1 tháng Sáu

Có thể bận rộn – hết sức bận rộn – mà vẫn không hiệu quả mấy.

It is possible to be busy – very busy – without being very effective.

2 tháng Sáu

Dù ta có biết hay không, dù ta có kiểm soát được nó hay không, thì vẫn có sự sáng tạo lần thứ nhất cho mỗi phần của đời ta. Chúng ta hoặc là sáng tạo lần thứ hai của bản phác hoạ tích cực của bản thân chúng ta, hoặc là sáng tạo lần thứ hai của chương trình cộng tác của người khác, của hoàn cảnh, hoặc của các thói quen trước đây.

Whether we are aware of it or not, whether we are in control of it or not, there is first creation to every part of our lives. We are either the second creation of our own proactive design, or we are the second creation of other people’s agendas, of circumstances, or of past habits.

3 tháng Sáu

Tôi có thể thay đổi. Tôi có thể sống bằng tưởng tượng thay cho bằng ký ức. Tôi có thể liên kết bản thân với tiềm năng vô hạn của tôi thay vì với quá khứ hữu hạn. Tôi có thể trở thành kẻ sáng tạo đầu tiên ra chính mình.

I can change. I can live out of my imagination instead of my memory. I can tie myself to my limitless potential instead of my limiting past. I can become my own first creator.

4 tháng Sáu

Hãy mở rộng viễn cảnh của bạn bằng cách mở rộng trí óc của bạn. Hãy tưởng tượng thật nhiều chi tiết. Càng nhiều cảm xúc và cảm giác càng tốt. Có thể đem vào bao nhiêu ý nghĩa thì cứ đem vào.

Expand your perspective by expanding your mind. Visualize in rich detail. Involve as many emotions and feelings as possible. Involve as many of the senses as you can.

5 tháng Sáu

Một khi bạn có ý thức về nhiệm vụ thì bạn đã có cái căn bản của tính tích cực của bạn. Bạn có cách nhìn nhận và những giá trị để hướng dẫn cuộc đời bạn. Bạn có phương hướng cơ bản để xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Bạn có sức mạnh của một bản hiến pháp thành văn dựa trên những nguyên lý đúng đắn, theo đó có thể đánh giá được mọi quyết định về cách sự dụng có hiệu quả nhất thời gian, tài năng và nghị lực của bạn.

Once you have a sense of mission, you have the essence of our own proactivity. You have the basic direction from which you set your long – and short – term goals. You have the power of a written constitution based on correct principles, against which every decision concerning the most effective use of your time, your talents, and your energies can be effectively measured.

6 tháng Sáu

Các nguyên lý luôn luôn có những kết quả tất yếu gắn với chúng. Có kết quả tích cực khi chúng ta sống hoà hợp với các nguyên lý. Có kết quả tiêu cực khi chúng ta phớt lờ chúng. Nhưng vì các nguyên lý này áp dụng cho tất cả mọi người, dù họ có nhận thức được hay không, cho nên sự hạn chế đó là phổ biến. Chúng ta càng biết các nguyên lý đúng đắn thì chúng ta càng được tự do hành động một cách khôn ngoan.

Principles always have natural consequences attached to them. There are positive consequence when we live in harmony with the principles. There are negative consequences when we ignore them. But because these principles apply to everyone, whether or not they are aware, this limitation is universal. And the more we know of correct principles, the greater is our personal freedom to act wisely.

7 tháng Sáu

Một mục tiêu thành đạt tập trung chủ yếu vào kết quả hơn là hành động. Nó xác định nơi bạn muốn đến và trong quá trình đó bạn đang ở đâu. Nó cho bạn những thông tin quan trọng về làm thế nào để đi đến đó, và nói với bạn khi nào thì đến nơi. Nó thống nhất các cố gắng và nghị lực của bạn. Nó đem lại ý nghĩa và mục đích cho tất cả những gì bạn làm.

An effective goal focuses primarily on results rather than activity. It identifies where you want to be, and in the process,helps you determine where you want to be, and in the process, helps you determine where you are. It gives you important information on how to get there, and it tells you when you have arrived. It unifies your efforts and energy. It gives meaning and purpose to all you do.

8 tháng Sáu

Phương châm tính hiệu quả các nhân của bản thân tôi là: quản lý ở não trái, lãnh đạo ở não phải.

My own maxim of personal effectiveness is this: Manage from the left (brain); lead from the right (brain).

9 tháng Sáu

Chỉ khi bạn có khả năng tự nhận thức để xem xét chương trình của bạn – và cả trí tưởng tượng và lương tâm nữa, để tạo nên một chương trình mới duy nhất, có trung tâm nguyên lý mà bạn chấp nhận được – chỉ khi đó bạn mới đầy đủ ý chí độc lập để từ chối, với một nụ cười chân thật, những gì không quan trọng.

Only when you have the self – awareness to examine your program – and the imagination and conscience to create a new, unique, principle – centered program to which you can say “yes” – only then will you have sufficient independent will power to say “no”, with a genuine smile, to the unimportant.

10 tháng Sáu

Hãy tập trung vào việc giữ gìn và nâng cao mối quan hệ và vào việc thực hiện các kết quả hơn là tập trung vào sự việc và thời gian.

Rather than focusing on things and time, focus on preserving and enhancing relationship and on accomplish results.

11 tháng Sáu

Chúng ta hoàn thành tất cả những việc của chúng ta thông qua sự uỷ nhiệm – hoặc uỷ nhiệm cho thời gian hoặc uỷ nhiệm cho con người. Nếu chúng ta uỷ nhiệm cho thời gian, chúng ta nghĩ về hiệu quả. Nếu chúng ta uỷ nhiệm cho con người, chúng ta nghĩ về tính hiệu quả.

We accomplish all that we do through delegation – either to time or to other people. If we delegate to time, we think efficiency. If we delegate to other people, we think effectiveness.

12 tháng Sáu

Lòng tự trọng thực sự xuất phát từ sự tự chủ, từ sự độc lập thực sự.

Real self – respect come from dominion over self, from true independence.

13 tháng Sáu

Bạn không thể có hoa trái nếu không có gốc rễ. Đó là nguyên lý của sự nối tiếp: Thắng lợi riêng tư đi trước thắng lợi công cộng. Sự tự chủ và kỷ luật tự giác là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt với người khác.

You can’t have the fruits without the roots. It’s the principle of sequencing: Private Victory precedes Public Victory. Self – mastery and self – discipline are the foundation of good relationships with others.

14 tháng Sáu

Nếu bạn bồi dưỡng thói quen luôn luôn giữ lời hứa, bạn sẽ xây dược chiếc cầu tín nhiệm bắc qua khoảng cách thiếu hiểu biết giữa bạn và những người khác.

If you cultivate the habit of always keeping the promises you make, you build bridges of trust that span the gaps of understanding between you and others.

15 tháng Sáu

Sự chính trực bao gồm, nhưng vượt lên trên sự trung thực. Trung thực là nói sự thật, nói cách khác là phù hợp lời nói với thực tế. Chính trực là phù hợp thực tế với lời nói, nói cách khác là giữ lời hứa và hoàn thành các dự định. Điều này yêu cầu một tính cách trọn vẹn, một thể thống nhất, chủ yếu là đối với bản thân, nhưng cũng cả với cuộc đời nữa.

Integrity includes but goes beyond honesty. Honesty is telling the truth – in other words, conforming our words to reality. Integrity is conforming reality to our words – in other words, keeping promises and fulfilling expectation. This requires an integrated character, a oneness, primarily with self but also with life.

16 tháng Sáu

Dag Hammarskjold, nguyên Tổng thư ký Liên hiệp quốc, có lần đã có bài phát biểu thâm thuý, nhìn xa trông rộng rằng: “Hiến mình hoàn toàn cho một cá nhân còn cao quý hơn là lao động cần mẫn để cứu giúp đám đông”.

Dag Hammarskjold, past Secretary – General of the United Nations, once made a profound, far – reaching statement: “It is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for the salvation of the masses”.

17 tháng Sáu
Chắc chắn là có tư tưởng thắng thua trong hoàn cảnh cạnh tranh thực sự và tín nhiệm thấp. Nhưng phần lớn cuộc sống không phải là sự cạnh tranh. Không phải ngày nào chúng ta cũng phải sống cạnh tranh với vợ chồng, con cái chúng ta, với đồng sự, với láng giềng, với bạn bè. “Ai thắng trong cuộc hôn nhân của bạn” là một câu ngớ ngẩn. Nếu cả hai không thắng thì cả hai cùng thua.

Certainly there is a place for Win/ Lose thinking in truly competitive and low – trust situations. Bust most of live is not a competition. We don’t have to live each day competing with our spouse, our children, our coworkers, our neighbors, and our friends. “Who’s winning in your marriage?” is a ridiculous question. If both people aren’t winning, both are losing.

18 tháng Sáu
Trí tuệ phong phú xuất phát từ ý thức nội tâm sâu xa về giá trị và sự an toàn cá nhân. Mẫu này có rất nhiều ở bên ngoài, thừa đủ dành cho mọi người. Nó dẫn đến việc chia sẻ tiếng tăm, sự nhìn nhận, lợi ích và việc ra quyết định. Nó mở ra những khả năng những sự lựa chọn, các biện pháp và tính sang tạo.

The Abundance Mentality flows out of a deep inner sense of personal worth and security. It is the paradigm that there is plenty out there and enough to spare for everybody. It results in sharing of prestige, of recognition, of profits, of decision making. It opens possibilities, options, alternatives, and creativity.

19 tháng Sáu
Trừ phi tôi cởi mở với bạn, trừ phi bản hiểu tôi, hiểu hoàn cảnh và những tình cảm của riêng tôi, bạn không thể biết khuyên tôi, góp ý với tôi như thế nào. Những gì bạn nói là tốt là hay nhưng nó hoàn toàn không thích hợp với tôi.

Unless I open up with you, unless you understand me and my unique situation and felings, you won’t know how to advise or counsel me. What you say is good and fine, but it doesn’t quite pertain to me.

20 tháng Sáu
Bạn sẽ không bao giờ có thể thực sự đi vào nội tâm của người khác, nhìn thế giới như họ nhìn, chừng nào bạn chưa khơi dậy được sự mong muốn thực sự, chưa phát triển được sức mạnh của tính cách cá nhân và tài khoản Ngân hàng tình cảm tốt đẹp cũng như các kỹ năng nghe thấu cảm để làm việc đó.

You will never be able to truly step inside another person, to see the world as he sees it, until you develop the pure desire, the strength of personal character, and the positive Emotional Bank Account, as well as the empathic listening skills to do it.

21 tháng Sáu
Nếu thực tiễn có tính đặc trưng tình huống thi nguyên lý là chân lý cơ bản sâu xa có tính phổ biến. Chúng áp dụng cho cá nhân, cho hôn nhân gia đình, cho các tổ chức tự nhân và tập thể. Khi các nguyên lý này hoà nhập vào các thói quen thì chúng làm cho người ta có khả năng sáng tạo ra đủ các loại thực tiễn khôn ngoan khi giải quyết các tình huống khác nhau.

While practices are situationally specific, principles are deep, fundamental truths that have universal application. They apply to individuals, to marriages, to families, to private and public organizations of every kind. When these truths are internalized into habits, they empower people to create a wise variety of practices to deal with different situations.

22 tháng Sáu
Hãy đi dạo chơi với vợ hay chồng bạn một cách đều đặn. Ăn trưa với nhau hoặc làm cái gì đó mà cả hai đều thích. Hãy nghe nhau nói, hãy tìm hiểu. Hãy nhìn cuộc đời qua con mắt của nhau.

Go out with your spouse on a regular basic. Have dinner or do something together you both enjoy. Listen to each other, seck to understand. See life through each other’s eyes.

23 tháng Sáu
Hiệp đồng ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Nếu bạn trồng hai cây sát nhau, rễ của chúng sẽ mọc xen vào nhau, nâng cao chất lượng của đất để cả hai cùng sinh trưởng tốt hơn khi chúng đứng riêng lẽ. Nếu chập hai tấm gỗ với nhau chúng sẽ chống chịu được một trọng lượng lớn hơn nhiều so với tổng trọng lượng chống chịu được của từng tấm riêng lẻ. Một cộng một bằng ba hoặc nhiều hơn.

Synergy is everywhere in nature. If you plant two plants close together, the roots commingle and improve the quality of the soil so that both plants will grow better than if they were separated. If you put two pieces of wood together, they will hold much more than the total of the weight held by each separately. The whole is greater than the sum of its parts. One plus one equals three or more.

24 tháng Sáu
Giống như một triết lý Viễn Đông viết: “Chúng ta không tìm bắt chước thầy ta, mà chúng ta tìm cái thầy ta đã tìm” chúng ta không tìm bắt chước những quá trình sáng tạo hiệp đồng đã qua, mà chúng ta tìm những quá trình sáng tạo hiệp đồng mới với những mục tiêu mới có khi cao hơn.

Like the Far Eastern philosophy, “We seek not to imitate the masters, rather we seek what they sought”, we seek not to imitate past creative synergistic experiences; rather we seek new ones around new and different and sometimes higher purposes.

25 tháng Sáu
Bạn có thể hiệp đồng trong thâm tâm bạn ngay cả giữa một môi trường rất đối địch. Bạn không được xúc phạm đến phẩm giá cá nhân. Bạn có thể né tránh những sức mạnh tiêu cực; bạn có thể tìm cái đúng của người khác và sử dụng cái đúng đó, dù có khác biệt mấy, để nâng cao quan điểm của bạn và mở rộng tầm nhìn của bạn.

You can be synergistic within yourself even in the midst of a very adversarial environment. You don’t have to take insults personally. You can sidestep negative energy; you can look for the good in others and utilize that good, as different as it may be, to improve your point of view, and to enlarge your perspective.

26 tháng Sáu
Đa số chúng ta cho rằng không có thời gian để luyện tập thân thể. Thật là một mẫu méo mó! Không được nói chúng ta không có thời gian. Chúng ta chỉ cần từ ba đến sáu giờ một tuần hoặc ít nhất là ba mươi phút một ngày, mỗi ngày. Đó chẳng phải là một thời gian không đáng kể nếu xét đến lợi ích to lớn mà nó đem lại cho 162 – 165 giờ khác trong tuần lễ hay sao?

Most of us think we don’t have enough time to exercise. What a distored paradigm! We don’t have time not to. We’re talking about three to six hours a wekk – or a minimum of thirty minutes a day, every other day. That hardly seems an inordinate amount of time considering the tremendous benefits in terms of the impact on the other 162 – 165 hours of the week.

27 tháng Sáu
Một nền giáo dục – giáo dục lien tục, không ngừng mài sắc và phát triển trí tuệ – là sự đổi mới trí tuệ hết sức quan trọng. Đôi khi điều này đòi hỏi phải có kỷ luật ngoài nhà trường hoặc những chương trình học tập có hệ thống; nhưng thường lại không có. Những người tích cực có thể nghĩ ra nhiều, rất nhiều cách tự giáo dục.

Education – continually honing and expanding the mind – is vital mental renewal. Sometimes that involves the external discipline of the classroom or systematized study programs; more often it does not. Proactive people can figure out many, many ways to educate themselves.

28 tháng Sáu

Chuyển động theo vòng xoáy đi lên yêu cầu chúng ta học tập, cam kết và làm trên bình diện ngày càng cao hơn. Chúng ta tự lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng một trong ba điều đó là đủ. Để tiến lên không ngừng, chúng ta phải học, cam kết, làm – học, cam kết, làm – lại học, cam kết, làm nữa.

Moving along the upward spiral requires us to learn, commit, and do on increasingly higher planes. We deceive ourselves if we think that any one of these is sufficient. To keep progressing, we must learn, commit, and do – learn, commit, and do – and learn, commit, and do again.

29 tháng Sáu
Càng hiểu biết về mẫu cơ bản, cái bản đồ của chúng ta, hoặc các điều chúng ta thừa nhận, và phạm vi ảnh hưởng do kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta càng có trách nhiệm đối với các mẫu đó, xem xét chúng, đem chúng thử nghiệm trong thực tế, lắng nghe những người khác và đón nhận những nhận thức của họ, bằng cách đó chúng ta sẽ có một bức tranh rộng lớn hơn và cái nhìn khách quan hơn nhiều.

The more aware we are of our basic paradigms, maps, or assumptions, and the extent to which we have been influenced by our experience, the more we can take responsibility for those paradigms, examine them, test them against reality, listen to others and be open to their perceptions, thereby getting a larger picture and a far more objective view.

30 tháng Sáu
Những hậu quả của mưu đồ bỏ quãng quá trình sinh trưởng tự nhiên trong giới kinh doanh có thể là thảm khốc. Ở đây, các ủy viên ban quản trị âm mưu “mua” một công trình mới về cải tiến năng suất chất lượng, tinh thần và dịch vụ khách hàng với lời lẽ mạnh mẽ, bộ mặt vui vẻ, và những can thiệp từ bên ngoài, hoặc thông qua việc sát nhập, chiếm đoạt, tiếp quản một cách hữu nghị và không hữu nghị. Họ không biết hoạt động của họ sẽ tạo ra một môi trường tín nhiệm thấp. Khi không dùng được những biện pháp này, họ đi tìm những kỹ xảo khác của Đạo đức Nhân cách – lúc nào cũng phớt lờ và vi phạm các nguyên lý và các quá trình tự nhiên, cơ sở của một sự tín nhiệm cao.

The consequences of attempting to shortcut the natural process of growth in the business world can be dire. Executives may attempt to “buy” a new culture of improved productivity, quality, morale, and customer service with strong speeches, smile training, and external interventions, or through mergers, acquisitions, and friendly or unfriendly takeovers. But they ignore the low-trust climate produced by such manipulations. When these methods don’t work, they look for other Personality Ethic techniques that will – all the time ignoring and violating the natural principles and processes on which a high-trust culture is based.

Advertisements