1 tháng Năm

Phần lớn các nỗ lực sáng tạo đều có tính chất khó dự đoán trước. Chúng hình như mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, chúng ta phải làm thử và sai lầm nhiều lần. Trừ khi người ta dễ dàng chịu đựng sự mơ hồ và tìm thấy an toàn từ sự tin tưởng và trung thành với các nguyên lý và giá trị bên trong, bằng không người ta sẽ thấy mình yếu đuối và không hứng thú tham gia vào các công việc khó khăn có tính sáng tạo cao, đòi hỏi của họ về cấu trúc, về tính chắc chắn, và khả năng dự báo là quá cao.

Most all creative endeavors are somewhat unpredictable. They often seem ambiguous, hit – or – miss, trial and error. And unless people have a high tolerance for ambiguity and get their security from integrity to principles and inner values, they find it unnerving and unpleasant to be involved in highly creative enterprises. Their need for structure, certainty, and predictability is too high.

2 tháng Năm

Biết bao năng lượng tiêu cực bị tiêu phí khi người ta cố gắng giải quyết các vấn đề hoặc quyết định trong một thực tế phụ thuộc lẫn nhau? Biết bao thời gian bị mất vào việc kể tội người khác, tìm kiếm thủ đoạn, cạnh tranh, chống đối nhau, bảo vệ hậu phương của mình, nghĩ mưu kế, và đoán mò? Giống như một chiếc xe xuống dốc mà một chân dậm ga một chân đạp phanh vậy.

How much negative energy is typically expended when people try to solve problems or make decisions in an interdependent reality? How much time is spent in confessing other people’s sins, politicking, rivalry, interpersonal conflict, protecting one’s backside, masterminding, and second guessing? It’s like trying to drive down the read with me foot on the gas and the other foot on the brake!

3 tháng Năm

Bản chất của sự hiệp đồng là coi trọng những bất đồng, tôn trọng chúng, xây dựng dựa chọn vào các điểm mạnh, bù trừ cho các điểm yếu.

The essence of synergy is to value differences – to respect them, to build on strengths, to compensate for weaknesses.

4 tháng Năm

Trong việc phân tích và giải quyết các vấn đề, sự tham gia càng chính đáng, càng chân thành, càng bền bỉ, thì tính sáng tạo của mọi người và sự gắn bó với những cái họ sáng tạo ra càng lớn. Tôi tin rằng đó là bản chất của sức mạnh của cách tiếp cận Nhật Bản trong kinh doanh đã từng làm thay đổi thị trường thế giới.

The more genuine the involvement, the more sincere and sustained the participation in analyzing and solving problems, the greater the release of everyone’s creativity and of their commitment to what they create. This, I’m convinced, is the essence of power in the Japanese approach to business, which has changed the world marketplace.

5 tháng Năm

Không tham gia thì sẽ không có sự ràng buộc. Hãy ghi nhớ, đánh dấu vào, khoanh tròn, gạch dưới câu ấy.

Không tham gia thì sẽ không có sự ràng buộc.

Without involvement, there is no commitment. Mark it down, asterisk it, circle it, underline it.
No involvement, no commitment.

6 tháng Năm

Khi chúng ta để thời gian tìm đến trung tâm lãnh đạo cuộc sống của chúng ta, xem cuộc đời chung quy là gì, thì nó sẽ mở ra như một cái ô phủ lên vật khác. Nó đổi mới chúng ta, làm cho chúng ta trẻ lại, đặc biệt khi chúng ta tái cam kết với nó.

When we take time to draw on the leadership center of our lives, what life is ultimately all about, it spreads like an umbrella over everything else. It renews us, it refreshes us, particularly if we recommit to it.

7 tháng Năm

Có những lúc trong cuộc sống bạn có thể thấy có những người tin bạn, trong khi chính bạn lại không tin vào bản thân. Người ta đã viết kịch bản cho bạn. Điều đó đã đem đến một sự đổi khác trong cuộc sống của bạn chứ?

Nếu bạn là một người viết kịch bản tích cực, một người khẳng định cho những người khác thì thế nào?

At some time in your life, you probably had someone believe in you when you didn’t believe in yourself. They scripted you. Did that make a difference in your life?
What if you were a positive scripter, an affirmer, of other people?

8 tháng Năm

Mỗi người trong chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng chúng ta nhìn nhận sự vật như chúng vốn là rằng chúng ta là khách quan. Nhưng không phải như vậy. Chúng ta nhìn thế giới không phải như nó là, mà như chúng ta là, hoặc như chúng ta quy ước nhìn nó.

Each of us tends to think we see things as they are, that we are objective. But this is not the case. We see the world, not as it is, but as we are – or, as we are conditioned to see it.

9 tháng Năm

Các bản đồ hoặc mẫu của chúng ta càng với các nguyên lý và quy luật tự nhiên, thì chúng càng chính xác, càng hữu hiệu. Những bản đồ chính xác sẽ ảnh hưởng vô hạn tới tính hiệu quả cá nhân và giữa cá nhân với nhau, hơn xa bất kỳ cố gắng nào để thay đổi thái độ và hành vi của chúng ta.

The more closely our maps or paradigms are aligned with principles or natural laws, the more accurate and functional they will be. Correct maps will infinitely impact our personal and interpersonal effectiveness far more than any amount of effort expended on changing our attitudes and behaviors.

10 tháng Năm

Tôi tin rằng chúng ta đều thai nghén và có thể phát triển, giải phóng ngày càng nhiểu tiềm năng, phát triển ngày càng nhiều tài năng. Liên quan chặt chẽ với nguyên lý tiềm năng này là nguyên lý tăng trưởng – quá trình giải phóng tiềm năng và phát triển tài năng, cùng với những cái cần phải có cho các nguyên lý, chẳng hạn như sự kiện nhẫn, sự nuôi dưỡng và sự động viên.

I believe that we are embryonic and can develop and release more and more potential, develop more and more talents. Highly related to this principle of potential is the principle of growth – the process of releasing potential and developing talents, with the accompanying need for principles such as patience, nurturance, and encouragement.

11 tháng Năm

Nếu bạn không để thầy giáo biết trình độ của bạn – bằng cách đặt một câu hỏi hoặc bộc lộ sự dốt nát của bạn – bạn sẽ không học được hoặc không tiến lên được. Bạn không thể giả vờ lâu, trước sau bạn cũng sẽ bị phát hiện. Nhận mình dốt nát thường là bước đầu tiên trong việc học tập của chúng ta. Thoreau dạy rằng: “Làm sao chúng ta nhớ được sự dốt nát của chúng ta, một điểu cần có để chúng ta tiến bộ, nếu lúc nào chúng ta cũng tỏ ra là hiểu biết cả rổi”.

If you don’t let a teacher know at what level you are – by asking a question, or revealing your ignorance – you will not learn or grow. You cannot pretend for long, for you will eventually be found out. Admission of ignorance is often the first step in our education. Thoreau taught, “How can we remember our ignorance, which our growth requires, when we are using our knowledge all the time?”

12 tháng Năm

Cũng có thể vấn đề thật sự lại không phải ở vợ tôi chứ? Lẽ nào tôi lại làm tăng thêm sự yếu đuối của vợ tôi và làm cho đời tôi phụ thuộc vào cách vợ tôi cư xử với tôi? Có phải tôi quen nhìn nhận theo một mẫu cơ bản nào đó về vợ tôi, về cuộc hôn nhân về tình yêu thực sự, đang gây ra vấn để đó không?

Is it possible that my spouse isn’t the real problem? Could I be empowering my spouse’s weaknesses and making my life a function of the way I’m treated? Do I have some basic paradigm about my spouse, about marriage, about what love really is, that is feeding the problem?

13 tháng Năm

Biết mình phải nghe và biết nghe như thế nào chưa đủ. Trừ phi tôi muốn nghe, trừ phi tôi ao ước được nghe, nếu không nó vẫn không thể trở thành một thói quen trong đời tôi.

Knowing I need to listen and knowing how to listen is not enough. Unless I want to listen, unless I have the desire, it won’t be habit in my life.

14 tháng Năm

Tôi gợi ý bạn hãy hoán vị mẫu của bạn khi sử dụng tài liệu này từ vai trò của người học sang vai trò của người thầy. Hãy sử dụng tiếp cận từ trong ra ngoài, và đọc với mục đích chia sẻ hoặc thảo luận với người khác đó là những gì bạn đã học được trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi đọc. Bạn không những sẽ nhớ tốt hơn những gì đã đọc mà còn mở rộng tầm nhìn của mình, hiểu biết sâu sắc hơn, và mong muốn áp dụng tài liệu cũng tăng lên.

I suggest that you shift the paradigm of your own involvement in this material from the role of learner that of teacher. Take an insideout approach, and read with the purpose in mind of sharing or discussing what you learn with someone else within forty – eight hours after you learn it. You will not only better remember what you read, but your perspective will be expanded, your understanding deepened, and your motivation to apply the material increased.

15 tháng Năm

Loại phản ứng hình thành trong những người “vứt bỏ xiềng xích”, trở thành “tự do”, “tự khằng định mình” và ” làm cái của chính mình” thường bộc lộ những phụ thuộc cơ bản hơn không thể thoát ra được vì chúng là hội tại chứ không phải là ngoại lai – những phụ thuộc như để cho những điểm yếu của người khác làm lại cuộc sống tình cảm của mình, hoặc cảm thấy mình là nạn nhân của những con người và những sự kiện ngoài sự kiểm soát của mình.

The kind of reaction that results in people “throwing off their shackles”, becoming “liberated”, “asserting themselves”, and “doing their own thing” often reveals more fundamental dependencies that cannot be run away from because they are internal rather than external – dependencies such as letting the weaknesses of other people ruin our emotional lives or feeling victimized by people and events out of our control.

16 tháng Năm

Nếu bạn chấp nhận một kiểu sống tập trung vào những quả trứng vàng và lơ là chăm sóc con ngỗng, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ chẳng còn vốn liếng để sản xuất ra quả trứng vàng. Mặt khác, nếu bạn chỉ chăm sóc con ngỗng mà không nhằm mục đích quả trứng vàng, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ chẳng có gì mà ăn và nuôi ngỗng.

If you adopt a pattern of life that focuses on golden eggs and neglects the goose, you will soon be without the asset that produces golden eggs. On the other hand, if you only take care of the goose with no aim toward the golden eggs, you soon won’t have the wherewithal to feed yourself or the goose.

17 tháng Năm

Lúc nào bạn cũng phải đối xử với những người làm công của bạn giống y như bạn muốn họ đối xử với những khách hàng quý nhất của bạn.

Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers.

18 tháng Năm

Chúng ta phản chiếu lên người khác cái gì về họ? Và sự phản chiếu đó ảnh hưởng đến cuộc đời họ nhiều đến mức nào? Chúng ta có rất nhiều cái có thể đầu tư vào Tài khoản Ngân hàng Tình cảm với người khác. Cũng thấy được những tiềm năng vô hình của họ, chúng ta càng sử dụng được trí tưởng tượng của chúng ta, chứ không phải ký ức của chúng ta, với vợ chồng, con cái của chúng ta, với đồng nghiệp và người làm công của chúng ta.

What do we reflect to others about themselves? And how much does that reflection influence their lives? We have so much we can invest in the Emotional Bank Accounts of other people. The more we can see people in terms of their unseen potential, the more we can use our imagination rather than our memory, with our spouse, our children, our coworkers or employees.

19 tháng Năm

Khi bạn sống với giá trị của bạn thì ý thức của bạn về cá tính, về chính trực, về làm chủ, về tự lập sẽ ngâm vào bạn với tâm trạng vui vẻ và bình yên. Bạn sẽ tự xác định mình từ bên trong chứ không phải qua ý kiến của người khác hoặc so sánh với người khác.
Thật buồn cười, bạn sẽ thấy rằng khi bạn ít quan tâm đến cái người khác nghĩ về bạn, thì bạn lại quan tâm nhiều hơn đến cái người khác nghĩ về bản thân hị và thế giới của họ. Bạn sẽ không còn xây dựng cuộc sống tình cảm của bạn dựa trên những nhược điểm của người khác. Hơn nữa, bạn sẽ thấy thay đổi dễ hơn và muốn thay đổi hơn vì có một cái gì – một hạt nhân nào đó ở sâu bên trong – cơ bản không thay đổi.

As you live your values, your sense of identity, integrity, control, and inner – directedness will infuse you with both exhilaration and peace. You will define yourself from within, rather than by people’s opinions or by comparisons to others.

Ironically, you’ll find that as you care less about what others think of you, you will care more about what others think of themselves and their worlds, including their relationship with you. You’ll no longer build your emotional life on other people’s weaknesses. In addition, you’ll find it easier and more desirable to change because there is something – some core deep within – that is essentially changeless.

20 tháng Năm

Các thiên tư duy nhất của chúng ta, chỉ con người mới có, nâng chúng ta lên trên thế giới loài vật. Mức độ rèn luyện và phát triển những thiên tư này cho chúng ta khả năng hiện thực hóa tiềm năng riêng của con người.

Our unique human endowments lift us above the animal world. The extent to which we exercise and develop these endowments empowers us to fulfill our uniquely human potential.

21 tháng Năm

Giữa tác nhân kích thích và phản ứng là quyền lực lớn nhất của chúng ta – sự tự do dựa chọn.

Between stimulus and response is our greatest power – the freedom to choose.

22 tháng Năm

Bởi vì chúng ta về bản chất là tích cực, nên nếu cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào việc xác lập điều kiện và hoàn cảnh, thì đó là vì chúng ta, bằng những quyết định có ý thức hoặc ngẫu nhiên, đã chọn trao quyền cho những cái đó làm chủ chúng ta.

Because we are, by nature, proactive, if our lives are a function of conditioning and conditions, it is because we have, by conscious decision or by default, chosen to empower those things to control us.

23 tháng Năm

Ngôn ngữ của chúng ta là chiếc đồng hồ đo rất đúng để chúng ta tự xem mức độ tích cực của chúng ta. Ngôn ngữ của những người thụ động tháo gỡ trách nhiệm cho họ.
“Đó là tôi. Đó chính là tình trạng của tôi”. Người ta quyết định cho tôi. Tôi không làm gì được cả.

“Tôi không làm được cái đó. Tôi không có thời gian”. Có cái gì đó ở bên ngoài – thời gian hạn chế – đang chi phối tôi.

“Giá như vợ tôi kiên nhẫn hơn”. Hành vi của ai đó đang hạn chế tính hiệu quả của tôi.
“Tôi phải làm việc đó”. Hoàn cảnh hoặc người khác đang bắt tôi làm. Tôi không được tự do lựa chọn hành động của mình.

Ngôn ngữ này xuất phát từ một mẫu cơ bản của quyết định luận. Và tinh thần bao quát của nó là chuyển giao trách nhiệm. Tôi không chịu trách nhiệm, không được tự do lựa chọn hành động của mình.

Our language is a very real indicator of the degree to which we see ourselves as proactive people. The language of reactive people absolves as proactive people. The language of reactive people absolves them of responsibility.

“That’s me. That’s just the way I am”. I am determined. There’s nothing I can do about it.
“I can’t do that. I just don’t have the time”. Something outside me – limited time – is controlling me.

“If only my wife were more patient”. Someone else’s behavior is limiting my effectiveness.
“I have to do it”. Circumstances or other people are forcing me to do what I do. I’m not free to choose my own actions.

That language comes from a basic paradign of determinism. And the whole spirit of it is the transfer of responsibility. I am not responsible, not able to choose my response.

24 tháng Năm

Một vấn đề nghiêm túc mà nói bằng ngôn ngữ thụ động thì có nghĩa là bản thân vấn đề phải tự giải quyết lấy. Những người này càng tin tưởng vào cái mẫu người khác quyết định thay cho họ, và họ tạo ra chứng cớ để duy trì long tin cậy. Họ càng ngày càng cảm thấy mình là nạn nhân và không làm chủ được, không chịu trách nhiệm về cuộc đời hay vận mệnh của mình. Họ oán trách những lực lượng bê n ngoài – người khác, hoàn cảnh, thậm chí cả những vì sao – đã gây nên tình cảm của họ.

A serious problem with reactive language is that it becomes a self – fulfilling prophecy. People become reinforced in the paradigm that they are determined, and they produce evidence to support the bilief. They feet increasingly victimized and out of control, not in charge of their life or their destiny. They blame outside forces – other people, circumstances, even the stars – for their own situation.

25 tháng Năm

Chính trong những chuyện đời thường mà chúng ta phát triển khả năng của tính tích cực để xử trí với những sức ép bất thường của cuộc sống. Đó là cách ta cam kết và giữ lời cam kết, là cách ta xử trí một vụ ách tắc giao thông, cách ta phản ứng trước một khách hàng cáu kỉnh hay một đứa con không vâng lời. Đó là việc chúng ta nhìn các vấn đề của chúng tar a sao và tập trung sức của chúng ta vào đâu.

It is in the ordinary events of every day that we develop the proactive capacity to handle the extraordinary pressures of life. It’s how we make and keep commitments, how we handle a traffic jam, how we respond to an irate customer or a disobedient child. It’s how we view our problems and where we focus our energies.

26 tháng Năm

Những vấn đề điều khiển trực tiếp (liên quan đến hành vi của bản thân chúng ta) được giải quyết bằng cách tác động vào các thói quen của chúng ta.

Những vấn đề điều khiển gián tiếp (lien quan đến hành vi của người khác) được giải quyết bằng cách thay đổi các phương pháp tác động của chúng ta. Cá nhân tôi đã nhận diện được hơn mươi phương pháp tác động đến con người – cũng tách bạch như thấu cảm và đối đầu, hay nêu gương và thuyết phục. Đa số chúng ta chỉ có sẵn trong kho ba hoặc bốn phương pháp như vậy, thường bắt đầu bằng lý luận, và nếu không kết quả thì chuyển sang lẩn tránh hoặc đấu tranh. Bạn sẽ cảm thấy được tự do biết bao khi chấp nhận ý kiến rằng có thể học được những phương pháp tác động mới tới con người thay vì khư khư dung các phương pháp cũ không có hiệu quả để “nhào nặn” người khác.

Direct control problems (those involving our own behavior are solved by working on our habits.
Indirect control problems (those involving other people’s behavior) are solved by changing our methods of influence. I have personally identified over thirty separate methods of human influence – as separate as empathy is from confrontation, or example from persuasion. Most people have only three or four of these methods in their repertoire, starting usually with reasoning, and, if that doesn’t work, moving on to flight or fight. How liberating it is to accept the idea that I can learn new methods of human influence instead of constantly trying to use old ineffective methods to “shap up” someone else!

27 tháng Năm

Những vấn đề không điều khiển (những vấn đề chúng ta không thể làm gì được) liên quan đến trách nhiệm thay đổi biểu hiện bộ mặt của chúng ta – mỉm cười, bình tĩnh và thành thực chấp nhận những vấn đề này, học cách chung sống với chúng ngay cả khi chúng ta không thích chúng. Bằng cách này, chúng ta không tiếp sức cho chúng chi phối chúng ta. Chúng ta nhất trí với tinh thần trong lời cầu nguyện thầm kín của những người nghiện rượu: “Lạy Chúa, xin Người cho con can đảm để thay đổi những gì con có thể thay đổi, cho con thanh thản để chấp nhận những gì con không thể làm thay đổi được, và cho con sự khôn ngoan để biết phân biệt”.

No control problems (those we can do nothing about) involve taking the responsibility to change the line on the bottom of our face – to smile, to genuinely and peacefully accept these problems and learn to live with them, even though we don’t like them. In this way, we do not empower these problems to control us. We share in the spirit embodied in the Alcoholics Anonymous prayer, ” Lord, give me the courage to change the things I can, the serenity to accept the things I cannot, and the wisdom to know the difference”.

28 tháng Năm

Nếu cái thang không bắc đúng tường, thì mỗi bước càng làm cho chúng ta tới gần chỗ sai lầm nhanh hơn.

It the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster.

29 tháng Năm

Có lẽ đối với bạn khoản gửi vào tài khoản Ngân hàng tình cảm quan trọng nhất là chỉ nghe mà không bình luận, không thuyết giáo, không lấy mình ra làm gương. Chỉ có nghe và tìm hiểu. Làm cho người khác cảm thấy bạn quan tâm đến người ta, coi người ta là một người bình đẳng.

Lúc đầu người ta có thể không đáp ứng. Nhưng khi những khoản gửi chân thực đó liên tục được đưa vào, số dư tăng lên, sự mất cân đối sẽ thu hẹp lại.

Probably the most important deposit you can make into an Emotional Bank Account is just to listen, without judging or preaching or reading your own autobiography into what someone says. Just listen and seek to understand. Let him feel your concern for him, your acceptance of him as a person.

He may not respond at first. But as those genuine deposits keep coming, they begin to add up. That overdrawn balance is shrinking.

30 tháng Năm

“Nếu bạn sắp cúi xuống thì hãy cúi thật thấp”. Sự khôn ngoan Phương Đông bảo thế “Hãy trả đi đồng xu cuối cùng”. Đạo đức Cơ đốc bảo thế. Muốn là một khoản gửi vào, sự xin lỗi phải thật thành khẩn. Và nó phải làm cho người ta cảm nhận được là thành khẩn.
Leo Roskin nói: “Chính kẻ yếu đuối mới tàn bạo. Sự tử tế chỉ có thể trông đợi ở những người mạnh mẽ”.

“If you’re going to bow, bow low”, says Eastern wisdom. “Pay the uttermost farthing”, says the Christian ethic. To be a deposit, an apology must be sincere. And it must be perceived as sincere.

Leo Roskin taught, “It is the weak who are cruel. Gentleness can only be expected from the strong”.

31 tháng Năm

Nhiều nhà quản lý, điều hành và các bậc cha mẹ dao động như một quả lắc, từ sự thiếu chín chắn của thắng/thua sang sự khoan dung của thua/thắng. Khi họ không còn chịu đựng được sự lộn xộn, thiếu tổ chức, thiếu phương hướng, dự định và kỷ luật được nữa, họ dao động sang phía thắng/thua – cho đến khi sự sai lầm xói mòn quyết tâm của họ và lại đưa họ dao động trở về phía thua/thắng.

Many executives, managers, and parents swing back and forth, as if on a pendulum, from Win/Lose inconsideration to Lose/Win indulgence. When they can’t stand confusion and lack of structure, direction, expectation, and discipline any longer, they swing back to Win/Lose – until guilt undermines their resolve and drives them back to Lose/Win again.

Advertisements