1 tháng Tám
Tháng lợi Công cộng không có nghĩa là thắng lợi vượt trên người khác. Nó có nghĩa là thắng lợi trong tác động qua lại có hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho mọi người cùng tham gia. Thắng lợi Công cộng có nghĩa là cùng nhau làm việc, cùng nhau giao tiếp, cùng nhau làm cho sự việc xảy đến, sự việc này không thể có được nếu những người ấy làm việc riêng lẻ. Thắng lợi Công cộng là sự phát tiết ra ngoài của mẫu trí tuệ phong phú.

Public Victory does not mean victory over other people. It means success in effective interaction that brings mutually beneficial results to everyone involved. Public Victory means working together that even the same people couldn’t make happen by working independently. Public Victory is an outgrowth of the Abundance Mentality paradigm.

2 tháng Tám
Để người ta tự đánh giá người ta làm cho tinh thần con người cao thượng hơn nhiều so với mình đánh giá người ta. Và trong một nền văn hóa tín nhiệm cao, thì nó cũng chính xác hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp, từ trong lòng, người ta biết sự vật tiến triển ra sao tốt hơn là có ghi chép. Sự nhận thức rõ thường chính xác hơn hẳn sự nhận xét hay sự đánh giá.
It is much more ennobling to the human spirit to let people judge themselves than to judge them. And in a high trust culture, it’s much more accurate. In many cases people know in their hearts how things are going much better than the records show. Discernment is often far more accurate than either observation or measurement.

3 tháng Tám
Trừ phi bạn thay đổi trước tính kỳ cục của tôi, còn tôi sẽ không bị những lời khuyên của bạn tác động. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn đạt hiệu quả trong thói quen giao tiếp giữa con người với nhau, bạn không thể làm được điều đó nếu chỉ đơn thuần sử dụng kỹ thuật. Bạn phải xây dựng kỹ năng nghe thấu cảm trên cơ sở tính cách, tạo ra sự cởi mở và lòng tin. Và bạn phải xây dựng các Tài khoản Ngân hàng tình cảm, tạo ra một quan hệ mậu dịch giữa các con tim.
Unless you’re influenced by my uniqueness, I’m not going to be influenced by your advice. So if you want to be really effective in the habit of interpersonal communication, you cannot do it with technique alone. You have to build the skills of empathic listening on a base of character that inspires openness and trust. And you have to build the Emotional Bank Accounts that create a commerce between hearts.

4 tháng Tám
Tất cả những lời khuyên tốt đều không mấy giá trị nếu chúng ta không nhằm đúng vấn đề. Và chúng ta không bao giờ nắm được vấn đề nếu chúng ta cứ luẩn quẩn trong tự truyện của chúng ta, trong mẫu của chúng ta, nếu chúng ta không bỏ cái kính của chúng ta mang ra để nhìn thấy thế giới theo quan điểm của người khác.
All the well-meaning advice in the world won’t amount to a hill of beans if we’re not addressing the real problem. And we’ll never get to the problem if we’re so caught up in our own autobiography, our own paradigm, that we don’t take off our glasses long enough to see the world from another point view.

5 tháng Tám
Thông thường, khi người ta thực sự có cơ hội để cởi mở, người ta làm rõ vấn đề của bản thân và các giải pháp trở nên rõ ràng đối với họ trong quá trình đó.

Often when people are really given the chance to open up, they unravel their own problems and the solutions become clear to them in the process.

6 tháng Tám
Có thể nào hiệp đồng lại không tạo ra một kịch bản mới cho thế hệ tiếp theo, một thế hệ hướng nhiều tới phục vụ và cống hiến, ít phòng ngự hơn, ít ích kỷ hơn; một thế hệ cởi mở hơn, tin cậy hơn cho nhiều hơn, ít giữ thế thủ hơn, ít cậy quyền thế hơn; một thế hệ thương yêu nhau hơn, ít chiếm hữu làm của riêng hơn, ít phê phán chỉ trách nhau hơn?
Could synergy not create a new script for the next generation – one that is more geared to service and contribution, and is less protective, less adversarial, less selfish; one that is more open, more trusting, more giving, and is less defensive, protective, and political; one that is more loving, more caring, and is less possessive and judgmental?

7 tháng Tám
Người thực sự thành đạt có tính nhún nhường và lòng kính trọng để thừa nhận những hạn chế về nhận thức của bản thân và để đánh giá cao nguồn lực dồi dào sẵn có trong tác động qua lại với con tim và khối óc của những người khác.

The person who is truly effective has the humility and reverence to recognize his own perceptual limitations and to appreciate the rich resources available through interaction with the hearts and minds of other human beings.

8 tháng Tám
Nguyên tắc Vàng nói rằng: “Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn người khác làm cho bạn”. Bề ngoài câu này có nghĩa là bạn hãy làm cho người khác cái gì bạn muốn người khác làm cho bạn, nhưng ý nghĩa chủ yếu của nó là phải hiểu sâu sắc người khác với tư cách là một cá nhân, như bạn muốn người ta hiểu bạn, và rồi sau đối xử với người ta theo sự hiểu biết đó.

The golden rule says to “Do unto others as you would have others do unto you”. While on the surface that could mean to do for them what you would like to have done for you, I think the more essential meaning is to understand them deeply as individuals, the way you would want to be understood, and then to treat them in terms of that understanding.

9 tháng Tám
Trình độ phát triển ý chí độc lập của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày được đánh giá bằng sự chính trực của chúng ta. Về cơ bản, sự chính trực là giá trị chúng ta đặt vào bản thân chúng ta. Nó là khả năng cam kết và giữ lời cam kết với bản thân mình, “làm đúng lời chúng ta nói”. Nó là danh dự đối với bản thân, là phần cơ bản của Đạo đức Tính cách, bản chất của sự phát triển tích cực.
The degree to which we have developed our independent will in our everyday lives is measured by our personal integrity. Integrity is, fundamentally, the value we place on ourselves. It’s our ability to make and keep commitments to ourselves, to “walk our talk”. It’s honor with self, a fundamental part of the Character Ethic, the essence of proactive growth.

10 tháng Tám
Người thành đạt có thói quen giải quyết những thất bại của công việc mà họ không muốn giải quyết. Họ không muốn làm việc đó ngay cả khi cần thiết. Nhưng cái họ không thích thì phụ thuộc vào sức mạnh của mục đích của họ.
Sự phụ thuộc này yêu cầu một mục đích, một sứ mệnh, một ý thức rõ ràng về phương hướng và giá trị, một tiếng trả lời “có” nóng bỏng bên trong để có thể nói “không” với những cái khác. Nó cũng yêu cầu ý chí độc lập, khả năng làm một cái gì đó khi bạn không muốn làm cái đó, khả năng phụ thuộc vào các giá trị của bạn hơn là phụ thuộc vào sự thôi thúc hoặc ước ao trong một lúc nào đó. Đó là khả năng tác động với sự chính trực vào sáng tạo tích cực lần thứ nhất của bạn.
The successful person has the habit of doing the things failures don’t like to do. They don’t like doing them either necessarily. But their disliking is subordinated to the strength of their purpose.
That subordination requires a purpose, mission, a clear sense of direction and value, a burning “yes!” inside that makes it possible to say “no” to other things. It also requires independent will, the power to do something when you don’t want to do it, to be a function of your values rather than a function of the impulse or desire of any given moment. It’s the power to act with integrity to your proactive first creation.

11 tháng Tám
Vấn đề then chốt không phải là dành ưu tiên cho cái gì trên lịch công tác của bạn mà là vạch lịch cho những ưu tiên của bạn. Việc này có thể thực hiện tốt nhất trong phạm vi tuần lễ.
The key is not to prioritize what’s on your schedule, but to schedule your priorities. And this can best be done in the context of the week.

12 tháng Tám
Một cách lý tưởng là có sự hài hòa, thống nhất và toàn vẹn giữa ước mơ và nhiệm vụ của bạn, giữa vai trò và mục tiêu của bạn, giữa các ưu tiên và kế hoạch của bạn, và giữa ham muốn và kỷ luật của bạn. Trong con người đặt kế hoạch hàng tuần của bạn lúc nào cũng phải có bản công bố nhiệm vụ cá nhân của bạn để bạn luôn luôn tham chiếu; lúc nào cũng phải có các vai trò của bạn, cũng như các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
Ideally, there is harmony, unity, and integrity between your vision and mission, your roles and goals, your priorities and plans, and your desires and discipline. In your weekly planner, there should be a place for your personal mission statement so that you can constantly refer to it. There also needs to be a place for your roles and for both short – and long – term goals.

13 tháng Tám
Sự an toàn kinh tế không nằm trong công việc của bạn, mà nó nằm trong khả năng sản xuất của bản thân bạn – suy nghĩ, học tập, sáng tạo, thích nghi. Đó là sự độc lập thực sự về tài chính.
Your economic security does not lie in your job; it lies in your own power to produce – to think, to learn, to create, to adapt. That’s true financial independence.

14 tháng Tám
Sự an toàn nội tâm đến từ sự phục vụ, giúp đỡ người khác một cách có ý nghĩa. Một nguồn lực quan trọng là công việc của bạn, khi bạn thấy mình đang cống hiến và sáng tạo một cách nổi bật. Một nguồn lực nữa là những công việc không tên – không ai biết đến và cũng không ai khẩn thiết yêu cầu. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm. Điều quan tâm là đem lại hạnh phúc cho người khác. Đó là sự phát huy tác dụng, chứ không phải để được tiếng, đang trở thành động lực.
Intrinsic security comes from service, from helping other people in a meaningful way. One important source is your work, when you see yourself in a contributive and creative mode, really making a difference. Another source is anonymous service – no one knows it and no one necessarily ever will. And that’s not the concern; the concern is blessing the lives of other people. Influence, not recognition, becomes the motive.

15 tháng Tám
Các mẫu của chúng ta là nguồn gốc của thái độ và hành vi của chúng ta. Chúng ta không thể hành động một cách chính trực ở bên ngoài chúng được. Chúng ta rõ ràng không giữ được sự trọn vẹn nếu chúng ta nói và làm khác chúng ta thấy.
Our paradigms are the source of our attitudes and behaviors. We cannot act with integrity outside of them. We simply cannot maintain wholeness if we talk and walk differently than we see.

16 tháng Tám
Trong một thời gian ngắn, trong một hệ thống xã hội nhân tạo như nhà trường, bạn có thể qua được nếu bạn học được cách thao túng những quy tắc do con người đặt ra, cách “chơi trò chơi”. Trong phần lớn các tác động qua lại giữa con người chỉ xảy ra một lần hoặc trong một thời gian ngắn, bạn có thể sử dụng Đạo đức Nhân cách để qua và gây ấn tượng có lợi bằng sự quyến rũ và các kỹ xảo, bằng làm ra vẻ quan tâm đến những thú vui của người khác. Nhưng cuối cùng, nếu không có sự chính trực sâu sắc và sức mạnh của tính cách cơ bản, thì những thử thách của cuộc sống sẽ làm cho những động cơ thật sự nổi lên và sự thất bại trong quan hệ với con người sẽ thay thế cho sự thành công chốc lát.
In the short run, in an artificial social system such as school, you may be able to get by if you learn how to manipulate the man-made rules, to “play the game”. In most one-shot or shot-lived human interactions, you can use the Personality Ethic to get by and to make favorable impressions through charm and skill and pretending to be interested in other people’s hobbies. But eventually, if there isn’t deep integrity and fundamental character strength, the challenges of life will cause true motives to surface and human relationship failure will replace short-term success.

17 tháng Tám
Nguyên lý không phải là giá trị. Một bọn cướp có thể chia nhau giá trị nhưng chúng đã vi phạm nguyên lý cơ bản mà chúng ta đã nói tới. Nguyên lý là lãnh thổ. Giá trị là bản đồ. Khi đánh giá đúng nguyên lý, chúng ta có chân lý – chân lý là hiểu biết sự vật đúng với bản chất của nó.
Principles are not values. A gang of thieves can share values, but they are in violation of the fundamental principle we’re talking about. Principles are the territory. Values are maps. When we value correct principles, we have truth – a knowledge of things as they are.

18 tháng Tám
Đôi khi chúng ta đã tách lợi ích xã hội ra khỏi các hành vi tốt của con cái chúng ta, nên trong mắt chúng ta, một số đứa rõ ràng là chẳng làm nên trò trống gì. Trong chúng ta, các hình ảnh về bản thân mình, về vai trò làm bố mẹ chăm sóc chu đáo thậm chí sâu sắc hơn hình ảnh đó. Có thể còn rất nhiều cái khác nữa phủ lên cách nhìn và xử lý vấn đề của chúng ta hơn là sự quan tâm đến hạnh phúc của con cái chúng ta. Cho nên, thay vì cố gắng thay đổi chúng, chúng ta cần cố gắng đứng ra một bên – tách chúng ta ra khỏi chúng – để tìm hiểu những nét đặc trưng, cá tính, những tính chất riêng và giá trị của chúng.
Sometimes we get social mileage out of our children’s good behavior, and in our eyes, some children simply don’t measure up. Our image of ourselves, and our role as good, caring parents can be even deeper than our image of our children and perhaps influence it. There can be a lot more wrapped up in the way we see and handle problems than our concern for our children’s welfare. It is then that, instead of trying to change them, we should try to stand apart – to separate us from them – and to sense their identity, individuality, separateness, and worth.

19 tháng Tám
Càng lớn và càng trưởng thành chúng ta dần dần biết được rằng tất cả mọi cái đều tùy thuộc lẫn nhau, rằng có một hệ sinh thái chi phối thiên nhiên, trong đó có xã hội. Chúng ta phát hiện thêm rằng tầm cao hơn của bản chất chúng ta là phải ứng xử được trong quan hệ với những người khác – rằng cuộc sống của con người cũng tùy thuộc lẫn nhau.
As we continue to grow and mature, we become increasingly aware that all of nature is interdependent, that there is an ecological system that governs nature, including society. We further discover that the higher reaches of our nature have to do with our relationships with others – that human life also is interdependent.

20 tháng Tám
Khi không tôn trọng sự cân đối Sản xuất/ Khả năng sản xuất (P/ PC) lúc sử dụng vốn vật chất trong các tổ chức, người ta đã làm giảm hiệu quả tổ chức và thường bỏ mặc những người khác với con ngỗng đang chết dần.
When people fail to respect the Production/ Production Capability Balance in their use of physical assets in organizations, they decrease organizational effectiveness and often leave others with dying geese.

21 tháng Tám
Nếu chúng ta chỉ có hình ảnh của mình từ tấm gương xã hội – từ mẫu xã hội hiện hành, từ dư luận, nhận thức và các mẫu của người khác quanh chúng ta – thì chúng ta thấy chúng ta chẳng khác gì những hình ảnh trong nhà gương kỳ dị ngày lễ hóa trang.
If the only vision we have of ourselves comes from the social mirror – from the current social paradigm and from the opinions, perceptions, and paradigms of the people around us – our view of ourselves is like the reflection in the crazy mirror room at the carnival.

22 tháng Tám
Nhiều người chờ cho một cái gì đó xảy đến, hoặc một người nào đó quan tâm đến mình. Nhưng những người cuối cùng kiếm được việc làm tốt là những người tích cực. Họ là những giải pháp cho các vấn đề, không phải là bản thân vấn đề. Họ chủ động làm bất kỳ cái gì cần thiết, phù hợp với những nguyên lý đúng đắn để công việc được hoàn thành.
Many people wait for something to happen or someone to take care of them. But people who end up with the good jobs are the proactive ones who are solutions to problems themselves, who seize the initiative to do whatever is necessary, consistent with correct principles, to get the job done.

23 tháng Tám
Chúng ta có quyền lựa chọn phản ứng của chúng ta có phải không?
Một bà trong số thính giả của tôi tâm sự: “Cuối cùng, khi tôi nhận ra rằng chúng tôi có quyền đó, khi tôi phải ngậm đắng nuốt cay nhận ra rằng tôi đã tự chọn cho mình nỗi cơ cực đó, thì tôi cũng nhận thức được rằng tôi có thể chọn cho mình không cơ cực”.
Do we have the power to choose our responses?
As a woman in one of my audiences shared, “When I finally realized that I do have that power, when I swallowed that bitter pill and realized that I had chosen to be miserable, I also realized that I could choose not to be miserable”.

24 tháng Tám
Khi hai người Thắng/ Thua ở với nhau tức là khi hai cá nhân kiên quyết, ương bướng, ích kỷ tác động qua lại với nhau – kết quả sẽ là Thua/ Thua. Cả hai cùng thua. Cả hai sẽ trở nên thù oán và muốn “giữ lại” hoặc “trả thù”, họ nhắm mắt trước sự thật giết người là tự sát, báo thù là cây gươm hai lưỡi.
When two Win/ Lose people get together – that is, when two determined, stubborn, ego invested individuals interact – the result will be Lose/ Lose. Both will lose. Both will become vindictive and want to “get back” or “get even”, blind to the fact that murder is suicide, that revenge is a two-edged sword.

25 tháng Tám
Then chốt thực sự để bạn tác động lên tôi là tấm gương của bạn, là hành vi hiện tại của bạn. Tấm gương của bạn xuất phát tự nhiên từ tính cách của bạn hoặc từ con người thật của bạn, chứ không phải từ cái mà người khác nói về bạn, hoặc từ cái mà bạn muốn tôi nghĩ về bạn. Rõ ràng đó là cái mà tôi học được ở bạn.
Tính cách của bạn luôn luôn tỏa sáng, lan truyền. Từ đó, về lâu dài, tôi tin hoặc không tin bạn và các cố gắng của bạn đối với tôi một cách tự nhiên.
The real key to your influence with me is your example, your actual conduct. Your example flows naturally out of your character, or the kind of person your truly are – not what others say you are or what you may want me to think you are. It is evident in how I actually experience you.
Your character is constantly radiating, communicating. From it, in the long run, I come to instinctively trust or distrust you and your efforts with me.

26 tháng Tám
Giữ cam kết hoặc lời hứa là một khoản gửi chủ yếu vào Tài khoản Ngân hàng tình cảm; phá vỡ nó là sự rút ra chủ yếu.
Keeping a commitment or a promise is a major deposit into the Emotional Bank Account; breaking one is a major withdrawal.

27 tháng Tám
Coi trọng sự bất đồng là bản chất của sự hiệp đồng – những bất đồng về trí tuệ, về tình cảm, về tâm lý, giữa những con người. Và cơ sở để coi trọng những bất đồng đó là thừa nhận rằng người ta nhìn thế giới không phải như bản chất của thế giới mà như bản chất của người ta.
Valuing the differences is the essence of synergy – the mental, the emotional, the psychological differences between people. And the key to valuing those differences is to realize that all people see the world, not as it is, but as they are.

28 tháng Tám
Bằng cách tập trung cuộc sống của chúng ta vào những nguyên lý vĩnh hằng, không thay đổi, chúng ta tạo ra mẫu cơ bản của cuộc sống thành đạt. Đó là trung tâm mở triển vọng cho tất cả các trung tâm khác.
By centering our lives on timeless, unchanging principles, we create a fundamental paradigm of effective living. It is the center that puts all other canters in perspective.

29 tháng Tám
Mức độ bạn bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí thường quyết định bạn có khả năng tạo ra một doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Phần lớn những thất bại trong kinh doanh bắt đầu từ sự sáng tạo lần thứ nhất với các vấn đề như thiếu vốn, hiểu sai thị trường, hoặc thiếu kế hoạch kinh doanh.
The extent to which you begin with the end in mind often determines whether or not you are able to create a successful enterprise. Most business failures begin in the first creation, with problems such as undercapitalization, misunderstanding of the market, or lack of a business plan.

30 tháng Tám
Chúng ta cần có một tầm nhìn hoặc một địa chỉ và một cái địa bàn (một tập hợp các nguyên lý hoặc phương hướng) nhiều hơn là cần một bản đồ đường đi. Chúng ta thường không biết đến địa hình phía trước ra sao hoặc cần gì để đi qua được đó; phần nhiều sẽ phụ thuộc vào sự suy đoán của chúng ta lúc đó. Nhưng một các địa bàn bên trong sẽ luôn luôn chỉ cho ta phương hướng.

We are more in need of a vision or destination and a compass (a set of principles or directions) and less in need of a road map. We often don’t know what the terrain ahead will be like or what we will need to go through it; much will depend on our judgment at the time. But an inner compass will always give us direction.

31 tháng Tám
Sự an toàn và định hướng sáng suốt dẫn đến khôn ngoan thực sự, và khôn ngoan trở thành ngòi nổ hoặc chất xúc tác để giải phóng và hướng dẫn năng lực. Khi bốn yếu tố này cùng có mặt, hòa hợp với nhau, tác động lẫn nhau, thì chúng ta nên sức mạnh to lớn của một nhân cách cao thượng, một tính cách cân đối, một cá nhân hoàn hảo.
Security and clear guidance bring true wisdom, and wisdom becomes the spark or catalyst to release and direct power. When these four factors are present together, harmonized and enlivened by each other, they create the great force of a noble personality, a balanced character, a beautifully integrated individual.

Advertisements