1 tháng Bảy

Nếu bạn thực sự tìm hiểu, không đạo đức giả, không xảo trá, sẽ có lúc bạn phải sửng sốt thấy những hiểu biết trong sáng về người khác dồn dập đến với bạn. Không phải lúc nào cũng phải nói để thấu cảm. Trên thực tế, đôi khi lời nói lại gây khó khăn cho bạn. Đây là một lý do rất quan trọng vì sao đơn thuần kỹ thuật sẽ không có tác dụng. Loại tìm hiểu này vượt trên kỹ thuật.

If you really seek to understand, without hypocrisy and without guile, there will be times when you will be literally stunned with the pure knowledge and understanding that will flow to you from another human being. It isn’t even always necessary to talk in order to empathize. In fact, sometimes words may just get in your way. That’s one very important reason why technique alone will not work. That kind of understanding transcends technique.

2 tháng Bảy
Có những lúc dạy và có những lúc không nên dạy. Khi quan hệ căng thẳng và không khí đầy xúc động, thì mưu toan giảng dạy thường được coi là một hình thức phê phán và không chấp nhận. Nhưng nếu lặng lẽ đưa riêng cháu ra một nơi khác, khi quan hệ đã tốt, dạy bảo cháu, thì có lẽ tác dụng sẽ lớn hơn nhiều.

There are times to teach and times not to teach. When relationships are strained and the air charged with emotion, an attempt to teach is often perceived as a form of judgment and rejection. But to take your child alone, quietly, when the relationship is good and to discuss the teaching or the value seems to have much greater impact.

3 tháng Bảy
Sự độc lập thực sự của tính cách cho ta sức mạnh để hành động hơn là để chịu đựng. Nó giải thoát ta khỏi sự phụ thuộc vào hoàn cảnh và vào người khác, và là một mục tiêu đem lại tự do đáng giá. Nhưng nó không phải là mục tiêu cao nhất trong cuộc sống thành đạt.

True independence of character empowers us to act rather than be acted upon. It frees us from our dependence on circumstances and other people and is worthy, liberating goal. But it is not the ultimate goal in effective living.

4 tháng Bảy
Đã bao giờ bạn xâm phạm cái vốn để tăng mức sống, để có nhiều quả trứng vàng chưa? Vốn giảm làm cho khả năng tạo ra lãi giảm, tức là thu nhập giảm. Và tiền vốn teo lại, ngày càng nhỏ dần, cho đến khi không còn đáp ứng được nhu cầu cơ bản nữa.

Have you ever invaded principal to increase your standard of living, to get more golden eggs? The decreasing principal has decreasing power to produce interest or income. And the dwindling capital becomes smaller and smaller until it no longer supplies even basic needs.

5 tháng Bảy
Bạn không phải là nô lệ của thói quen. Bạn có thể thay thế các mẫu cũ của hành vi mang tâm lý chiến bại bằng các mẫu mới, những thói quen mới của tính hiệu quả, hạnh phúc và các quan hệ dựa trên sự tín nhiệm. Tôi khuyến khích bạn hãy mở cái cổng thay đổi và phát triển.

You are not your habits. You can replace old patterns of self-defeating behavior with new patterns, new habits of effectiveness, happiness, and trust-based relationships. I encourage you to open the gate of change and growth.

6 tháng Bảy
Khả năng chỉ phụ thuộc vào sức đẩy đến giá trị là bản chất của người tích cực. Người thụ động bị cảm tính, hoàn cảnh, điều kiện môi trường điều khiển. Người tích cực thì chỉ bị chi phối bởi các giá trị – những giá trị đã được suy nghĩ kỹ, chọn lọc và biến thành của bản thân

The ability to subordinate an impulse to a value is the essence of the proactive person. Reactive people are driven by feelings, by circumstances, by conditions, by their environment. Proactive people are driven by values – carefully thought about, selected, and internalized values.

7 tháng Bảy
Một cách để xác định xem sự quan tâm của chúng ta ở trong vòng nào, và từ đó biết chúng ta tích cực đến mức nào là phân biệt giữa cái có và cái bản chất. Vòng quan tâm (những cái làm chúng ta quan tâm, nhưng chúng ta không thực sự điều khiển được chúng) đầy những cái có:
“Tôi sẽ rất sung sướng khi tôi có một cái nhà đã trả hết nợ”
“Giá mà tôi có một ông chủ không độc đoán như thế…”
“Giá mà tôi có một người chồng kiên nhẫn hơn…”
“Giá mà tôi có những đứa con biết vâng lời…”
“Giá mà tôi có địa vị…”
“Giá mà tôi có nhiều thời gian hơn cho tôi…”
Vòng Ảnh hưởng (những cái chúng ta có thể làm được một việc làm gì đó cho nó) đầy những cái bản chất. Tôi có thể kiên nhẫn hơn, khôn ngoan hơn, đáng yêu hơn. Đó là nơi tập trung tính cách.

One way to determine which circle our concern is in, and therefore how proactive we are, is to distinguish between the have’s and the be’s. The Circle of Concern (those things that concern us but over which we have no real control) is filled with the have’s:
“I’ll be happy when I have my house paid off”
“If only I had a boss who wasn’t such a dictator…”
“If only I had a more patient husband…”
“If I had more obedient kids…”
“If I had my degree…”
“If I could just have more time to myself…”
The Circle of Influence (those things that we can do something about) is filled with the be’s – I can be more patient, be wise, be loving. It’s the character focus.

8 tháng Bảy
Chừng nào một người chưa nói được một cách sâu sắc và thành thật rằng: “Sở dĩ tôi như ngày nay là vì hôm qua tôi đã chọn như vậy” thì người đó không thể nói “Tôi chọn cách khác”.

Until a person can say deeply and honestly, “I am what I am today because of the choices I made yesterday”, that person cannot say, “I choose otherwise”.

9 tháng Bảy
Nếu chúng ta không phát triển khả năng tự nhận thức và có trách nhiệm với các sáng tạo lần thứ nhất, thì chúng ta sẽ tạo khả năng cho người khác và hoàn cảnh nằm ngoài Vòng Ảnh hưởng của chúng ta đến lấp chỗ trống đó thao túng chúng ta.

If we do not develop our own self-awareness and become responsible for first creations, we empower other people and circumstances outside our Circle of Influence to shape much of our lives by default.

10 tháng Bảy
Những người Thua/ Thắng che dấu một số lớn tình cảm. Và những tình cảm không được nói ra rồi sẽ trở lại sau này một cách tồi tệ hơn. Cái bệnh tâm thể thường là hiện thân của sự phẫn uất tích lũy, của sự thất vọng sâu sắc và sự vỡ mộng do tâm lý Thua/ Thắng dồn nén lại. Sự giận dữ quá mức phản ứng quá đáng với những khiêu khích nhỏ, và hoài nghi là những hiện thân khác của tình cảm bị dồn nén.
Những người luôn luôn dồn nén, không nâng tình cảm của mình đến một ý nghĩa cao hơn, nghiệm thấy nó ảnh hưởng tốt chất lượng về lòng tự tôn của mình và cuối cùng tới chất lượng của các quan hệ với người khác.

Lose/ Win people bury a lot of feelings. And unexpressed feelings come forth later in uglier ways. Psychosomatic illnesses often are the reincarnation of cumulative resentment, deep disappointment and disillusionment repressed by the Lose/ Win mentality. Disproportionate rage or anger, overreaction to minor provocation, and cynicism are other embodiments of suppressed emotion.
People who are constantly repressing, not transcending feelings toward a higher meaning find that it affects the quality of their self esteem and eventually the quality of their relationships with others.

11 tháng Bảy
Thực sự tìm hiểu người khác có lẽ là khoản gửi quan trọng nhất vào Tài khoản Ngân hàng tình cảm của bạn, và đó là then chốt của mọi khoản gửi khác. Cái gì quan trọng đối với người khác cũng phải là quan trọng đối với bạn, cũng như người khác đối với bạn vậy.

Really seeking to understand another person is probably one of the most important Emotional Bank Account deposits you can make, and it is the key to every other deposit. What is important to the other person must be as important to you as the other person is to you.

12 tháng Bảy
Quan trọng là phải làm có kết quả. Nếu một việc gì đó là quan trọng, nó góp phần vào nhiệm vụ của bạn, giá trị của bạn, các mục tiêu có ưu tiên cao của bạn. Nhưng nếu chúng ta không có một ý niệm rõ ràng về cái gì là quan trọng, về các kết quả mà chúng ta mong muốn trong cuộc đời, chúng ta dễ dàng bị trệt hướng vào giải quyết cái cấp bách.

Importance has to do with results. If something is important, it contributes to your mission, your values, your high priority goals. But if we don’t have a clear idea of what is important, of the results we desire in our lives, we are easily diverted into responding to the urgent.

13 tháng Bảy
Bắt đầu từ hôm nay với hình ảnh, với bức tranh hoặc mẫu kết thúc của cuộc đời bạn, coi đó là hệ tham chiến hoặc là tiêu chuẩn để xem xét mọi cách khác. Bằng giữ được sự kết thúc rõ ràng trong tâm trí đó, bạn có thể chắc chắn rằng những gì bạn làm, vào bất kỳ ngày nào, cũng không vi phạm các tiêu chuẩn mà bạn đã xác định là quan trọng nhất, và mỗi ngày đó đều góp phần một cách đầy ý nghĩa cho ước mơ của toàn bộ cuộc đời bạn.

Begin today with the image, picture, or paradigm of the end of your life as your frame of reference or the criterion by which everything else is examined. By keeping that end clearly in mind, you can make certain that whatever you do on any particular day does not violate the criteria you have defined as supremely important, and that each day of your life contributes in a meaningful way to the vision you have of your life as a whole.

14 tháng Bảy
Quản lý là tập trung vào công việc bên dưới. Làm thế nào để tôi có thể hoàn thành tốt nhất một số việc nào đó? Lãnh đạo giải quyết công việc bên trên: Những việc tôi cần hoàn thành là gì? Quản lý là làm thế nào leo thang được tốt; lãnh đạo là quyết định dựa thang vào bức tường nào cho đúng.

Management is a bottom line: How can I best accomplish certain things? Leadership deals with the top line: What are the things I want to accomplish? Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.

15 tháng Bảy
Khi bạn chỉ thấy hai giải pháp – giải pháp của bạn và giải pháp “sai” – bạn hãy tìm một giải pháp hiệp đồng thứ ba. Hầu như khi nào cũng có một giải pháp thứ ba, và nếu bạn hành động với triết lý Thắng/ Thắng và thực sự tìm hiểu, thường là bạn có thể tìm thấy một giải pháp tốt hơn cho mọi người quan tâm.

When you can see only two alternatives – yours and the “wrong” one – you can look for a synergistic third alternative. There’s almost always a third alternative, and if you work with a Win/ Win philosophy and really seek to understand, you usually can find a solution that will be better for everyone concerned.

16 tháng Bảy
Một bản công bố nhiệm vụ của tổ chức – một bản công bố phản ánh đúng mong muốn chung và các giá trị sâu sắc của mọi người trong tổ chức – tạo nên một sự thống nhất cao và sự ràng buộc ghê gớm. Nó tạo nên trong trái tim và khối óc của mọi người một hệ tham chiếu, một bộ tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc để hướng dẫn bản thân. Họ không cần ai chỉ đạo, kiểm tra, phê phán hoặc thúc đẩy. Họ đã đem vào cái hạt nhân không thay đổi mà tổ chức đang quan tâm.
An organizational mission statement – one that truly reflects the deep shared vision and values of everyone within that organization – creates a great unity and tremendous commitment. It creates in people’s hearts and minds a frame of reference, a set of criteria or guidelines, by which they will govern themselves. They don’t need someone else directing, controlling, criticizing, or taking cheap shots. They have brought into the changeless core of what the organization is about.

17 tháng Bảy
Bất cứ cái gì ở trung tâm cuộc sống của chúng ta cũng là nguồn gốc của sự an toàn, sự định hướng, sự khôn ngoan, và năng lực.

Whatever is at the center of our life will be the source of our security, guidance, wisdom, and power.

18 tháng Bảy
Là một người lấy nguyên lý và trung tâm, bạn nhìn sự vật một cách khác. Và vì bạn nhìn sự vật khác đi, bạn cũng nghĩ khác đi, hành động khác đi. Bởi vì, bạn có sự an toàn, sự định hướng, sự khôn ngoan và năng lực đều ở trình độ cao, xuất pháp từ một hạt nhân vững chắc không thay đổi nên bạn có cơ sở của một cuộc sống tích cực cao và thành đạt.
As a principle-centered person, you see things differently. And because you see things differently, you think differently, you act differently. Because you have a high degree of security, guidance, wisdom, and power that flows from a solid, unchanging core, you have the foundation of a highly proactive and highly effective life.

19 tháng Bảy
Hầu hết các lực sĩ trình độ quốc tế và những người ở đỉnh cao khác đều là những người biết tưởng tượng. Họ nhìn thấp, họ cảm thấy, họ thể nghiệm những thành tích đó trước khi họ thực hiện. Họ bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí.
Bạn có thể làm điều đó trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Trước một cuộc trình diễn, một cuộc giới thiệu bán hang, một cuộc thi đấu khó khăn, hoặc những thử thách hang ngày để đạt được mục đích; hãy nhìn nó rõ ràng, sinh động, không nhân nhượng, nhìn đi nhìn lại. Hãy tạo ra trong nội tâm một “vùng tiện nghi”. Thế là khi vào cuộc, bạn không cảm thấy xa lạ. Nó không còn làm bạn sợ hãi nữa.
Almost all of the world-class athletes and other peak performers are visualizers. They see it; they feel it; they experience it before they actually do it. They begin with the end in mind.
You can do it in every are of your life. Before a performance, a sales presentation, a difficult confrontation, or the daily challenge of meeting a goal, see it clearly, vividly, relentlessly, over and over again. Create an internal “comfort zone”. Then, when you get into the situation, it isn’t foreign. It doesn’t scare you.

20 tháng Bảy
Hạt nhân của mỗi gia đình là cái không thay đổi, là cái sẽ luôn luôn ở đó – ước mơ và các giá trị chung. Bằng cách viết bản công bố nhiệm vụ gia đình bạn đã nói lên nền tảng thực sự của nó.
The core of any family is what is changeless, what is always going to be there – shared vision and values. By writing a family mission statement, you give expression its true foundation.

21 tháng Bảy
Cùng với khả năng tự nhận thức, tưởng tượng và lương tâm là thiên tư thứ tư của con người – ý chí độc lập – nó thực sự làm cho sự tự quản lý có hiệu quả trở thành hiện thực. Đó là khả năng lựa chọn, quyết định và hành động phù hợp với những quyết định và lựa chọn đó. Đó là khả năng hành động hơn là làm theo, là tích cực thực hiện chương trình mà chúng ta đã phát triển qua ba thiên tư kia. Chúng ta trở thành người có năng lực qua việc học tập cách sử dụng thiên tư to lớn này trong quyết định những công việc hàng ngày.
In addition to self-awareness, imagination, and conscience, it is the fourth human endowment – independent will – that really makes effective self-management possible. It is the ability to make decisions and choices and to act in accordance with them. It is the ability to act rather than to be acted upon, to proactively carry out the grogram we have developed through the other three endowment in the decisions we make every day.

22 tháng Bảy
Nói theo châm ngôn ngành kiến trúc, hình thức theo sau chức năng. Cũng vậy, quản lý theo sau lãnh đạo. Bạn sử dụng thời gian như thế nào là do bạn nhìn nhận thời gian và nhìn nhận các ưu tiên của bạn một cách thực sự ra sao.
In the words of the architectural maxim, form follows function. Likewise, management follows leadership. The way you spend your time is a result of the way you see your time and the way you really see your priorities.

23 tháng Bảy
Trong khi bạn suy nghĩ về sự hiệu quả khu ứng phó với thời gian, thì một người lấy nguyên lý làm trung tâm suy nghĩ về tính hiệu quả khi ứng phó với con người. Có những lúc cuộc sống lấy nguyên lý làm trung tâm yêu cầu thời gian biểu phụ thuộc vào con người.
While you can think in terms of efficiency in dealing with time, a principle-centered person thinks in terms of effectiveness in dealing with people. There are times when principle-centered living requires the subordination of schedules to people.

24 tháng Bảy
Phần lớn mọi người nói rằng khuyết điểm chính của họ là thiếu kỷ luật. Suy nghĩ sâu hơn, tôi tin rằng các vấn đề cơ bản là các ưu tiên của họ chưa ăn sâu vào tim và óc họ. Họ cố dành ưu tiên cho các hoạt động quan trọng nhưng không cấp thiết và lồng ghép chúng vào cuộc sống của họ chỉ nhờ tính kỷ luật tự giác. Nhưng không có một trung tâm nguyên lý và một bản công bố nhiệm vụ cá nhân, họ không có cái nền tảng cần thiết để duy trì những cố gắng của họ. Họ làm việc do được phép, do thái độ và do thói quen có kỷ luật, không nghĩ đến xem xét gốc rễ, xem xét các mẫu cơ bản từ đó phát sinh những thái độ và hành vi tự nhiên của họ.
Most people say their main fault is a lack of discipline. On deeper though, I believe that the basic problem is that their priorities have not become deeply planted in their hearts and minds. They attempt to give priority to important but not urgent activities and integrate them into their lives through self-discipline alone. But without a principle center and a personal mission statement they don’t have the necessary foundation to sustain their effort. They’re working on the leaves, on attitudes and the behaviors of discipline, without even thinking to examine the roots, the basic paradigms from which their natural attitudes and behaviors flow.

25 tháng Bảy
Không thể nào đạt được Thắng lợi Công cộng với các kỹ thuật “giàn xếp Thắng/ Thắng” hoặc các kỹ thuật “nghe và suy ngẫm”, hoặc các kỹ thuật “giải quyết vấn đề sáng tạo” phổ biến; chúng thường tập trung vào nhân cách và bỏ mất cơ sở sống còn là tính cách. Chỉ những người thực sự độc lập mới đạt được sự tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả.
It is impossible to achieve Public Victory with popular “Win/ Win negotiation” techniques or “reflective listening” techniques or “creative problem-solving” techniques that focus on personality and truncate the vital character base. Effective interdependence can only be achieved by truly independent people.

26 tháng Bảy
Thành phần quan trọng nhất mà chúng ta đưa vào bất kỳ mối quan hệ nào không phải là cái chúng ta nói hay chúng ta làm, mà là cái chúng ta là (bản chất của chúng ta). Và nếu lời nói và hành động xuất phát từ những kỹ thuật quan hệ bên ngoài (Đạo đức Nhân cách) hơn là từ hạt nhân bên trong (Đạo đức Tính cách) thì người khác sẽ cảm thấy là giả dối. Đơn giản là chúng ta không có khả năng tạo ra và duy trì nền tảng cần thiết cho sự tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả.
The most important ingredient we put into any relationship is not what we say or what we do, but what we are. And if our words and our actions come from superficial human rations techniques (the Personality Ethic) rather than from our own inner core (the Character Ethic), others will sense that duplicity. We simply won’t be able to create and sustain the foundation necessary for effective interdependence.

27 tháng Bảy
Chúng ta có xu hướng đối chiếu từ chuyện của bản thân mình ra những gì mà chúng ta cho là người khác muốn hoặc cần. Chúng ta lấy ý định của mình mà nhận xét hành vi của người khác. Nếu người ta không coi những cố gắng của chúng ta là một khoản gửi thì chúng ta lại có xu hướng coi như người ta chối bỏ cố gắng thiện chí của chúng ta và từ bỏ nó.
Our tendency is to project out of our own autobiographies what we think other people want or need. We project our intentions on the behavior of others. If they don’t interpret our effort as a deposit, our tendency is to take it as a rejection of our well-intentioned effort and to give up.

28 tháng Bảy
Sự chính trực trong một thực tế tùy thuộc lẫn nhau đơn giản là thế này: bạn đối xử mọi người theo cùng một loạt các nguyên lý. Có thể lúc đầu họ chưa tán thưởng sự va chạm thành thật mà sự chính trực có thể gây nên. Sự va chạm đòi hỏi phải thật cam đảm, mà nhiều người lại thích con đường ít chống đối nhất, thích coi thường và phê phán, thích trao đổi những bí mật của người khác, hoặc đặt chuyện sau lưng người khác. Những về lâu dài làm người ta sẽ tín nhiệm và kính trọng bạn nếu bạn trung thực, cởi mở và ân cần với họ. Người ta nói: được tín nhiệm quan trọng hơn là được yêu mến. Về lâu dài, tôi tin chắc rằng được tín nhiệm cũng sẽ là được yêu mến.
Integrity an interdependent reality is simply this: you treat everyone by the same set of principles. As you do, people will come to trust you. They may not at first appreciate the honest confrontational experiences such integrity might generate. Confrontational takes considerable courage, and many people would prefer to take the course of least resistance, belittling and criticizing, betraying confidences, or participating in gossip about others behind their backs. But in the long run, people will trust and respect you if you are honest and open and kind with them. You are enough to confront. And to be trusted, it is said, is greater than to be loved. In the long run, I am convinced, to be trusted will be also to be loved.

29 tháng Bảy
Nhiều vấn đề trong các tổ chức nảy sinh do những khó khăn trong quan hệ ở chính cấp cao. Thật vậy, đối đầu và giải quyết những vấn đề này đòi hỏi nhiều tính cách cao thượng hơn là khi tiếp tục làm việc cần mẫn cho nhiều dự án và cho nhiều người ở bên ngoài.
Many of the problems in organizations stem from relationship difficulties at the very top. It truly takes more nobility of character to confront and resolve those issues than it does to continue to diligently work for the many projects and people “out there”.

30 tháng Bảy
Khi bố mẹ xem các vấn đề của con cái như là những cơ hội để xây dựng quan hệ chứ không phải là những bực bội tiêu cực, khó chịu, thì nó làm thay đổi hoàn toàn bản chất của tác động qua lại giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ trở nên sẵn lòng, thậm chí còn phấn khởi nữa, trong việc tìm hiểu sâu sắc và giúp đỡ con cái. Khi một đứa con đến tìm họ vì một vấn đề, thay vì suy nghĩ “Ồ không, không còn việc gì khác nữa đâu nhé”, sẽ là suy nghĩ: “Đây là một cơ hội tốt để thực sự giúp đỡ con mình và đầu tư vào mối quan hệ cha con, mẹ con”. Nhiều quan hệ thay đổi từ chỗ giao dịch trở thành biến đổi, và sự liên kết bền vững của tình yêu và tín nhiệm, được tạo nên khi đứa con ý thức được giá trị mà bố mẹ đã đưa đến cho vấn đề của chúng và cho bản thân chúng như một con người.
When parents see their children’s problems as opportunities to build the relationship instead of as negative, burdensome irritations, it totally changes the nature of parent-child interaction. Parents become more willing, even excited, about deeply understanding and helping their children. When a child comes to them with a problem, instead of thinking, “Oh, no! Not another problem!” their paradigm is, “Here is a great opportunity for me to really help my child and to invest in our relationship”. Many interactions change from transactional to transformational, and strong bonds of love and trust are created as children sense the value parents give to their problems and to them as individuals.

31 tháng Bảy
Thắng/ Thắng là niềm tin ở biện pháp thứ ba. Nó không phải là biện pháp của bạn hay của tôi, nó làm một biện pháp tốt hơn, cao hơn.
Win/ Win is a belief in the Third Alternative. It’s not your way or my way; it’s a better way, a higher way.

Advertisements