Ngày 1 tháng Tư

Khi bạn chân thành chia sẻ những gì bạn đang học được với những người khác, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng những nhận thức và nhãn hiệu tiêu cực mà người khác có thể gán cho bạn, những điều hiểu sai về bạn có xu hướng biến mất. Những người mà bạn dạy sẽ thấy bạn là một con người đang thay đổi, đang lớn lên và họ sẽ ngày càng trở nên hữu ích và ủng hộ bạn hơn khi bạn làm việc, có thể là cùng nhau, để hòa đồng Bảy thói quen vào cuộc sống của bạn.

As you openly, honestly share what you’re learning with others, you may be surprised to find that negative labels or perceptions others may have of you tend to disappear. Those you teach will see you as a changing, growing person, and will be more inclined to be helpful and supportive as you work, perhaps together, to integrate the Seven Habits into your lives.

Ngày 2 tháng Tư

Chừng nào chúng ta chưa quan tâm đến chúng ta nhìn thấy mình (và nhìn thấy người khác) như thế nào, thì chúng ta còn chưa thể hiểu được người khác nhìn thấy họ và cảm nhận về họ và thế giới của họ ra sao. Một cách không ý thức, chúng ta xem hành vi của họ theo suy nghĩ chủ quan của chúng ta mà cứ ngỡ là chúng ta khách quan.

Until we take how we see ourselves (and how we see others) into account, we will be unable to understand how others see and feel about themselves and their world. Unaware, we will project our intentions on their behavior and call ourselves objective.

Ngày 3 tháng Tư

Hãy kiên nhẫn với bản thân. Sự tự phát triển là tế nhị; đó là Đất Thánh. Không có sự đầu tư nào lớn hơn.

Be patient with yourself. Self-growth is tender; it’s holy ground. There’s no greater investment.

Ngày 4 tháng Tư

Giữa tác nhân kích thích và phản ứng người ta có sự tự do lựa chọn. Trong sự tự do lựa chọn những thiên tư làm cho chúng ta duy nhất có tính người: khả năng tự nhận thức; tưởng tượng (khả năng sáng tạo trong trí óc vượt trên thực tế hiện thời); lương tâm (sự hiểu biết bên trong sâu xa về các nguyên lý chi phối hành vi của chúng ta, và ý thức về mức độ mà tư tưởng và hành động của chúng ta hài hòa với các nguyên lý ấy); và ý chí độc lập (khả năng hành động dựa trên sự tự nhận thức của chúng ta, không bị ảnh hưởng của mọi cái khác).

Between stimulus and response, one has the freedom to choose. Within the freedom to choose endowments that make us uniquely human: self-awareness; imagination (the ability to create in our minds beyond our present reality); conscience (a deep inner awareness of the principles that govern our behavior, and a sense of the degree to which our thoughts and actions are in harmony with them); and independent will (the ability to act based on our self-awareness, free of all other influences).

Ngày 5 tháng Tư

Những người có tính tích cực cao thừa nhận trách nhiệm của họ – khả năng lựa chọn phản ứng của họ. Họ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều kiện hoặc đặt điều cho hành vi của họ. Hành vi của họ là sản phẩm của sự lựa chọn có ý thức của họ – dựa trên giá trị chứ không phải là sản phẩm của các điều kiện của họ – dựa trên tình cảm

Highly proactive people recognize their “response-ability”- the ability to chose their response. They do not blame circumstances, conditions, or conditioning for their behavior. Their behavior is a product of their own conscious choice, based on values, rather than a product of their conditions, based on feeling.

Ngày 6 tháng Tư

Những người thụ động tập trung vào những hoàn cảnh họ không kiểm soát được. Tập trung đó đẻ ra năng lượng tiêu cực, cũng với sự hờ hững với những lĩnh vực lẽ ra họ có thể làm được việc gì đó, làm cho Vòng Ảnh hưởng của họ thu hẹp lại. Những người tích cực tập trung nỗ lực của họ vào những thứ họ có thể làm được việc gì đó. Bản chất năng lượng của họ là tích cực có tác dụng mở rộng, phóng to, làm cho Vòng Ảnh hưởng lớn lên.

Reactive people focus on circumstances over which they have no control. The negative energy generated by that focus, combined with neglect in areas they could do something about, causes their Circle of Influence to shrink. Proactive people focus their efforts on the things they can do something about. The nature of their energy is positive, enlarging, and magnifying, causing their Circle of Influence to increase.

Ngày 7 tháng Tư

Khả năng cam kết và giữ điều cam kết với bản thân là bản chất của sự phát triển những thói quen cơ bản của tính hiệu quả.

The power to make and keep commitments to ourselves is the essence of developing the basic habits of effectiveness.

Ngày 8 tháng Tư

Hãy nhìn sự yếu kém của người khác với sự thông cảm, đừng buộc tội họ. Vấn đề không phải là họ không làm hoặc sẽ làm cái gì. Vấn dề là phản ứng bạn chọn để đối phó với tình huống và cái bạn sẽ làm. Nếu bạn bắt đầu với ý nghĩ cho rằng vấn đề không phải ở đó, thì hãy dừng lại ngay. Ý nghĩ đó chính là vấn đề.

Look at the weaknesses of others with compassion, not accusation. It’s not what they’re not doing or should be doing that’s the issue. The issue is your own chosen response to the situation and what you should be doing. If you start to think the problem is “out there”, stop yourself. That thought is the problem.

Ngày 9 tháng Tư

Những vấn đề chúng ta phải đối phó rơi vào một trong ba lãnh vực: điều khiển trực tiếp (những vấn đề liên quan dến hành vi của chính chúng ta); điều khiển gián tiếp (những vấn đề liên quan đến hành vi của người khác); hoặc không điều khiển được (những vấn đề chúng ta không thể làm gì được, như quá khứ của chúng ta hoặc hoàn cảnh thực tế của chúng ta). Thay đổi thói quen của chúng ta, thay đổi phương pháp tác động của chúng ta, thay đổi cách nhìn các vấn đề không điều khiển được của chúng ta. Do đó, dù cho vấn đề là trực tiếp, gián tiếp hay không điều khiển được, chúng ta đều nắm trong tay bước đầu tiên của giải pháp.

The problems we face fall in one of three areas: direct control (problems involving our own behavior); indirect control (problems we can do nothing about, such as our past or situational realities). Changing our habits, changing our methods of influences and changing the way we see our no control problem is direct, indirect, or no control, we have in our hands the first step to the solution.

Ngày 10 tháng Tư

Cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi biết bao khi chúng ta biết được cái là quan trọng nhất đối với chúng ta, và với hình ảnh đó trong ý nghĩ chúng ta quản lý mình hàng ngày để trở nên và để làm cái quan trọng nhất đó.

How different our lives are when we really know what is deeply important to us, and keeping that picture in mind, we manage ourselves each day to be and to do what really matters most.

Ngày 11 tháng Tư

Bằng phát triển sự tự nhận thức của mình, nhiều người trong chúng ta đã phát hiện ra những kịch bản không có hiệu quả, những thói quen ăn sâu hoàn toàn không xứng đáng với chúng ta, hoàn toàn không thích hợp với những cái chúng ta thực sự quý trọng trong cuộc sống. Chúng ta có trách nhiệm sử dụng trí tượng tưởng và óc sáng tạo của chúng ta để viết những kịch bản mới có hiệu quả hơn, thích hợp hơn với những giá trị sâu xa nhất và với những nguyên lý đúng đắn làm cho những giá trị của chúng ta có ý nghĩa.

In developing our own self-awareness many of us discover ineffective scripts, deeply embedded habits that are totally unworthy of us, totally incongruent with the things we really value in life. We are response-able to use our imagination and creativity to write new ones that are more effective, more congruent with our deepest values and with the correct principle that gives our values meaning.

Ngày 12 tháng Tư

Bạn đã bao giờ thử xem cố gắng đốt cháy giai đoạn ở một trang trại thì buồn cười đến mức nào chưa? Quên gieo trồng vào mùa xuân, chơi dài suốt mùa hạ, sau đó ra sức làm vào mùa thu đế có thu hoạch! Trang trại là một hệ thống tự nhiên. Phải trả giá đã rồi quá trình mới tiếp diễn. Bạn chỉ gặt được những gì bạn gieo; không thể có cách làm tắt.

Did you ever consider how ridiculous it would be try to cram on a farm – to forget to plant in spring, play all summer, and them cram in the fall to bring in the harvest? The farm is a natural system. The price must be paid and the process followed. You always reap what you sow; there is no shortcut.

Ngày 13 tháng Tư

Nếu ý thức về an toàn của tôi đặt vào tiếng tăm hoặc vào những đồ vật mà tôi có, thì cuộc sống của tôi thường xuyên bị đe dọa, sợ những của cải này có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị mất giá. Nếu đứng trước ai đó có nhiều tiền hơn, có tiếng tăm hơn hoặc có địa vị hơn, tôi cảm thấy thua kém. Nếu đứng trước ai đó có ít tiền hơn, ít tiếng tăm hơn hoặc địa vịa thấp hơn, tôi cảm thấy hơn họ. Ý thức của tôi về giá trị bản thân luôn luôn dao động. Tôi không có ý thức gì về sự ổn định, hoặc sự chắc chắn, hoặc cá tính vững bền. Tôi luôn luôn tìm cách bảo vệ và bảo hiểm tài sản, của cải, sự an toàn, địa vị hoặc tiếng tăm của tôi.

If my sense of security lies in my reputation or in the things I have, my life will be in a constant state of threat and jeopardy that these possessions may be lost or stolen or devalued. If I’m in the presence of someone of greater net worth or fame or status, I feel inferior. If I’m in the presence of someone of lesser net worth or fame or status, I feel superior. My sense of self-worth constantly fluctuates. I don’t have any sense of constancy or anchorage or persistent selfhood. I am constantly trying to protect and insure my assets, properties, securities, position, or reputation.

Ngày 14 tháng Tư

Khi bạn xuất phát từ một mẫu lấy nguyên lý làm trung tâm, thì bạn không bị sai khiến bởi người khác hoặc hoàn cảnh. Bạn tích cực, chủ động chọn biện pháp nào bạn cho là tốt nhất. Bạn quyết định một cách có ý thức và hiểu biết.

When you are coming from a principlecentered paradigm, you are not being acted upon by other people or circumstances. You are proactively choosing what you determine to be the best alternative. You make your decision consciously and knowledgeably.

Ngày 15 tháng Tư

Đi tìm ý nghĩa trừu tượng nào đó cho cuộc sống của chúng ta ở bên ngoài, trong Vòng Quan Tâm, là từ bỏ trách nhiệm tích cực của chúng ta, giao sáng tạo thứ nhất của chúng ta vào tay những người khác và hoàn cảnh.

To seek some abstract meaning to our lives out in our Circle of Concern is to abdicate our proactive responsibility, to place our own first creation in the hands of circumstance and other people.

Ngày 16 tháng Tư

Sự lãnh đạo cá nhân không phải là một việc riêng biệt. Đúng ra, nó là quá trình thường xuyên giữ gìn cách nhìn của bạn và các giá trị, thu xếp cuộc sống của bạn cho phù hợp với những điều quan trọng nhất đó. Và trong nỗ lực này, khả năng mạnh mẽ của nửa não phải có thể hàng ngày giúp bạn rất nhiều khi bạn làm việc để hòa đồng bản công bố nhiệm vụ cá nhân vào cuộc sống của bạn. Đó là một áp dụng khác của “bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí”.

Personal leadership is not a singular experience. It is, rather, the ongoing process of keeping your vision and values before you and aligning your life to be congruent with those most important things. And in that effort, your powerful right brain capacity can be a great help to you on a daily basis as you work to integrate your personal mission statement into your life. It’s another application of “begin with the end in mind”.

Ngày 17 tháng Tư

Theo tôi cách có hiệu quả nhất để bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí là phát triển một bản công bố nhiệm vụ cá nhân, hay mặt triết lý, tín điều về nhiệm vụ cá nhân, bản công bố này tập trung vào cái bạn muốn trở thành (tính cách), cái bạn muốn làm (cống hiến thành tựu) và vào các giá trị hoặc nguyên lý nền tảng của những cái ấy.

Bởi vì cá nhân là độc nhất, nên một bản công bố nhiệm vụ cá nhân cũng phản ánh tính độc nhất ấy, cả trong nội dung lẫn hình thức.

The most effective way I know to begin with the end in mind is to develop a personal mission statement or philosophy or creed. It focuses on what you want to be (character) and to do (contributions and achievements) and on the values or principles upon which being and doing are based. Because each individual is unique, a personal mission statement will reflect that uniqueness, both in content and form.

Ngày 18 tháng Tư

Hãy ghi nhớ là bạn phải luôn luôn dứt khoát từ chối với một cái gì đó. Nếu không phải là đối với những cái rõ ràng, cấp bách trong cuộc sống của bạn, thì có thể cũng là đối với những cái cơ bản hơn, quan trọng hơn. Ngay cả khi cái cấp bách là tốt, thì cái tốt có thể không cho bạn làm cái tốt nhất, không cho bạn thực hiện sự cống hiến duy nhất của bạn, nếu bạn sa đà vào đó.

Keep in mind that you are always saying “no” to something. If it isn’t to the apparent, urgent things in your life, it is probably to the more fundamental, highly important things. Even when the urgent is good, the good can keep you from your best, keep you from your unique contribution, if you let it.

Ngày 19 tháng Tư

” Quản lý thời gian” thực sự là một sự dùng sai thuật ngữ vì sự thách thức không phải là quản lý thời gian mà là quản lý bản thân chúng ta.

“Time management” is really a misnomer – the challenge is not to manage time, but to manage ourselves.

Ngày 20 tháng Tư

Nếu bạn là một người quản lý có hiệu quả bản thân bạn, kỷ luật là tự trong lòng bạn mà ra; nó phụ thuộc vào ý chí độc lập của bạn. Bạn là một môn đồ, một học trò của những giá trị sâu xa của bạn và là nguồn gốc của chúng. Bạn có ý chí, có sự chính trực, đem cảm nghĩ của bạn, sự thôi thúc của bạn, tâm trạng của bạn phụ thuộc vào những giá trị đó.

If you are an effective manager of your self, your discipline comes from within; it is a function of your independent will. You are a disciple, a follower, of your own deep values and their source. And you have the will, the integrity, to subordinate your feelings, your impulses, your moods to those values.

Ngày 21 tháng Tư

Bạn hoàn toàn không thể nghĩ đến hiệu quả đối với người khác. Bạn nghĩ đến tính hiệu quả đối với người khác và hiệu quả đối với sự việc. Tôi đã thử “hiệu quả” đối với một người đang bất đồng ý kiến hoặc trái tính, nó tuyệt nhiên không có tác dụng gì. Tôi đã cố dành ra mười phút “thời gian chất lượng” cho một đứa con hoặc một người làm công để giải quyết một vấn dề, mà chỉ phát hiện cái “hiệu quả” này tạo ra những vấn đề mới mà ít khi giải quyết được vấn đề quan tâm sâu xa nhất.

You simply can’t think efficiency with people. You think effectiveness with people and efficiency with things. I’ve tried to be “efficient” with a disagreeing or disagreeable person and it simply doesn’t work. I’ve tired to give ten minutes of “quality time” to a child or an employee to solve a problem, only to discover such “efficiency” creates new problems and seldom resolves the deepest concern.

Ngày 22 tháng Tư

Tùy thuộc lẫn nhau là một sự lựa chọn mà chỉ những người độc lập mới làm được. Từ khi chúng ta mong muốn và có khả năng đạt tới sự độc lập thực sự, bằng không cố gắng phát triển các kỹ năng quan hệ của con người chỉ vô ích. Chúng ta có thể đạt được một số thành công khi trời quang mây tạnh. Nhưng khi giông tố ập đến – mà điều đó chắc chắn xảy ra – thì chúng ta sẽ không còn cơ sở giữ được mối liên kết nữa.

Interdependence is a choice only independent people can make. Unless we are willing to achieve real interdependence, it’s foolish to try to develop human relations skills. We might even have some degree of success when the sun is shining. But when the difficult time come – and they will – we won’t have the foundation to keep things together.

Ngày 23 tháng Tư

Bạn không thể né tránh được những vấn đề bạn phải cư xử cho phải phép.

You can’t talk your way out of problems you behave yourself into.

Ngày 24 tháng Tư

Những quan hệ lâu bền nhất của chúng ta, như hôn nhân, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng gửi vào Tài khoản Ngân hàng Tình cảm. Do những ước mong liên tục, những khoản gửi cũ hao mòn đi. Nếu bạn ngẫu nhiên gặp một bạn học cũ mà nhiều năm không gặp, thì bạn có thể rút ran gay ở đấy, vì các món gửi cũ vẫn còn đó. Nhưng những tài khoản của bạn với những người bạn quan hệ thường xuyên thì cần phải đầu tư liên tục hơn.

Our most constant relationships. Like marriage, require our most constant deposits into the Emotional Bank Account. With continuing expectations, old deposits evaporate. If you suddenly run into an old high school friend you haven’t seen for years, you can pick up right where you left off because the earlier deposits are still there. But your accounts with the people you interact with on a regular basis require more constant investment.

Ngày 25 tháng Tư

Chính trực có nghĩa là tránh mọi sự giao tiếp dối trá, đầy thủ đoạn hoặc không xứng đáng với nhân cách. “Sự giả dối là giao tiếp với ý định lừa dối”. Dù là chúng ta giao tiếp bằng lời nói hoặc bằng hành vi, nếu chúng ta là người chính trực, chúng ta không được có ý lừa dối.

Integrity means avoiding any communication that is deceptive, full of guile, or beneath the dignity of people. “A lie is any communication with intent to deceive”. Whether we communicate with words or behavior, if we have integrity, our intent cannot be to deceive.

Ngày 26 tháng Tư

Thắng/Thắng là một khuôn mẫu trí tuệ và tình cảm luôn luôn tìm kiếm lợi ích chung trong mọi quan hệ đối tác giữa con người. Thắng/thắng có nghĩa là mọi thỏa thuận và giải pháp đều có lợi cho nhau và làm hài lòng nhau. Với giải pháp Thắng/Thắng tất cả các bên đều cảm thấy quyết định đó là tốt và tự cam kết với kế hoạch hành động. Thắng/Thắng nhìn cuộc sống là hợp tác chứ không phải là cạnh tranh.

Win/Win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human interactions. Win/Win means that agreements or solutions are mutually beneficial, mutually satisfying. With a Win/Win solution, all parties feel good about the decision and feel committed to the action plan. Win/Win sees life as a cooperative, not a competitive arena.

Ngày 27 tháng Tư

Nếu bạn muốn tác động qua lại có hiệu quả với tôi, ảnh hưởng đến tôi – đến vợ chồng, con cái, láng giềng, ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè của bạn – thì trước hết bạn cần hiểu tôi. Và bạn không thể làm việc đó đơn thuần với kỹ thuật. Nếu tôi cảm thấy bạn sử dụng kỹ thuật, tôi sẽ cho bạn là bịp bợm, giả tạo. Tôi phân vân tại sao bạn lại làm việc ấy, động cơ của bạn là gì? Tôi cảm thấy không đủ an toàn để cởi mở với bạn.

If you want to interact effectively with me, to influence me – your spouse, your child, your neighbor, you boss, your coworker, your friend – you first need to understand me. And you can’t do that with technique alone. If I sense you’re using some technique, I sense duplicity, manipulation. I wonder why you’re doing it, what your motives are. And I don’t feel safe enough to open myself up to you.

Ngày 28 tháng Tư

Nghe thấu cảm là bước vào hệ tham chiếu của người khác. Qua đó bạn phát hiện, bạn nhìn thấy cuộc đời theo cách nhìn của người khác, bạn hiểu mẫu của họ, bạn hiểu cách cảm nghĩ của họ.

Thấu cảm không có nghĩa là thông cảm. Thông cảm là một hình thức thỏa thuận, một hình thức phán xét. Đôi khi nó là sự xúc cảm, sự đáp ứng thích đáng hơn. Nhưng người ta thường sống dựa vào thông cảm. Nó làm cho người ta trở nên phụ thuộc. Bản chất của nghe thấu cảm không phải là bạn đồng tình với ai đó, mà là việc bạn hiểu đầy đủ, sâu sắc con người ấy, cả về tình cảm và lý trí.

Empathic listening gets inside another person’s frame of reference. You look out through it, you see the world the way they see the world, you understand their paradigm, you understand how they feel.

Empathy is not sympathy. Sympathy is a form of agreement, a from of judgment. And it is sometimes the more appropriate emotion and response. But people often feed on sympathy. It makes them dependent. The people often feed on sympathy. It makes them dependent. The essence of empathic listening is not that you agree with someone; it’s that you fully, deeply, understand that person, emotionally as well as intellectually.

Ngày 29 tháng Tư

Khi chúng ta hiểu nhau thực sự sâu sắc, chúng ta mở cửa cho những giải pháp sáng tạo và những phương án thứ ba. Những bất đồng của chúng ta không còn là cản trở đối với sự giao tiếp và tiến bộ nữa. Chúng trở thành hòn đá tảng của sự hiệp đồng.

When we really, deeply understand each other, we open the door to creative solutions and third alternatives. Our differences are no longer stumbling blocks to communication and progress. Instead, they become the stepping-stones to synergy.

Ngày 30 tháng Tư

Lần sau, khi bạn thấy mình sử dụng không thích hợp một trong những phản ứng tự truyện sau – thăm dò, đánh giá, khuyên bảo hoặc giải thích – thì hãy cố xoay chuyển tình thế sang một món gửi vào Tài khoản Ngân hàng Tình cảm bằng sự thừa nhận và xin lỗi. (“Xin lỗi, tôi nhận thấy là tôi đã không thực sự cố gắng để hiểu. Chúng ta có thể bắt đấu lại được không?”).

Next time you catch yourself inappropriately using one of the autobiographical response – probing, evaluating, advising or interpreting – try to turn the situation into a deposit by acknowledgement and applogy. (“I’m sorry, I just realized I’m not really trying to understand. Could we start again?”).

Advertisements