1 tháng Mười
Tính hiệu quả – thậm chí cả sự sống còn – không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực chúng ta bỏ ra nhiều hay ít, mà còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của chúng ta bỏ ra có đúng chỗ hay không.
Effectiveness – often even survival – does not depend solely on how much effort we expend, but on whether or not the effort we expend is in the right jungle.

2 tháng Mười
Khi chúng ta đi sâu vào bản thân, khi chúng ta hiểu và sắp xếp lại những mẫu cơ bản của chúng ta cho hòa hợp với các nguyên lý đúng đắn, chúng ta tạo nên một trung tâm sức mạnh có hiệu quả và đồng thời cả một thấu kính rõ ràng qua đó chúng ta nhìn cuộc đời. Khi đó, chúng ta có thể đem cái thấu kính ấy để xem chúng ta, những cá thể duy nhất, liên hệ với cuộc đời như thế nào.
As we go deeply within ourselves, as we understand and realign our basic paradigms to bring them in harmony with correct principles, we create both an effective, empowering center and a clear lens through which we can see the world. We can them focus that lens on how we, as unique individuals, relate to that world.

3 tháng Mười
Trí tưởng tượng có thể được sử dụng để đạt những thành công thoáng qua khi một người tập trung vào thành quả vật chất hoặc vào vấn đề “trong đó có cái gì cho tôi”. Nhưng tôi tin rằng chức năng cao hơn của tưởng tượng là hòa hợp với chức năng của lương tâm để vượt qua bản thân, tạo ra một cuộc sống cống hiến dựa trên một mục tiêu duy nhất và trên những nguyên lý chi phối thực tế tùy thuộc lẫn nhau.
The imagination can be used to achieve the fleeting success that comes when a person is focused on material gain or on “what’s in it for me”. But I believe the higher use of imagination is in harmony with the use of conscience to transcend self and create a life of contribution based on unique purpose and on the principles that govern interdependent reality.

4 tháng Mười
Đã được thấy sức mạnh của việc tổ chức có trung tâm nguyên lý làm biến đổi cuộc sống của hàng trăm người, tôi tin rằng nó sẽ tạo ra một sự thay đổi tích cực lớn lao. Và các mục tiêu hàng tuần càng gắn liền với nhiều nguyên lý đúng đắn và với bản công bố nhiệm vụ cá nhân, thì tính hiệu quả sẽ càng tăng.
Having seen the power of principle-centered organizing transform the lives of hundreds of people, I am persuaded it makes a difference – a quantum positive difference. And the more completely weekly goals are tied into a wider framework of correct principles and into a personal mission statement, the greater the increase in effectiveness will be.

5 tháng Mười
Ủy nhiệm quản lý tập trung vào kết quả chứ không tập trung vào phương pháp. Nó cho phép người ta lựa chọn phương pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả. Ủy nhiệm quản lý đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau rõ ràng, thẳng thắn và sự cam kết về sự mong muốn. Khi bắt đầu thì mất nhiều thời gian, nhưng đó là thời gian được đầu tư đúng chỗ, vì nó sẽ làm tăng lực đòn bẩy của bạn.
Stewardship delegation is focused on results instead of methods. It gives people a choice of method and makes them responsible for results. Stewardship delegation involves clear, up-front mutual understanding and commitment regarding expectations. It takes more time in the beginning, but it’s time well invested because you can increase your leverage.

6 tháng Mười
Con người ta có nội tâm rất tế nhị, rất nhạy cảm. Tôi không tin tuổi tác hay sự từng trải làm cho điều này khác đi nhiều. Dù bề ngoài một người có cứng rắn, chai sạn đến đâu, thì bên trong vẫn là những cảm xúc tế nhị và tình cảm của con tim. Điều đó giải thích tại sao trong các mối quan hệ những cái nhỏ lại là những cái lớn.
People are very tender, very sensitive inside. I don’t believe age or experience makes much difference. Inside, even within the most toughened and callous exteriors, are the tender feelings and emotions of the heart. That’s why in relationships, the little things are the big things.

7 tháng Mười
Một trong những cách thể hiện sự chính trực quan trọng nhất là trung thành với những người vắng mặt. Làm như vậy chúng ta xây dựng được lòng tin với những người có mặt. khi bạn bảo vệ người vắng mặt, bạn giữ được lòng tin của người có mặt.
One of the most important ways to manifest integrity is to be loyal to those who are not present. In doing so, we build the trust of those who are present. When you defend those who are absent, you retain the trust of those present.

8 tháng Mười
Không có cách gì để đạt được một Thắng lợi trong cuộc sống của mình nếu chúng ta, trong ý thức sâu xa, không biết cái gì cấu tạo nên một thắng lợi – cái gì, trong thực tế, hòa hợp với những giá trị sâu kín nhất trong tâm hồn chúng ta. Và nếu chúng ta không thể cam kết và giữ cam kết với bản thân và với người khác, thì các cam kết của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúng ta biết điều đó, người khác biết điều đó. Người ta cảm thấy có sự lừa dối và giữ thế thủ. Không cơ sở của tín nhiệm và Thắng / Thắng trở thành một kỹ thuật hời hợt, không hiệu quả. Sự chính trực là hòn đá tảng trong nền móng.
There’s no way to go for a Win in our own lives if we don’t even know, in a deep sense, what constitutes a Win – what is, in fact, harmonious with our innermost values. And if we can’t make and keep commitments to ourselves as well ad to other, our commitments become meaningless. We know it, others know it. They sense duplicity and become guarded. There’s no foundation of trust and Win/Win becomes an ineffective superficial technique. Integrity is the cornerstone in the foundation.

9 tháng Mười
Phạm sai lầm là một việc, song khá nhiều việc khác lại không chấp nhận sai lầm. Người ta sẽ tha thứ cho sai lầm, vì sai lầm là không tránh khỏi của đầu óc, đó là các sai lầm về phán xét. Nhưng người ta không dễ tha thứ cho những sai lầm của con tim, của những ý đồ xấu của những động cơ tồi, của sự biện minh tự cao tự đại để che dấu sai lầm đầu tiên.

It is one thing to make a mistake, and quite another thing not to admit it. People will forgive mistakes, because mistakes are usually of the mind, mistakes of judgment. But people will not easily forgive the mistakes of the heart, the ill intention, the bad motives, the prideful justifying cover-up of the first mistake.

10 tháng Mười
Kịch bản của bạn có lẽ được viết với trí tuệ phong phú, còn kịch bản của tôi – với trí tuệ nghèo nàn. Bạn có lẽ tiếp cận các vấn đề từ mẫu của não phải có khả năng tưởng tượng cao, có tính trực giác, đồng tiến, tôi có lẽ tiếp cận các vấn đề từ não trái có tính tuần tự, có khả năng phân tích và dễ diễn đạt bằng lời nói.
Nhận thức của chúng ta có thể rất khác nhau. Và cả hai chúng ta đã sống với các mẫu của chúng ta trong nhiều năm, đều nghĩ rằng chúng là “những sự thật”, cho nên nghi ngờ tính cách hoặc năng lực trí tuệ của ai đó không “thấy được sự thật ấy”
Bây giờ, với tất cả sự khác biệt giữa chúng ta, chúng ta đang cố gắng cùng nhau cộng tác – trong một cuộc hôn nhân, một công việc, một dự án dịch vụ cộng đồng. vậy chúng ta làm thế nào để vượt qua các giới hạn nhận thức của chúng ta và đạt được các giải pháp Thắng / Thắng?
Câu trả lời là: “Trước hết hãy tìm hiểu, sau đó làm cho người ta hiểu mình”
You may be scripted in the abundance mentality, I may be scripted in the scarcity mentality. You may approach problems from a highly visual, intuitive, holistic right brain paradigm, I may be very left brain, very sequential, analytical, and verbal in my approach.
Our perceptions can be vastly different. And yet we both have lived with our paradigms for years, thinking they are “face,” and questioning the character or the mental competence of anyone who can’t “see the facts”
Now, with all our differences, we’re trying to work together in a marriage, in a job, in a community service project. So how do we transcend the limits of our individual perceptions and come up with Win/ Win solutions?
The answer is seek first to understand, then to be understood.

11 tháng Mười
Có logic không khi hai người không nhất trí với nhau mà cả hai đều đúng? Điều đó không logic: nó thuộc về tâm lý. Và nó rất thật.
It is logical that two people can disagree and that both can be right? It’s not logical: it’s psychological. And it’s very real.

12 tháng Mười
Hiệp đồng có nghĩa là 1 + 1 bằng 8, 16, hoặc 1600. Hiệp đồng với tín nhiệm cao tạo ra những giải pháp tốt hơn bất kỳ giải pháp nào đưa ra lúc đầu, và mọi người đều biết điều đó. Hơn nữa, người ta còn hứng thú thực sự trong việc làm sáng tạo táo bạo đó. Một nền tiểu văn hóa được hình thành để tự đáp ứng. Ngay cả khi nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn, sự cân đối Sản xuất / Khả năng sản xuất cũng vẫn có mặt ở đây.
Synergy means that 1 + 1 may equal 8, 16, or even 1,600. The synergistic position of high trust produces solutions better than any originally proposed, and all parties know it. Furthermore, they genuinely enjoy the creative enterprise. A miniculture is formed to satisfy in and of itself. Even if it is short-lived, the Production/Production Capability balance is there.

13 tháng Mười
Mỗi chúng ta đều có cội nguồn và có khả năng tìm được cội nguồn đó, xác định được tổ tiên của chúng ta.
Động lực cao nhất và mạnh nhất thúc đẩy chúng ta làm việc đó không chỉ vì bản thân của chúng ta, mà vì con cháu của chúng ta, vì hậu thế của toàn nhân loại. Như có người đã nhận xét: “Chỉ có hai di sản bền vững mà chúng ta có thể đáp lại cho con cái chúng ta – một là cội nguồn và một là đôi cánh”
Each of us has roots and the ability to trace those roots, to identify our ancestors.
The highest and most powerful motivation in doing that is not for ourselves only, but for our posterity, for the posterity of all mankind. As someone once observed, “There are only two lasting bequests we can give our children – one is roots, the other wings.”

14 tháng Mười
Theo cách nói của Thoreau: “Trong nghìn nhát cắt những chiếc lá của tội lỗi, có một nhát cắt chạm gốc.” Chúng ta chỉ có thể đạt được những tiến bộ to lớn trong cuộc sống khi chúng ta bỏ việc cắt những chiếc lá của thái độ, hành vi, và quan tâm đến cái gốc rễ – các mẫu từ đó phát sinh thái độ và hành vi của chúng ta.
In the words of Thoreau, “For every thousand hacking at the leaves of evil, there is one striking at the root.” We can only achieve quantum improvements in our lives as we quit hacking at the leaves of attitude and behavior and get to work on the root, the paradigms from which our attitudes and behaviors flow.

15 tháng Mười
Những hoàn cảnh khó khăn thường tạo ra những hoán vị mẫu, những hệ tham chiếu hoàn toàn mới. Từ đó người ta nhìn thế giới, nhìn bản thân và những người khác trong thế giới, và nhìn những gì cuộc đời đang đòi hỏi họ. Góc nhìn mới rộng lớn hơn này phản chiếu các giá trị thái độ nâng chúng ta lên và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta.
Difficult circumstances often create paradigm shifts, whole new frames of reference by which people see the world and themselves and others in it, and what life is asking of them. This new, larger perspective reflects the attitudinal values that lift and inspire us all.

16 tháng Mười
Tùy thuộc lẫn nhau là một sự lựa chọn mà chỉ những người độc lập mới làm được. Những người phụ thuộc không thể chọn trở thành tùy thuộc lẫn nhau. Họ không có tính cách để làm việc đó, họ không sở hữu đầy đủ bản thân họ.
Interdependence is a choice only independent people can make. Dependent people can not choose to become interdependent. They don’t have the character to do it, they don’t own enough of themselves.

17 tháng Mười
Giữ sự cân đối Sản xuất / Khả năng sản xuất, sự cân đối giữa quả trứng vàng (sản xuất) với sức khỏe và lợi ích của con ngỗng (khả năng sản xuất) thường là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi cho rằng đó là thực chất của tính hiệu quả.

To maintain the Production/ Production Capability balance, the balance between the golden egg (production) and the health and welfare of the goose (production capability) is often a difficult judgment call. But I suggest it is the very essence of effectiveness.

18 tháng Mười
Có ba giá trị chủ yếu trong cuộc sống: giá trị kinh nghiệm – là những gì xảy đến với chúng ta, giá trị sáng tạo – là cái chúng ta đưa vào cuộc sống, và giá trị thái độ – là phản ứng của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó giá trị thái độ là cao nhất. Nói cách khác cái có ý nghĩa nhất là cách chúng ta phản ứng lại những gì chúng ta trải qua trong cuộc đời.
There are three central values in life – the experiential, or that which happens to us, the creative, or that which we bring into existence, and the attitudinal, or our response in difficult circumstances. The highest of these is attitudinal. In other words, what matters most is how we respond to what we experience in life.

19 tháng Mười
Oán trách, đỗ lỗi cho người khác đã tạo điều kiện, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh đã đẩy mình vào tình trạng bế tắc thì thật quá dễ dàng. Nhưng chúng ta là những người có trách nhiệm – có khả năng phản ứng đúng – tức là làm chủ cuộc sống của chúng ta và tác động mạnh mẽ vào hoàn cảnh của chúng ta bằng cách tác động vào cái bản chất của chúng ta, vào cái chúng ta là.
It is so much easier to blame other people, conditioning, or conditions for our own stagnant situation. But we are responsible – “response-able” – to control our lives and to powerfully influence our circumstances by working on be, on what we are.

20 tháng Mười
Hoặc là chủ động hoặc là làm theo.

Act or be acted upon.

21 tháng Mười
Quản lý có hiệu quả là đưa những cái quan trọng nhất lên trước. Khi lãnh đạo quyết định những cái gì là “quan trọng nhất” thì quản lý phải đưa chúng lên trước, ngày này qua ngày khác, lúc này qua lúc khác. Quản lý là kỷ luật, là thực hiện.
Effective management is putting first things first. While leadership decides what “first things” are, it is management that puts them first, day-by-day, moment-by- moment. Management is discipline, carrying it out.

22 tháng Mười
Bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí có nghĩa là bắt đầu mỗi ngày với những giá trị sâu xa nhất của ta vững vàng trong tâm trí. Rồi khi những sự thăng trầm, những thử thách đến, ta có thể quyết định dựa trên những giá trị đó. Ta có thể hành động một cách chính trực. Ta không phản ứng bị động trước tình cảm, trước hoàn cảnh. Ta có thể thực sự tích cực, hành động theo giá trị, bởi vì các giá trị của ta là rõ ràng.
To begin with the end in mind means to begin each day with my deepest values firmly in mind. Then as the vicissitudes, as the challenges come, I can make my decisions based on those values. I can act with integrity. I don’t have to react to the emotion, the circumstance. I can be truly proactive, values driven, because my values are clear.

23 tháng Mười
Khi bạn làm việc suốt cả tuần lễ, chắc chắn sẽ có những lúc sự chính trực của bạn bị thử thách. Tính phổ biến của sự đối phó với những ưu tiên cấp bách nhưng không quan trọng, hoặc sự thích thú trốn vào những hoạt động không quan trọng và không cấp bách sẽ đe dọa áp đảo các hoạt động quan trọng mà bạn đã có kế hoạch. Trung tân nguyên lý của bạn, khả năng tự nhận thức cùng lương tâm của bạn có đem đến cho bạn sự an toàn nội tâm cao, sự định hướng và khôn ngoan để giúp bạn sử dụng ý chí độc lập của bạn và giữ vững sự chung thủy với cái thực sự quan trọng.
As you go through your week, there will undoubtedly be times when your integrity will be placed on the line. The popularity of reacting to the urgent but unimportant priorities of other people or the pleasure of escaping to unimportant and not urgent activities will threaten to overpower the important activities you have planned. Your principle center, your self-awareness, and your conscience can provide a high degree of intrinsic security, guidance, and wisdom to empower you to use your independent will and maintain integrity to the truly important.

24 tháng Mười
Yêu cầu người ta có trách nhiệm không phải là làm mất ý nghĩa, mà là khẳng định. Tích cực là một phần của bản chất con người, nên mặc dù có khả năng tích cực có nằm bất động thì nó vẫn có. Bằng tôn trọng bản chất tích cực của người khác, chúng ta đã làm cho họ thấy ít nhất là một hình ảnh rõ ràng, không bị méo mó qua tấm gương xã hội.
Holding people to the responsible course is not demeaning, it is affirming. Proactively is part of human nature, and, although the proactive muscles may be dormant, they are there. By respecting the proactive nature of other people, we provide them with at least on clear, undistorted reflection from the social mirror.

25 tháng Mười
Một cặp bố mẹ thành công trong việc nuôi dạy con cái đã nói: “Hãy đối xử như nhau với mọi đứa bằng cách đối xử khác nhau với từng đứa”, coi trọng những khác nhau của chúng.
As one successful parent said about raising children, “treat them all the same by treating them differently,” respecting their differences.

26 tháng Mười
Bạn càng mạnh – tính cách của bạn càng chân thật, mức độ tích cực của bạn càng cao, bạn càng gắn bó thực sự với Thắng/ Thắng – thì ảnh hưởng của bạn với người khác càng mạnh. Đây thực sự là một trắc nghiệm về sự lãnh đạo giữa các cá nhân. Nó vượt qua sự lãnh đạo quản lý sang sự lãnh đạo biến đổi, làm biến đổi những cá nhân tham gia cũng như biến đổi mối quan hệ.
The stronger you are – the more genuine your character, the higher your level of proactively, the more committed you really are to Win/ Win – the more powerful your influence will be with another person. This is the real test of interpersonal leadership. It goes beyond transactional leadership into transformational leadership, transforming the individuals involves as well as the relationship.

27 tháng Mười
Nghe thấu cảm là phải mạo hiểm. Phải hi sinh nhiều an toàn khi nghe thật sâu sắc, bởi vì bạn phải cởi mở mình để chịu tác động của người khác. Bạn trở thành dễ bị tổn thương. Về một ý nghĩa nào đó, đây là một nghịch lý, bởi vì để phát huy ảnh hưởng của mình, bạn phải chịu ảnh hưởng của người khác. Điều này có nghĩa là bạn phải hiểu thực sự.
Empathic listening is risky. It takes a great deal of security to go into a deep listening experience because you open yourself up to be influenced. You become vulnerable. It’s a paradox, in a sense, because in order to have influence, you have to be influenced. That means you have to really understand.

28 tháng Mười
Hiểu một cách chính xác thì hiệp đồng là hoạt động cao nhất trong toàn bộ cuộc sống. Hiệp đồng là bản chất của sự lãnh đạo có trung tâm nguyên lý. Nó xúc tác, thống nhất, và giải phóng những khả năng lớn nhất trong con người ta.
When properly understood, synergy is the highest activity in all life. Synergy is the essence of principle-centered leadership. It is the essence of principle-centered parenting. It catalyzes, unifies, and unleashes the greatest powers within people.

29 tháng Mười
Có một sức mạnh huyền ảo trong một gia đình vững chắc có nhiều thế hệ đang sống. Một gia đình tùy thuộc lẫn nhau một cách có hiệu quả gồm con cái, cha me, ông bà, cô dì, chú bác và anh em con chú con bác có thể là một nguồn sức mạnh giúp cho mọi người có ý thức về họ là ai, họ từ đâu đến và họ ủng hộ cái gì.
There is transcendent power in a strong intergenerational family. An effectively interdependent family of children, parents, grandparents, aunts, uncles, and cousins can be a powerful force in helping people have a sense of who they are and where they came from and what they stand for.

30 tháng Mười
Tôi không đồng ý với một số tài liệu về sự thành công phổ biến cho rằng lòng tự trọng chủ yếu là một vấn đề thuộc về tinh thần, thuộc về thái độ – rằng bạn có thể tự an ủi để có sự yên tĩnh trong tâm hồn.
Sự yên tĩnh của tâm hồn chỉ có thể có được khi cuộc sống của bạn hòa hợp với các nguyên lý đúng đắn và các giá trị, không có cách nào khác.
I do not agree with the popular success literature that says self-esteem is primarily a matter of mind-set, of attitude – that you can psyche yourself into peace of mind. Peace of mind comes when your life is in harmony with true principles and values and in no other way.

31 tháng Mười
Dù chúng đưa chúng ta vào những phương hướng tích cực hay tiêu cực, dù chúng hình thành đột ngột hay phát triển dần dần, các hoán vị mẫu bao giờ cũng đưa chúng ta từ cách nhìn thế giới này sang cách nhìn thế giới khác. Và những hoán vị này gâu ra sự thay đổi mạnh mẽ. Mẫu của chúng ta, đúng đắn hay không đúng đắn, là nguồn gốc của thái độ và hành vi của chúng ta, và cuối cùng, của các mối quan hệ giữa chúng ta với những người khác.
Whether they shift us in positive or negative directions, whether they are instantaneous or developmental, paradigm shifts move us from one way of seeing the world to another. And those shifts create powerful change. Our paradigms, correct or incorrect, are the sources of our attitudes and behaviors, and ultimately our relationships with others.

Advertisements