Ngày 1 tháng Hai

Những người rèn luyện sự tự do còn phôi thai của mình ngày này qua ngày khác, dần dần sẽ mở rộng sự tự do đó. Những người không làm như vậy sẽ thấy nó héo hon đi cho đến khi mất hẳn, họ không phải đang sống mà thực sự đang “bị sống”. Họ đang đóng vai trò trong kịch bản do bố mẹ, người cộng tác và xã hội viết.

People who exercise their embryonic freedom day after day will, little by little, expand that freedom. People who do not will find that it withers until they are literally “being lived”. They are acting out the scripts witten by parents, associates, and society.

Ngày 2 tháng Hai

Người ta rất dễ bị rơi vào cái bẫy của hoạt động, vào sự bận rộn của cuộc sống, làm việc ngày càng tích cực nhằm leo lên những bậc thang của thành công để rồi cuối cùng phát hiện ra cái thang đó đang bắc nhằm tường.

It’s incredibly easy to get caught up in an activity trap, in the busy-ness of life, to work harder and harder at climbing the ladder of success only to discover it’s leaning against the wrong wall.

Ngày 3 tháng Ba

Mỗi người chúng ta có những vai trò khác nhau trong cuộc sống- các lãnh vực khác nhau hoặc các quyền hạn khác nhau mà chúng ta chịu trách nhiệm. Ví dụ, tôi có thể là một người chồng, một người cha, một người thầy giáo, một hội viên giáo hội, và một nhà kinh doanh. Tất cả vai trò đó đều là quan trọng.

Viết bản công bố nhiệm vụ trên cơ sở những vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn sẽ đưa lại cho bạn sự cân đối và hài hòa. Nó đặt mỗi vai trò ra trước bạn rõ ràng. Bạn có thể thường xuyên xem lại các vai trò của bạn để chắc chắn rằng bạn không hoàn toàn bị thu hút vào một vai trò mà quên mất các vai trò khác cũng quan trọng như thế hoặc thậm chí còn quan trọng hơn trong cuộc sống của bạn.

We each have a number of different roles in our lives- different areas or capacities in which we have responsibility. I may, for example, have a role as an individual, a husband, a fater, a teacher, a church member, and a businessman. And each of these roles is important.

Writing your mission in termsof the important roles in your life gives you balance and harmony. It keeps each role clearly before you. You can review your roles frequently to make sure that you don’t get totally absorbeb by one role to the exclusion of others that are equally or even more important in your life.

Ngày 4 tháng Hai.

Yêu- tình cảm- là kết quả của yêu – động từ.

Người thụ động coi đó là một tình cảm. Hollywood thường làm cho chúng ta tin rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm, rằng chúng ta là sản phẩm của tình cảm của chúng ta. Nhưng kịch bản của Hollywood không miêu tả thực tế. Nếu tình cảm chi phối hành động của chúng ta, thì đó là vì chúng ta đã từ bỏ trách nhiệm của chúng ta và cho nó quyền hạn như vậy.

Love – the feeling – is a fruit of love, the verb.

Reactive people make it a feeling. Hollywood has generally scripted us to believe that we are not responsible, that we are a product of our feeling. But the Hollywood script does not describe the realty. If our feelings control our action, it is because we have abdicated our responsibility and empowered them to do so.

Ngày 5 tháng Hai

Ở trung tâm của Vòng Ảnh hưởng là khả năng cam kết và giữ lời cam kết. Khả năng hứa và giữ lời hứa của chúng ta. Những cam kết chúng ta đưa ra với bản thân và với những người khác, và lòng trung thành của chúng ta với những cam kết đó, là bản chất và sự thể hiện rõ ràng nhất tích cực chủ động của chúng ta.

At the very heart of out Circle of Influence is our ablility to make and keep commitments and promises. The commitments we make to ourselves and to others, and our integrity to those commitments, is the essence and clearest manifestation of our proactivity.

6 tháng Hai

Là một người lấy nguyên lý làm trung tâm, bạn cố gắng đứng lên bên ngoài cảm xúc về hoàn cảnh, đứng bên ngoài các nhân tố khác ảnh hưởng đến bạn và cân nhắc những lựa chọn. Nhìn vào tổng thể cân đối – nhu cầu công việc, nhu cầu gia đình, các nhu cầu khác liên quan và mối quan hệ có thể có của các quyết định khác nhau – bạn sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất, xem xét đến tất cả mọi nhân tố.

As a principle – centered person, you try to stand apart from the emotion of the situation and from other factors that would act on you, and evaluate the options. Looking at the balanced whole – the work needs, the family needs, other needs that may be involved and the possible implications of the various alternative decisions – you’ll try to come up with the best solution, taking all factors into consideration.

7 tháng Hai

Chúng ta bị hạn chế, nhưng chúng ta có thể đẩy các ranh giới hạn chế của chúng ta ra xa. Sự hiểu biết về nguyên lý của sự phát triển bản thân cho chúng ta khả năng tìm ra những nguyên lý đúng đắn với sự tin tưởng rằng càng học chúng ta càng có thể tập trung hơn vào các thấu kính qua đó chúng ta nhìn cuộc đời. Các nguyên lý không thay đổi; chỉ có sự hiểu biết về các nguyên lý của chúng ta thay đổi.

We are limited, but we can push back the borders of our limitations. An understanding of the principles with the confidence that the move we learn, the more clearly we can focus the lens through which we see the world. The principles don’t change; our understanding of the does.

8 tháng Hai

Đôi khi có những lý do cao quý cần kiếm tiền, như để chăm sóc gia đình chẳng hạn. Và đó là những vấn đề quan trọng. . Nhưng tập trung vào vấn đề tìm kiếm tiền như là một trung tâm thì sẽ làm hỏng chính công việc đó.

Sometimes there are apparently noble reasons given for making money, such as the desire to take care of one’s family. And these things are important. But to focus on moneymaking as a center will bring about its own undoing.

9 tháng Hai

Người ta không thể sống với sự thay đổi nếu không có một hạt nhân không thay đổi ở bên trong. Chìa khóa của khả năng thay đổi là ý thức không thay đổi về bạn là ai, bạn như thế nào và bạn coi trọng cái gì.

People can’t live with change if there’s not changeless core inside then. Then key to the ability to change is a changeless sense of who you are, what you are about and what you value.

10 tháng Hai

Bằng tưởng tượng, chúng ta có thể thấy những thế giới chưa được tạo dựng của tiềm năng nằm ngay trong ta. Bằng lương tâm chúng ta có thể tiếp xúc với những quy luật phổ biến hoặc nguyên lý, với những tài năng đặc biệt của bản thân chúng ta và những con đường của sự cống hiến, và những nguyên tắc chỉ đạo cá nhân mà chúng ta có thể phát triển chúng một cách có hiệu quả nhất. Kết hợp với khả năng tự nhận thức, hai thiên tư này sẽ làm cho chúng ta dủ sức viết nên kịch bản của chính mình.

Through imagination, we can visualize the uncreated worlds of potential that lie with us. Through conscience, we can come in contact with universal laws or principles with our own singular talents and avenues of contribution, and with the personal guidelines within which we can most effectively develop them. Combined with self-awareness, these two endowments empower us to write our own script.

11 tháng Hai

Cha mẹ rất thường bị rơi vào mẫu quản lý. Họ nghĩ đến kiểm tra, hiệu quả, phép tắc mà quên mất hướng dẫn, đề ra mục tiêu và vận đụng tình cảm gia đình.

Too often parents are trapped in the management paradigm, thinking of control, efficiency, and rules of direction, purpose, and rules instead of direction, purpose, and family feeling.

12 tháng Hai

Trong kinh doanh, thị trường thay đổi nhanh đến mức nhiều sản phẩm và dịch vụ đáp ứng rất hiệu quả nhu cầu và thị hiếu của khách hàng vài năm trước đây thì nay đã lỗi thời. Sự lãnh đạo mãnh mẽ, tích cực chủ động thì phải theo dõi liên tục sự thay đồi của môi trường, đặc biệt là các thói quen và động cơ mua bán của khách hang, và đầu tư lực lượng cần thiết dể tổ chức các nguồn lực theo hướng đúng đắn.

In business, the market is changing so rapidly that many products and services that successfully met consumer tastes and needs a few years ago are obsolete today. Proactive powerful leadership must constantly monitor environmental change, particularly customer buying habits and motives, and provide the force necessary to organize resources in the right direction.

13 tháng Hai

Quản lý khác hẳn lãnh đạo. Lãnh đạo chủ yếu là hoạt động có công suất cao của não phải. Nó còn hơn là một nghệ thuật; nó có cơ sở triết học. Bạn phải đặt nó ra những câu hỏi cuối cùng của cuộc sống khi bạn giải quyết các vấn đề lãnh đạo cá nhân.

Management is clearly different from leadership. Leadership is primarily a highpowered, right brain activity. It’s more of an art; it’s based on a philosophy. You have to ask the ultimate questions of life when you’re dealing with personal leadership issues.

14 tháng Hai

Nếu bạn tích cực chủ động thì bạn không phải chờ đợi hoàn cảnh hoặc người khác để tạo ra những thể nghiệm mở rộng triển vọng. Bạn có thể tự tạo ra chúng một cách ý thức.

If you’re proactive, you don’t have to wait for circumstances of other people to create perspective expanding experiences. You can consciously create your own.

15 tháng Hai

Khi người ta tiến hành một cách nghiêm túc để nhận ra cái thực sự quan trọng nhất đối với mình trong cuộc sống, cái người ta thực thực sự muốn trở thành và muốn làm thì người ta trở lên rất sùng kính. Người ta bắt đầu suy nghĩ xa hơn ngày hôm nay và ngày mai.

When people seriously undertake to identify what really matters most to their lives, what they really want to be and to do, they become very reverent. They start to think in larger terms than today and tomorrow.

Ngày 16 tháng Hai

Mọi vật đều được sáng tạo ra hai lần. Lần thứ nhất là sự sáng tạo trí tuệ và lần thứ hai là sự sáng tạo vật chất. Bạn phải bảo đảm bản thiết kế, sáng tạo lần thứ nhất, đúng là cái bạn cần, đã được bạn suy nghĩ thấu đáo. Rồi bạn đưa vào đó gạch và vôi vữa. Hàng ngày bạn đến lán công trường, trải bản thiết kế ra để đảm bảo tiến độ công việc của từng ngày. Bạn bắt đầu bắng sự kết thúc trong tâm trí.

All things are created twice. There’s a mental or first creation, and a physical or creation of all things. You have to make sure that the blueprint, the first creation, is really what you want, that you’ve thought everything through. Then you put it into bricks and mortar. Each day you go to the construction shed and pull out the blueprint to get marching orders for the day. You begin with the end in mind.

Ngày 17 tháng Hai

Một số tình huống nhất thiết cần phải sử dụng pháp luật. Nhưng tôi coi kiện tụng là biện pháp cuối cùng, chứ không phải đầu tiên. Nếu sử dụng nó quá sớm, ngay cả với ý thức phòng ngự, thì lắm khi nỗi sợ hãi và mẫu pháp luật sẽ dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiếp theo không hiệp đồng.

Some situation absolutely require legal process. But I see it as court of last, not first, resort. If it used too early, even in a preventive sense, sometimes fear and the legal paradigm create subsequent thought and action processes that are not synergistic.

Ngày 18 tháng Hai

Bạn không thể trở thành người lấy nguyên lý làm trung tâm nếu trước hết bạn không biết các mẫu của mình và không biết làm thế nào để hoán vị, sắp hàng chúng với các nguyên lý. Bạn không thể trở thành người lấy nguyên lý trung tâm nếu bạn không có một hình dung về sự cống hiến độc nhất vô nhị của bạn và tập trung vào sự cống hiến đó.

You can’t become principle-centered without first being aware of your paradigms and understanding how to shift them and align them with principles. You can’t become principle-centered  without a vision of and a focus on the unique contribution that is yours to make.

Ngày 19 tháng Hai

Bạn phải quyết định cái gì là những ưu tiên cao nhất của bạn và can đảm – thoải mái, tươi cười, không ân hận – từ chối cái khác. Và để làm được như vậy bạn phải có một cái gì đó to lớn hơn đang cháy bỏng bên trong. Kẻ thù của cái ” tốt nhất” thường là cái “tốt”.

You have to decide what your highest priorities are and have the courage – pleasantly, smilingly, nonapppologetically – to say “no” to other things. And the way you that is by having a bigger “yes” burning inside. The enemy of the “best” is often the “good”.

Ngày 20 tháng Hai

Bản thân tôi tin rằng thực chất của suy nghĩ tốt nhất trong lãnh vực quản lý thời gian có thể  tóm tắt trong một câu gắn gọn. Hãy tổ chức và thực hiện các ưu tiên.

I am personal persuaded that the essence of the best thinking in the area of time management can be captured in a single phrase: Organize and execute around priorities.

Ngày 21 tháng Hai

Người thành đạt không phải là người lưu tâm đến vấn đề; họ là người lưu tâm đến cơ hội. Họ no cơ hội và đói vấn đề.

Effective people are not problem-minded; they’re opportunity-minded. They feed opportunities and starve problems.

Ngày 22 tháng Hai

Hình như nhiều người cho rằng thành công trong một lãnh vực có thể bù trừ cho thất bại ở những lãnh vực khác của cuộc sống. Nhưng có thật đúng thế không? Có lẽ nó có thể đúng trong một thời gian hạn chế ở vài lĩnh vực. Nhưng thành công trong nghề nghiệp của bạn có bù đắp được tan vỡ trong hôn nhân, sự suy sụp sức khỏe, hoặc sự nhu nhược trong tính cách của bạn không? Sự thành đạt đích thực đòi hỏi sự cân đối.

Many people seem to think that success in one area can compensate for failure in other areas. But can success in your profession compensate for a broken marriage, ruined health, or weakness in personal character? True effectiveness requires balance.

Ngày 23 tháng Hai

Bạn không thể thành công với người khác nếu bạn không trả giá cho sự thành công đối với bản thân bạn.

You can’t be successful with other people if you haven’t paid the price of success with yourself.

Ngày 24 tháng Hai

Đây là hai cách để làm chủ ngay được cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể hứa và giữ lời hứa. Hoặc chúng ta có thể đề ra mục tiêu và làm việc để đạt được mục tiêu. Khi chúng ta cam kết và giữ lời cam kết dù là những cam kết nhỏ, chúng ta xây dựng sự trung thực nội tâm. Lòng trung thực này cho chúng ta ý thức tự chủ, lòng can đảm và sức mạnh để nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn đối với cuộc sống của mình. Bằng cách hứa và giữ lời hứa với mình và với người khác, dần dần danh dự của chúng ta trở nên lớn hơn tâm tính của chúng ta.

Here are two ways to put ourselves in control of our lives immediately. We can make a promise-and keep it. Or we can set a goal-and work to achieve it. As we make and keep commitments, even small commitments, we begin to establish an inner integrity that gives us the awareness of self – control and the courage and strength to accept more of the responsibility for our own lives. By making and keeping promises to ourselves and others, little by little, our honor becomes greater than our moods.

Ngày 25 tháng Hai

Nếu tôi gửi vào Ngân hàng “Tình cảm đối với bạn những tài khoản thông qua sự lịch sự, lòng tốt, tính trung thực và giữ các cam kết với bạn, là tôi đang gây dựng kho dự trữ. Sự tín nhiệm của bạn đối với tôi trở nên cao hơn, và tôi có thể kêu gọi sự tín nhiệm đó nhiều lần nếu tôi cần. Thậm chí tôi có thể phạm sai lầm, nhưng mức tín nhiệm đó, dự trữ tình cảm đó sẽ bù đắp cho tôi. Sự truyền đạt của tôi có thể không rõ ràng, nhưng bạn vẫn cứ hiểu tôi. Bạn không bắt bẻ tôi từng lời nói. Khi tài khoản tín nhiệm cao, sự giao tiếp sẽ dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

If I make deposits into an Emotional Bank Account with you through courtesy, kindness, honesty, and keeping my commitments to you, I build up a reserve. Your trust toward me becomes higher, and I can call upon that trust many times if I need to. I can even make mistakes and that trust level, that emotional reserve, will compensate for it. My communication may not be clear, but you’ll get my meaning anyway. You won’t make me “an offender for a word”. When the trust account is high, communication is easy, instant, and effective.

Ngày 26 tháng Hai

Việc làm rõ những mong muốn đôi khi đòi hỏi phải thật can đảm. Hình như cứ hành động tốt như không có gì bất đồng và hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy thì dễ hơn là đối diện với các bất đồng và cùng nhau làm việc để đạt tới sự thỏa thuận chung về những mong muốn.

Clarifying expectations sometimes takes a great deal of courage. It seems easier to act as though differences don’t exit and to hope things will work out than it is to face the differences and work together to arrive at a mutually agreeable set of expectations.

Ngày 27 tháng Hai

Phải có rất nhiều sức mạnh tính cách mới có thể nhanh chóng nói ra lời xin lỗi người khác xuất phát từ con tim chứ không phải từ sự đáng tiếc. Một con người phải làm chủ được mình và có ý thức sâu sắc về sự bảo đảm trong các nguyên lý và các giá trị cơ bản để nhận lỗi một cách chân thực.

It takes a great deal of character strength to apologize quickly out of one’s heart rather than out of pity. A person must possess himself and have deep sense of security in fundamental principles and values in order to genuinely apologize.

Ngày 28 tháng Hai

Dù bạn là chủ tịch công ty hay là một gác cổng, thì thời điểm bạn bước từ độc lập vào tùy thuộc lẫn nhau, dù với tư cách nào, cũng là lúc bạn bước vào một vai lãnh đạo. Bạn ở vị trí ảnh hưởng dến người khác. Và thói quen của sự lãnh đạo thành công giữa con người với con người là Tư tưởng Thắng/Thắng.

Whether you are the president of a company or the janitor, the moment you step from independence into interdependence in any capacity, you step into a leadership role. You are in a position of influencing other people. And the habit of effective interpersonal leadership is Think Win/Win.

Ngày 29 tháng Hai

Chín chắn là sự cân đối giữa lòng can đảm và sự quan tâm. Nếu một người có thể biểu lộ tình cảm và niềm tin với sự can đảm được cân đối với sự quan tâm đến tình cảm và niềm tin của người khác, thì người đó là chín chắn, đặc biệt khi vấn đề là rất quan trọng đối với cả hai.

Maturity is the balance between courage and consideration. If a person can express his feelings and convictions with courage balances with consideration for the feeling and convictions of another person, he is mature, particularly if the issue is very important to both parties.

Advertisements