1 tháng Chín
Khi lãnh đạo cá nhân có hiệu quả, các kỹ thuật tưởng tượng và khẳng định xuất hiện một cách tự nhiên trên cơ sở suy nghĩ kỹ về các mục tiêu và nguyên lý cấu thành trung tâm cuộc sống của đời người. Chúng rất mạnh trong việc viết lại kịch bản và chương trình, ghi sâu các mục tiêu đã cam kết và các nguyên lý vào trái tim và khối óc con người.
In effective personal leadership, visualization and affirmation techniques emerge naturally out of a foundation of well though through purpose and principles that become the center of a person’s life. They are extremely powerful in rescripting
and reprogramming, into writing deeply committed-to purposes and principles into one’s heart and mind.

2 tháng Chín
Ngoài nhắc nhở bạn đưa cái quan trọng nhất lên trước, việc tổ chức theo tuần lễ còn cho bạn tự do và linh hoạt xử lý các sự kiện đột xuất, chuyển ngày hẹn, nếu bạn cần để thưởng thức mối quan hệ và sự giao tiếp với người khác, để vui hưởng sự thanh thản, vì biết rằng bạn đã tổ chức tích cực tuần lễ của bạn để hoàn thành những mục tiêu chủ yếu trong mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn.
As well as empowering you to put first things first, weekly organizing gives you the freedom and the flexibility to handle unanticipated events, to shift appointments if you need to, to savor relationships and interactions with others, to deeply enjoy spontaneous experiences, knowing that you have proactively organized your week to accomplish key goals in every area of your life.

3 tháng Chín
Mỗi buổi sáng hãy để một ít phút xem lại lịch của bạn, như vậy bạn có thể nắm lại các quyết định dựa trên giá trị của bạn khi tổ chức tuần lễ, cũng như các yếu tố đột xuất có thể xảy ra. Khi nhìn bao quát cả ngày, bạn có thể thấy rằng cái vai trò và mục tiêu của bạn sẽ xác định các ưu tiên một cách tự nhiên, xuất phát từ ý thức về sự cân đối vốn có của bạn. Một sự ưu tiên mềm dẻo hơn, thiên về não phải, cuối cùng sẽ xuất hiện từ ý thức của bạn về nhiệm vụ cá nhân.
Taking a few minutes each morning to review your schedule can put you in touch with the value-based decisions you made as you organized the week as well as unanticipated factors that may have come up. As you overview the day, you can see that your roles and goals provide a natural prioritization that grows out of your innate sense of balance. It is a softer, more right-brain prioritization that ultimately comes out of your sense of personal mission.

4 tháng Chín
Nguyên nhân của hầu hết khó khăn trong các mối quan hệ nằm trong những dự định mâu thuẫn hoặc mơ hồ về các vai trò và các mục tiêu. Dù chúng ta giải quyết các vấn đề gì, như để ai làm gì, bạn quan hệ với con gái như thế nào khi bạn bảo cháu lau phòng, hoặc ai cho cá ăn và đi đổ rác, thì chắc rằng những dự tính không rõ ràng sẽ dẫn đến hiểu lầm nhau, thất vọng và mất tín nhiệm.
The cause of almost all relationship difficulties is rooted in conflicting or ambiguous expectations around roles and goals. Whether are dealing with the question of who does what at work, how you communicate with your daughter when you tell her to clear her room or who feeds the fish and takes out the garbage, we can be certain that unclear expectations will lead to misunderstanding, disappointment, and withdrawals of trust.

5 tháng Chín.
Nhiều người từ chối ủy nhiệm cho người khác, bởi vì họ thấy mất nhiều thời gian và công sức và họ thấy có thể tự làm lấy công việc tốt hơn. Nhưng ủy nhiệm một cách có hiệu quả cho người khác có lẽ là một hoạt động tạo nên lực đòn bẩy mạnh mẽ nhất.
Many people refuse to delegate to other people because they feel it takes too much time and effort and they could do the job better themselves. But effectively delegating to others is perhaps the simple most powerful high leverage activity there is.

6 tháng Chín
Tôi đã phát hiện có một chiếc chìa khóa để mở cửa đi vào chín mươi chín người – cụ thể đó là chiếc chìa khóa thử nghiệm tính kiên nhẫn và sự hài hước của nhiều người. Đó là tình yêu và kỷ luật với một sinh viên, một đứa con, nó sẽ truyền tình yêu cho những đứa khác. Đó là bạn phải đối xử với một người như thế nào để thấy được bạn sẽ đối xử với chín mươi chín người kia ra sao, vì suy cho cùng mọi người chỉ là một.
I have found that the key to the ninety-nine is the one – particularly the one that is testing the patience and the good humor of the many. It is the love and the discipline of the one student, the one child, that communicates love for the others. It’s how you treat the one that reveals how you regard the ninety-nine, because everyone is ultimately a one.

7 tháng Chín
Tạo ra sự nhất trí cần thiết để điều hành một doanh nghiệp có hiệu quả, hoặc một gia đình, một cuộc hôn nhân, đòi hỏi nhiều sức lực và can đảm. Không một mớ kỹ năng hành chính nào khi lao động cho đám đông có thể bù đắp được cho sự thiếu tính cao thượng của tính cách cá nhân trong các mối quan hệ. Điều hết sức cơ bản, hết lớp này đến lớp khác, là chúng ta phải sống theo các định luật chủ yếu của tình yêu và cuộc sống.

Creating the unity necessary to run an effective business or a family or a marriage requires great personal strength and courage. No amount of technical administrative skill in laboring for the masses can make up for lack of nobility of personal character in developing relationships. It is at a very essential, one-on-one level that we live the primary laws of love and life.

8 tháng Chín
Một cái kém hơn Thắng/ Thắng trong một thực tế tùy thuộc lẫn nhau đều không tốt, và nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ lâu dài. Cái giá của ảnh hưởng này cần được xem xét cẩn thận. Nếu bạn không thể đạt được sự Thắng/ Thắng thực sự, thì tốt hơn cả là áp dụng Không hợp đồng.

Anything less than Win/ Win in an interdependent reality is a poor second best that will have impact in the long-term relationship. The cost of that impact needs to be carefully considered. If you can’t reach a true Win/ Win, you’re very often better off to go for No Deal.

9 tháng Chín
Không hợp đồng cơ bản có nghĩa là nếu chúng ta không tìm được giải pháp có lợi cho cả đôi bên, thì chúng ta tán thành sự bất đồng một cách thoải mái – Không hợp đồng. Không dự định, không ký kết một hợp đồng nào cả. Tôi không thuê bạn, hoặc chúng ta không ký kết cụ thể với nhau, vì rõ ràng các giá trị hoặc mục tiêu của chúng ta trái ngược nhau. Thừa nhận trực diện vấn đề tốt hơn nhiều so với để cho nó xuôi dòng khi các dự định đã được đặt ra và cả hai bên đều bị vỡ mộng.
Khi bạn chọn Không hợp đồng, bạn cảm thấy được giải phóng, vì bạn không phải thao túng ai cả, bạn được tự do đẩy mạnh chương trình công tác của bạn, hướng tới những gì bạn muốn. Bạn có thể cởi mở. Bạn có thể thực sự cố gắng tìm hiểu các vấn đề hơn quyết định lập trường của mỗi bên.

No deal basically means that if we can’t find a solution that would benefit us both, we agree to disagree agreeably – No Deal. No expectations have been created, no performance contracts established. I don’t hire you or we don’t take on a particular assignment together because it’s obvious that our values or our goals are going in opposite directions. It is so much better to realize this up front instead of downstream when expectation have been created and both parties have been disillusioned.
When you have No Deal as an option in your mind, you feel liberated because you have no need to manipulate people, to push your own agenda, to driver for what you want. You can be open. You can really try to understand the deeper issues underlying the positions.

10 tháng Chín
Sự lãnh đạo giữa cá nhân với cá nhân có hiệu quả yêu cầu phải có tầm nhìn xa, có sự chủ động tích cực, có sự an toàn, sự định hướng, sự không ngoan và sức mạnh, xuất phát từ sự lãnh đạo cá nhân có trung tâm nguyên lý.
Effective interpersonal leadership requires the vision, the proactive initiative, and the security, guidance, wisdom, and power that come from principle-centered personal leadership.

11 tháng Chín
“Trước hết hãy tìm hiểu” đòi hỏi một hoán vị mẫu rất sâu sắc. Chúng ta thường muốn người ta hiểu mình trước. Đa số người ta nghe người khác không phải để hiểu mà là để đáp lại. Họ chỉ nói hoặc chuẩn bị để nói. Họ lọc mọi cái qua mẫu bản thân họ, họ đọc tự truyện của họ trong cuộc sống của người khác.
Nếu họ có vấn đề với ai đó – con trai, con gái, vợ chồng, người làm – thì thái độ của họ là: “Chính người đó không hiểu biết”.
Tr.272

“Seek first to understand” involves a very deep shift in paradigm. We typically seek first to be understood. Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply. They’re either speaking or preparing to speak. They’re filtering everything through their own paradigms, reading their autobiography into other people’s lives.
If they have a problem with someone – a son, a daughter, a spouse, an employee – their attitude is, “That person just doesn’t understand”.

12 tháng Chín
Nghe thấu cảm có tác dụng chữa bệnh và làm lành vết thương một cách sâu sắc, bởi vì nó đem lại cho người ta “không khí tâm lý”.
Nếu tất cả không khí ở trong phòng bạn đang ở bỗng nhiên bị hút hết, thì bạn đâu còn quan tâm đến quyển sách này, đâu còn quan tâm đến cái gì ngoài không khí. Sống sót là động cơ duy nhất của bạn.
Nhưng bây giờ bạn đã có không khí, nó không còn là động lực nữa. Nhu cầu đã được thỏa mãn không còn là động lực. Chỉ những nhu cầu không được thỏa mãn mới thúc đẩy con người. Ngay sau sự tồn tại về vật chất thì nhu cầu lớn nhất của con người là tồn tại về tâm lý – muốn được hiểu, được khẳng định, được có ích, được đánh giá cao.
Empathic listening is deeply therapeutic and healing because it gives a person “psychological air”.
If all the air were suddenly sucked out of the room you’re in right now, you wouldn’t care about this book; you wouldn’t care about anything except getting air. Survival would be your only motivation.
But now that you have air, it doesn’t motivate you. Satisfied needs do not motivate. It’s only the unsatisfied need that motivates. Next to physical survival, the greatest need of a human being is psychological survival – to be understood, to be affirmed, to be validated, to be appreciated.

13 tháng Chín
Khi bạn có thể trình bày các ý kiến của mình một cách rõ ràng, chính xác, có hình tượng, và quan trọng nhất là phù hợp với tình huống – trong tình huống có sự hiểu biết sâu sắc về các mẫu và những điều quan tâm của người ta – thì bạn đã nâng cao rất nhiều độ tin cậy của các ý kiến của bạn.
When you can present your own ideas clearly, specifically, visually, and most important, contextually – in the context of a deep understanding of another’s paradigms and concerns – you significantly increase the credibility of your ideas.

14 tháng Chín
Nếu hai người có cùng ý kiến như nhau thì sẽ có một người là không cần thiết. Chẳng có gì tốt hơn cho tôi cả khi tôi giao tiếp với ai đó cũng chỉ nhìn thấy sự vật như tôi. Tôi không cần nói chuyện trao đổi với ai đó đồng ý với tôi; tôi muốn trao đổi với bạn vì bạn thấy khác. Tôi coi trọng sự khác nhau đó.
Vì vậy, lúc tôi biết nhận thức của chúng ta khác nhau, tôi nói: “Đúng, bạn nhìn thấy khác tôi! Hãy giúp tôi nhìn thấy cái bạn nhìn thấy đi!”
If two people have the same opinion, one is unnecessary. It’s not going to do me any good at all to communicate with someone else who sees the same thing. I don’t want to talk, to communicate, with someone who agrees with me; I want to communicate with you because you see it differently. I value that difference.
So when I become aware of the difference in our perceptions, I say, “Good! You see it differently! Help me see what you see”.

15 tháng Chín
Khi bạn giao tiếp một cách hiệp đồng, bạn mở trí óc, con tim và lời nói của bạn cho những khả năng mới, phương pháp mới, sự lựa chọn mới. Có vẻ hình như bạn đang bỏ mất Thói quen 2 (Bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí), nhưng thực ra bạn đang làm ngược lại – bạn đang hoàn thành nó. Khi giao tiếp hiệp đồng, bạn không biết chắc sự việc sẽ đi đến đâu hoặc kết quả ra sao, nhưng trong tâm bạn cảm thấy hứng khởi, an toàn và mạo hiểm, bạn tin rằng sự việc sẽ diễn ra tốt đẹp hơn hẳn trước đây. Và đó chính là sự kết thúc mà bạn có trong tâm trí.
When you communicate synergistically, you are simply opening your mind and heart and expressions to new possibilities, new alternatives, new options. It may seem as if you are casting aside Habit 2 (to begin with the end in mind); but, in fact, you’re doing the opposite – you’re fulfilling it. You’re not sure when you engage in synergistic communication how things will work out or what the end will look like, but you do have an inward sense of excitement and security and adventure, believing that it will be significantly better than it was before. And that is the end that you have in mind.

16 tháng Chín
Nhiều người nghĩ rằng nếu bạn tế nhị thì bạn không cứng rắn, nhưng Thắng/ Thắng vừa tế nhị lại vừa cứng rắn. Nó cứng rắn gấp hai lần Thắng/ Thua. Để thực hiện Thắng/ Thắng không những bạn phải tế nhị mà còn phải can đảm nữa. Bạn không chỉ phải thấu cảm mà còn phải tin tưởng nữa; không những phải ân cần, chu đáo mà còn phải mạnh mẽ. Làm như vậy là để đạt được sự cân đối giữa lòng can đảm và sự quan tâm – là bản chất của sự chín chắn thực sự và là cơ sở của Thắng/ Thắng.
Many people think if you’re nice, you’re not tough. But Win/ Win is nice… and tough. It’s twice as tough as Win’ Lose. To go for Win/Win, you not only have to be nice, you have to be courageous. You not only have to be empathic, you have to be confident. You not only have to be considerate and sensitive, you have to be brave. To do that, to achieve that balance between courage and consideration, is the essence of real maturity and is fundamental to Win/ Win.

17 tháng Chín
Một khi chúng ta tự ý thức được, thì chúng ta phải chọn các mục đích và nguyên lý để sống, nếu không, chỗ trống sẽ được điền đầy, chúng ta sẽ đánh mất khả năng tự ý thức và giống như con vật quỵ lưng, sống chỉ để tồn tại và duy trì giống nòi.
Once we are self-aware, we must choose purposes and principles to live by; otherwise the vacuum will be filled, and we will lose our self-awareness and become like groveling animals who live primarily for survival and propagation.

18 tháng Chín
Cố gắng thay đổi thái độ và hành vi bề ngoài rất ít đem lại tác dụng tốt về lâu về dài, nếu chúng ta không xem xét các mẫu cơ bản từ đó phát sinh các thái độ và hành vi ấy.
To try to change outward attitudes and behaviors does very little good in the long run if we fail to examine the basic paradigms from which those attitudes and behaviors flow.

19 tháng Chín
Các nguyên lý là những nguyên tắc chỉ đạo hành động của con người; chúng được chứng minh là có giá trị lâu bền, cố định. Chúng là cơ bản. Nói chung chúng không thể tranh cãi vì chúng là hiển nhiên. Một cách nhanh chóng để nắm được tính hiển nhiên của các nguyên lý là xem xét sự vô lý khu mưu đồ một cuộc sống thành đạt dựa trên những gì trái với nguyên lý. Tôi không tin rằng có ai đó lại nghiêm túc coi bất công, lừa dối, đê tiện, vô dụng, tầm thường hoặc suy đồi là nền tảng vững chắc của hạnh phúc và thành công lâu dài.
Principles are guidelines for human conduct that are proven to have enduring, permanent value. They’re fundamental. They’re essentially unarguable because they are self-evident. One way to quickly grasp the self-evident nature of principles is to simply consider the absurdity of attempting to live an effective life based on their opposites. I doubt that anyone would seriously consider unfairness, deceit, baseness, uselessness, mediocrity, or degeneration to be a solid foundation for lasing happiness and success.

20 tháng Chín
Nói cho cùng, trong giao tiếp, cái ta là hùng biện hơn nhiều so với những cái ta nói hoặc ta làm.
In the last analysis, what we are communicates far more eloquently than anything we say or do.

21 tháng Chín
Người ta càng sử dụng những giải pháp nhanh, càng tập trung vào các vấn đề gay cấn, thì chính cách tiếp cận đó càng làm tăng thêm cái điều kiện thâm căn cố để gây ra chúng.

The more people are into quick fix and focus on the acute problems and pain, the more that very approach contributes to the underlying chronic condition.

22 tháng Chín
Cuộc sống, về bản chất là một sự tùy thuộc lẫn nhau cao. Cố gắng để hiệu quả tối đa một cách độc lập cũng giống như cố gắng chơi quần vợt với một câu lạc bộ đánh gôn – công cụ không phù hợp với thực tế.
Sự tùy thuộc lẫn nhau là một quan niệm chín chắn hơn nhiều, tiến bộ hơn nhiều. Nếu tùy thuộc lẫn nhau về thể chất, tôi tự lực được và làm được, nhưng tôi cũng biết rằng nếu bạn và tôi cùng làm với nhau thì có thể đạt kết quả tốt hơn là tôi làm một mình nhiều, ngay cả khi tôi đã cố hết sức mình. Nếu tùy thuộc lẫn nhau về tình cảm, tôi nhận thức được ý nghĩa lớn lao của giá trị trong bản thân tôi, nhưng tôi cũng thừa nhận nhu cầu yêu, cho và nhận tình yêu từ những người khác. Nếu tùy thuộc lẫn nhau về trí tuệ, tôi nhận thấy rằng tôi cần kết hợp những ý kiến tốt nhất của người khác với ý kiến của tôi.
Life is, by nature, highly interdependent. To try to achieve maximum effectiveness through independence is like trying to play tennis with a golf club – the tool is not suited to the reality.
Interdependence is a far more mature, more advanced concept. If I am physically interdependent, I am self-reliant and capable, but I also realize that you and I working together can accomplish far more than, even at my best, I could accomplish alone. If I am emotionally interdependent, I derive a great sense of worth within myself, but I also recognize the need for love, for giving, and for receiving love from others. If I am intellectually interdependent, I realize that I need the best thinking of other people to join with my own.

23 tháng Chín
Tập trung quá vào P (sản xuất) làm cho sức khỏe suy sụp, máy móc kiệt quệ, tài khoản ngân hàng trống rỗng, và các quan hệ bị phá vỡ. Quá tập trung vào PC (khả năng sản xuất) giống như một người cho máy chạy ngày ba, bốn giờ, khoác lác về kéo dài tuổi thọ máy thêm mười năm, mà không biết rằng mình đang tiêu phí thời gian. Hay một người cứ đi học mãi, không sản xuất, sống nhờ vào quả trứng vàng của người khác – đó là hội chứng sinh viên muôn thủa.

Excessive focus on P (production) results in ruined health, worn-out machines, depleted bank accounts, and broken relationships. Too much focus on PV (production capability) is like a person who runs three or four hours a day, bragging about the extra ten years of life it creates, unaware he’s spending them running. Or a person endlessly going to school, never producing, living on other people’s golden eggs – the eternal student syndrome.

24 tháng Chín
Không phải là cái xảy ra mà là sự phản ứng về cái xảy ra của chúng ta làm tổn thương chúng ta. Tất nhiên sự vật xảy ra có thể làm tổn thương chúng ta về mặt vật chất hoặc kinh tế và có thể gây cho ta nỗi buồn phiền. Những tính cách của chúng ta, có tính cơ bản của chúng ta thì không hề bị tổn thương. Thực vậy, phần lớn các khó khăn chúng ta trải qua đã trở thành lò luyện tôi luyện tính cách chúng ta và phát triển các sức mạnh nội tại, sự tự do để xử trí các trường hợp khó khăn trong tương lai và để truyền cảm hứng cho người khác cũng làm như vậy.
It’s not what happens to us, but our response to what happens to us that hurts us. Of course, things can hurt us physically or economically and can cause sorrow. But our character, our basic identity, does not have to be hurt at all. In fact, our most difficult experiences become the crucibles that forge our character and develop the internal powers, the freedom to handle difficult circumstances in the future and to inspire others to do so as well.

25 tháng Chín
Những người tích cực không bị ảnh hưởng của thời tiết. Mưa hay nắng chẳng có gì khác nhau đối với họ. Họ được điều khiển bằng giá trị, nếu giá trị của họ là phải làm cho công việc có chất lượng tốt, thì thời tiết có thuận tiện hay không cũng không quan hệ.
Proactive people can carry their own weather with them. Whether it rains or shines makes no difference to them. They are value driven; and if their value is to produce good quality work, it isn’t a function of whether the weather is conducive to it or not.

26 tháng Chín
Bản chất của người thụ động là gạt bỏ trách nhiệm bản thân. Thật là an toàn khi nói: “Tôi không chịu trách nhiệm”. Giả dụ phải nói: “Tôi có trách nhiệm”, thì người ta lại nói: “Tôi không có trách nhiệm”. Thật hết sức khó khăn cho một người nói rằng: “Tôi có quyền chọn phản ứng” mà phản ứng họ đã chọn lại là việc họ tham gia một môi trường tiêu cực, cấu kết, và đặc biệt nếu trong nhiều năm họ đã trút mọi trách nhiệm lên sự yếu kém của ai đó.
It’s the nature of reactive people to absolve themselves of responsibility. It’s so much safer to say, “I am not responsible.” If I say “I am responsible,” I might have to say, “I am irresponsible.” It would be very hard for me to say that I have the power to choose my response and that the response I have chosen has resulted in my involvement in a negative, collusive environment, especially if for years I have absolved myself of responsibility for results in the name of someone else’s weaknesses.

27 tháng Chín
Những khả năng chỉ con người mới có – như tự nhận thức, tưởng tượng và lương tâm – làm cho chúng ta có thể xem xét những sáng tạo lần thứ nhất và có thể chịu trách nhiệm về sáng tạo lần thứ nhất của chính mình, viết lấy kịch bản của chính mình.

The unique human capacities of self-awareness, imagination, and conscience enable us to examine first creations and make it possible for us to take charge of our own first creation, to write our own script.

28 tháng Chín
Một xu hướng đi qua gia đình bạn trong nhiều thế hệ có thể dừng lại nhờ bạn. Bạn là người chuyển tiếp, là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Và sự thay đổi của bản thân bạn có thể ảnh hưởng nhiều, rất nhiều đến dòng chảy cuộc sống.
Bạn có thể viết lại kịch bản đó trong bản công bố nhiệm vụ cá nhân của bạn, trong trí óc và con tim bạn. Bạn có thể hình dung cuộc sống của bạn hòa hợp với bản công bố nhiệm vụ đó trong Thắng lợi Riêng tư hàng ngày của bạn. Bạn có trở nên thương yêu và tha lỗi cho bố mẹ bạn, và nếu các cụ còn sống – xây dựng mối quan hệ tích cực với các cụ bằng cách tìm hiểu.
A tendency that’s run through your family for generations can stop with you. You’re a transition – a link between the past and the future. And your own change can affect many, many lives downstream.
You can write it in your personal mission statement and into your mind and heart. You can visualize yourself living in harmony with that mission statement in your Daily Private Victory. You can take steps to love and forgive your own parents, and if they are still living, to build a positive relationship with them by seeking to understand.

29 tháng Chín

Người lãnh đạo là người trèo lên cái cây cao nhất, quan sát toàn bộ tình hình và hô ” Nhằm rừng rồi”.
Nhưng những người sản xuất và quản lý bận rộn, có năng suất thường đáp lại như thế nào? “Im đi! chúng tôi đang tiến bộ!”
The leader is the one who climbs the tallest tree, surveys the entire situation, and yells, ” Wrong jungle!”
But how do the busy, efficient producers and managers often respond? ” Shut up! We’re making progress!”

30 tháng Chín

Khi bạn tìm hiểu một cách chính xác, khi bạn diễn đạt lại nội dung và phản ánh tình cảm, bạn đã tạo nên cho người ta một không khí tâm lý. Bạn cũng giúp người ta làm việc với suy nghĩ, tình cảm của chính bản thân họ. Khi người ta tin rằng bạn thành tâm muốn nghe và hiểu họ, thì vật chướng ngại giữa cái đang diễn ra trong nội tâm của họ và cái họ đang thông báo cho bạn biến mất. Nó mở ra một dòng giao cảm giữa các tâm hồn. Người ta không còn suy nghĩ và cảm nhận một đường mà nói một nẻo nữa. Người ta bắt đầu tín nhiệm bạn với những suy nghĩ và tình cảm dịu dàng sâu kín nhất.
As you authentically seek to understand, as you rephrase content and reflect feeling, you give a person psychological air. You also help him work through his own thoughts and feelings. As he grows in his confidence of your sincere desire to really listen and understand, the barrier between what’s going on inside him and what’s actually being communicated to you disappears. It opens a soul-to-soul flow. He’s not thinking and feeling one thing and communicating another. He begins to trust you with his innermost tender feelings and thoughts.

Advertisements