Ngày 1 tháng Giêng

Nếu chúng ta muốn cải tạo hoàn cảnh thì trước hết chúng ta phải cải tạo bản thân mình; mà để cải tạo bản thân mình có hiệu quả trước hết chúng ta phải thay đổi nhận thức của mình.

If we want to change a situation, we first have to change ourselves. And to change ourselves effectively, we first have to change our perceptions.

Ngày 2 tháng Giêng

Chúng ta phải nhìn vào ống kính qua đó chúng ta thấy được cuộc đời như chúng ta nhìn vào cuộc đời; và chúng ta hiểu được cuộc đời ra sao thì bản thân ống kính sẽ tạo hình như vậy.

We must look at the lens through which we see the world, as well as at the world we see, and understand that the lens itself shapes how we interpret the world

Ngày 3 tháng Giêng

Đạo đức Tính cách, mà tôi tin rằng đó là nền tảng của thành công, dạy rằng có những nguyên lý cơ bản của cách sống có hiệu quả , rằng người ta chỉ đạt được thành công thật sự và hạnh phúc lâu bền khi học tập và đem những nguyên lý này hòa nhập với tính cách cơ bản của mình.

The Character Ethic, which I believe to be the foundation of success, teaches that there are basic principles of effective living, and that people can only experience true success and enduring happiness as they learn and intergate these principles into their basic character.

Ngày 4 tháng Giêng

Đạo đức Nhân cách mách bảo tôi hẳn phải có gì đó bên ngoài – một người lập kế hoạch mới nào đó sẽ giúp tôi thoát khỏi sức ép có hiệu quả hơn.

Nhưng liệu có khi nào sự hiệu quả chưa phải là đáp án không? Liệu có phải làm việc nhiều hơn với thời gian ít hơn sẽ đem đến sự thay đổi hay lại đẩy tôi nhanh đến chỗ phản ứng với những con người và hoàn cảnh hình như chi phối cuộc đời tôi?

Có phải có một cái gì đó mà tôi cần xem xét một cách sâu sắc hơn, cơ bản hơn – một mẫu nào đó ở trong tôi, ảnh hưởng đến cách tôi nhìn thời gian, cuộc đời tôi và bản chất của tôi không?

The Personality Ethic tells me there must be something out there- some new planner or seminar that will help me handle pressures in a more efficient way.

But is there a chance that efficiency is not answer? Is getting more things done in less time going to make a difference – or will it just increase the pace at which i react to the people and circumstances that seem to control my life?

Could there be something I need to see in a deeper, more fundamental way – some paradigm within myself that affects the way i see my time, my life, and my own nature?

Ngày 5 tháng Giêng

Nếu tôi cố gắng sử dụng các chiến lược tác động con người và các thủ thuật để người khác làm cái mà tôi muốn,để họ làm việc tốt hơn, để thúc đẩy họ hơn nữa, để họ thích tôi và thích lẫn nhau- trong lúc tính cách của tôi căn bản là không tốt, tức là hay lừa dối và không thành thực- thì về lâu dài tôi không thể thành công. Lừa dối đẻ ra ngờ vực, và mọi việc tôi làm- ngay cả khi sử dụng cái gọi là kỹ xảo quan hệ lành mạnh của con người – cũng đều bị coi là ngụy tạo.

If I try to use human influence strategies and tactics of how to get other people to do what I want, to work better, to be more motivated, to like me and each other – while my character is fundamentally flawed, marked by duplicily and insincerity – then, in the long run, I can not be successful. My duplicity will breed distrust, and everything I do – even using socalled good human relations techiques- will be perceived as manipulative.

Ngày 6 tháng Giêng

Tập trung vào kỹ năng kỹ xảo cũng giống như luyện thi ở trường. Đôi khi bạn vượt qua được thậm chí điểm còn tốt nữa, nhưng nếu bạn không trả giá ngày này qua ngày khác, thì bạn không bao giờ đạt được sự tinh thông thực sự về những vấn đề bạn học được hoặc bạn phát triển được một trí tuệ có rèn luyện.

To focus on technique is like cramming your way through school. You sometime get by, perhaps even get good grades, but if you don’t pay the price day in and day out, you never achieve true mastery of the subjects you study or develop an educated mind.

Ngày 7 tháng Giêng

Chúng ta thừa nhận một cách đơn giản rằng tình trạng chúng ta nhìn thấy sự vật là tình trạng sự vật thật sự là hoặc tình trạng sự vật phải là. Và thái độ và hành vi của chúng ta phát sinh từ sự thừa nhận đó.

We simply assume that the way we see thing is the way they really are or the way they should be. And our attitudes and behaviors grow out of those assumptions.

Ngày 8 tháng Giêng

Trong đầu mỗi người chúng ta có rất nhiều, rất nhiều bản đồ. Có thể chia chúng ra thành hai loại chủ yếu: những bản đồ tình trạng các sự vật đang là hoặc thực tại, và những bản đồ tình trạng các sự vật phải là hoặc giá trị. Chúng ta hiểu mọi sự vật chúng ta rải qua thông qua những bản đồ tinh thần ấy.

Each of us has many, many maps in our head, which can be divided into main categories: maps of the way things are or realities, and maps of the way things should be or values, We interpret everything we experience through these mental maps.

Ngày 9 tháng Giêng

Nhiều người đã trải qua sự hoán vị cơ bản trong suy nghĩ khi đứng trước một cuộc khủng hoảng đe dọa cuộc sống và bỗng nhìn những ưu tiên của mình bằng một con mắt khác, hoặc khi họ dột ngột bước vào vai trò mới, như làm vợ hay chồng, làm bố mẹ hay ông bà, làm giám đốc hay lãnh đạo.

Many people experience a fundamental shift in thinking when they face a life-threatening crisis and suddenly see their priorites in a different light, or when they suddenly step into a new role, such as that of husband or wife, parent or grandparent, manager or leader.

Ngày 10 tháng Giêng

” Thực tại khách quan” được cấu tạo bằng những nguyên lý ” đèn biển” chi phối sự phát triển và hạnh phúc của con người- những quy luật tự nhiên được đưa vào cấu trúc của mọi xã hội văn minh trong lịch sử và trong nền tảng của mỗi gia đình và mỗi thể chất đã tồn tại lâu dài và phồn vinh. Độ chính xác của các bản đồ tinh thần của chúng ta khi miêu tả lãnh thổ không làm thay đổi sự tồn tại của nó.

“Objective reality” is composed of “light house” principles that govern human growth and happiness – natural laws that are woven into the fabric of every civilized society throughout history and comprise the roots of every family and institution that has endured and prospered. The degree to which our mental maps accrately describle this terriory does not alter its existence.

Ngày 11 tháng Giêng

Các mẫu có sức mạnh vì chúng tạo ra ống kính qua đó chúng ta thấy cuộc đời. Sức mạnh của một hoán vị mẫu là sức mạnh chủ yếu của sự chuyển hóa lớn, dù sự hoán vị đó xảy ra tức thì hay qua một quá trình chậm chạp và được cân nhắc kỹ.

Paradigms are powerful because they create the lens through which we see the world. The power of a paradigm shift is the essential power of quantum change, whether that shift is an instantaneous or a slow and deliberate process.

Ngày 12 tháng Giêng

Cái gì sẽ xảy ra khi chúng ta định bỏ quãng một quá trình tự nhiên trong sự sinh trưởng và phát triển của chúng ta? Nếu bạn chỉ là một vận động viên quần vợt trung bình mà lại quyết định chơi ở hạng cao để gây ấn tượng tốt hơn thì cái gì sẽ xảy đến? Liệu chỉ riêng suy nghĩ tích cực có làm cho bạn thắng được một vận động viên chuyên nghiệp không?

Whast happens when we attempt to shortcut a natural process in our growth and development? If you are only an average tennis player but decide to play at a higher level in order to make a better impression, what will result? Would positive thinking alone enable you to compete effectively against a professional?

Ngày 13 tháng Giêng

Để quan hệ có hiệu quả với một người vợ, một người chồng với con cái, bạn bè hoặc bạn đồng nghiệp, chúng ta phải học cách lắng nghe. Và điều này đòi hỏi sức mạnh tình cảm. Muốn lắng nghe thì phải kiên nhẫn, cởi mở và có mong muốn hiểu biết- đó là những phẩm chất phát triển cao của tính cách. Hoạt động ở một trình độ tình cảm thấp và cho những lời chỉ bảo ở trình độ cao thì dễ hơn nhiều.

To relate effectively with a wife, a husband, children, friends, or working associates, we must learn to listen. And this requires emotional strenght. Listening invoves patience, openness, and the desire to understand – highly developed qualities of chareacter. It’s so much easier to operate from alow emotional level and to give high-level advice.

Ngày 14 tháng Giêng

Vay mượn sức mạnh là tạo nên sự yếu đuối. Nó tạo nên sự yếu đuối ở người đi vay mượn, bởi vì nó củng cố sự phụ thuộc vào những tác nhân bên ngoài để làm được việc. Nó tạo nên sự yếu đuối trong con người bị bắt buộc phải phục tùng, ngăn chặn sự phát triển của cách suy nghĩ độc lập, suy trưởng thành và kỷ luật nội tại. Và sau cùng, nó tạo nên sự yếu đuối trong quan hệ. Sự sợ hãi thế chỗ cho sự hợp tác, và cả hai người cùng trở nên độc đoán và giữ thế thủ.

Borrowing strength builds weakness. It builds weakness in the borrower because it reinforces dependence on external factors to get things done. It builds weakness in the person forced to acquiesce, stunting the development of independent reasoning, growth, and internal discipline. And finally, it builds weakness in the relationship. Fear replaces cooperation, and both people involved become more arbitrary and defensive.

Ngày 15 tháng Giêng

Khi chúng ta nhìn quanh ta và trong ta và nhận ra các vấn đề phát sinh lúc chúng ta sống và tác động qua lại bên trong Đạo đức Nhân cách, chúng ta bắt đầu nhận rõ rằng chúng là những vấn đề căn bản, sâu xa không thể giải quyết được ở trình độ nông cạn lúc chúng phát sinh.

Chúng ta cần có một trình độ mới, một trình độ suy nghĩ sâu sắc hơn- một mẫu dựa trên các nguyên lý mô tả chính xác lãnh thổ tồn tại và tác động qua lại của con người có hiệu quả để giái quyết các vấn đề sâu xa này.

As we look around us and within us and recognize the problems created as we live and interact within the Personality Ethic, we begin to realize that these are deep, fundamental problems that cannot be solved on the superficial level on which they were created.
We need a new level, a deeper level of thinking – aparadigm based on the principles that accurately describle the territory of effective human being and interacting- to solve these deep concerns.

Ngày 16 tháng Giêng

Tiếp cận ” từ trong ra ngoài” đối với tính hiệu quả của cá nhân và giữa cá nhân với nhau có nghĩa là bắt đầu trước hết từ bản thân; cơ bản hơn nữa là bắt đầu với phần bên trong nhất của bản thân- với mẫu của bạn, với tính cách của bạn, với động cơ của bạn.
Tiếp cận từ trong ra ngoài có nghĩa là thắng lợi riêng tư đi trước thắng lợi công cộng, là hứa và giữa lới hứa của mình đi trước hứa và giữ lời hứa với người khác. Nó nói lên rằng đẩy nhân cách lên trước tính cách là vô ích, cố cải thiện quan hệ với người khác trước khi cải thiện bản thân là không có hiệu quả.

Từ trong ra ngoài là một quá trình- một quá trình liên tục của sự đổi mới dựa trên các quy luật tự nhiên chi phối sự trưởng thành và tiến bộ của con người. Nó là vòng xoáy ốc đi lên của sự phát triển dẫn đến những hình thức ngày càng cao hơn của sự độc lập có trách nhiệm và sự tùy thuộc có hiệu quả.

The “inside – out approach” to personal and interpersonal effectiveness means to start first with self; even more fundamentally, to start with the most inside part of self – with your character, and your motives.

The inside-out approach says that private victories precede public vitories, that making and keeping promise to ourselves precedes making and keeping promises to others. It says it is futile to put personality ahead of character, to try to improve relationships with others before improving ourselves.

Inside-out is a process – a continuing process of renewal based on the natural laws that govern human growth and progress. It’s an upward spiral of growth that leads to progressively higher forms of responsible independence and effective interdependence.

Ngày 17 tháng Giêng

Tính cách của chúng ta cơ bản là một tập hợp các thói quen của chúng ta. Bởi vì là một mô hình kiên định, thường là không có ý thức, nên chúng luôn luôn, hàng ngày, thể hiện tính cách của chúng ta và tạo ra tính hiệu quả hoặc tính vô hiệu quả của chúng ta.

Our character, basically, is a composite of our habits. Because they are consistent, often unconscious patterns, they constantly, daily, express our character and prodice our effectiveness…. or ineffectiveness.

Ngày 18 tháng Giêng

Bảy thói quen không phải là tập hợp các công thức tác động tâm lý rời rạc chắp vá. Hòa nhập với các quy luật tự nhiên của sự trưởng thành, chúng cung cấp một cách tiếp cận lớn dần, tuần tự, được phối hợp cao cho sự phát triển tính hiệu quả của con người và giữa con người với nhau. Chúng dẫn chúng ta tiến lên con đường liên tục của sự trưởng thành, từ phụ thuộc đến độc lập rồi đến tùy thuộc lẫn nhau.

The seven habits are not set of separate or piecemeal psyche – up formulas. In harmony with the natural laws of growth, they provide and ineremental, sequential, highly integrated approach to the development of personal and interpersonal effectiveness. They move us progressively on a Maturity Continuum from dependence to independence to interdependence.

Ngày 19 tháng Giêng

Phụ thuộc là mẫu của bạn- Bạn săn đón tôi, bạn đến tìm tôi; bạn không đến; tôi khiển trách bạn vì các kết quả.

Độc lập là mẫu của tôi- Tôi có thể làm việc đó; tôi chịu trách nhiệm; tôi tự lực; tôi có thể chọn lựa.

Tùy thuộc lẫn nhau là mẫu của chúng ta- chúng ta có thể làm việc đó; chúng ta có thể hợp tác; chúng ta có thể phối hợp tài trí và khả năng của chúng ta và cùng nhau tạo ra một cái gì đó to lớn hơn.

Những người phụ thuộc cần những người khác để đạt được những gì mình muốn. Những người độc lập có thể có được cái mình muốn dựa vào sự nỗ lực bản thân. Những người tùy thuộc lẫn nhau phối hợp nỗ lực của bản thân với nỗ lực của người khác để đạt được kết quả to lớn hơn.

Dependence is the paradigm of you – you tale care of me; you come through for me; you didn’t come through; I blame you for the results.

Independence is the paradigm of I – I can do it; I am responsible; I am self-reliant; I can choose.
Interpendence is the paradigm of we- we can do it; we can cooperate; we can combine our talents and abilities and create something greater together.

Dependent people need others to get what they want. Independent people can get what they want through their own effort. Interpendence people combine their own efforts with the efforts of others to achieve their greatest success.

Ngày 20 tháng Giêng

Đạt được sự thống nhất – sự hòa hợp – với bản thân, với những người ta yêu mến, với bạn bè và đồng nghiệp là thành quả cao nhất tốt đẹp nhất và thỏa mãn nhất của Bảy thói quen. Đa số chúng ta đã được nếm cái quả ngọt này của sự thống nhất thực sự lần này lần khác trong quá khứ, cũng như đã nếm được vị đắng và nỗi cô đơn trong sự chia rẽ – và chúng ta hiểu rằng sự thống nhất quý giá mà cũng mong manh biết bao.

Achieving unity – oneness- with ourselves, with our loved ones, with our friends and working associates, is the highest and the best and most delicious fruit of the Senven Habits. Most of us have tasted this fruit of true unity from time to time in the past as we have also tasted the bitter, lonely fruit of disunity – and we know how precious and fragile unity is.

Ngày 21 tháng Giêng

Thắng lợi Riêng tư đi trươc thắng lợi Công cộng . Bạn không thể đảo ngược được quá trình đó cũng như bạn không thể thu hoạch mùa màng trước khi gieo trồng.

Private victories precede public victories. You can’t invert that process any more than you can harvest a crop before you plant it.

Ngày 22 tháng Giêng

Tính hiệu quả nằm trong sự cân đối mà tôi gọi là Cân đối P/PC.

P là việc sản xuất ra kết quả mong muốn, ra quả trứng vàng.

Còn PC là khả năng sản xuất, là năng lực hay vốn để sản xuất ra quả trứng vàng – con ngỗng.

Effectiveness lies in wath I call the P/PC Balance.

P stands for production of desired results, theo golden eggs.

PC stands for production capability, the ability or asset that produces the golden eggs, the goose.

Ngày 23 tháng Giêng

Trong một cuộc hôn nhân, khi hai người quan tâm nhiều đến việc có được những quả trứng vàng, những lợi ích hơn là việc giữ gìn quan hệ tốt đẹp để có thể có được chúng, thì họ thường trở nên thiếu nhạy cảm, thiếu quan tâm, coi thường những cử chỉ ân cần lịch sự tuy nhỏ nhặt nhưng hết sức quan trọng đối với một mối quan hệ sâu xa. Họ bắt đầu sử dụng đòn bẩy kiểm soát để thao túng lẫn nhau, để tập trung vào yêu cầu của bản thân, để bênh vực cho vị trí riêng của họ và tìm kiếm bằng chứng để vạch ra cái sai lầm của người kia. Tình yêu, sự giàu có, sự dịu dàng, sự tự nguyện bắt đầu phai nhạt. Con ngỗng ngày một ốm yếu đi.

When two people in a marriage more concerned about getting the golden eggs, the benefits, than they are inpreserving the relationship that makes them possible, they often become insensitive and incomsiderate, neglecting the little kindnesses and courtesies so important to a deep relationship. They begin to use con trol levers to manipulate each other, to focus on their own needs, to justily their own position and look for evidence to show the wrongness of the other person. The love, the richness, the softness and spontaneity begin to deteriorate. The goose gets sicker day by day.

Ngày 24 tháng Giêng

Bạn có thể mua được bàn tay, nhưng không thể mua được trái tim của họ. Trái tim của họ là nơi cư trú của nhiệt tình và lòng trung thành của họ. Bạn có thể mua được cái lưng, nhưng không thể mua được khối óc của họ. Khối óc là nơi của sự sáng tạo, tài trí và sự tháo vát của họ.

You can buy people’s hands, but you can’t buy their hearts. Their hearts are where their enthusiasm, their loyalty is. You can buy their backs, but you can’t buy their brains. That’s where their creativity is, their ingenuity, their resourcefulness.

Ngày 25 tháng Giêng

Marilyn Ferguson đã nhận xét:” không ai có thể thuuyết phục được người khác thay đổi. Mỗi người chúng ta canh giữ một cái cổng của sự thay đổi, nó chỉ có thể mở được từ bên trong. Chúng ta không thể mở cổng của người khác bằng lý lẽ hoặc bằng lôi cuốn tình cảm”.
Nếu bạn quyết định mở chiếc “cổng thay đổi” của bạn để thực sự hiểu và sống theo các nguyên lý thể hiện trong Bảy thói quen, thì sự phát triển của bạn tuy vẫn là tiến hóa (từ từ), nhưng hiệu quả thực tế sẽ có tính chất cách mạng( đột biến).

Marilyn Ferguson observed, “No one can persuade another to change. Each of us guards a gate of change that can only be opened from the inside. We cannot open the gate of another. Either by argument or by emotional appeal”.

If you decide to open your “gate of change” to really understand and live the principlees embodied in the Seven Habits, you growth will be evolutionary, but the net effect will be revolutionary.

Ngày 26 tháng Giêng

Sự thay đổi – thay đổi thật sự- là đi từ trong ra ngoài. Nó không đến từ việc giải quyết ở ngọn lá của các hành vi và thái độ bằng những kỹ thuật đạo đức nhân cách được tạo dựng nhanh chóng. Nó đến từ việc tác động vào gốc rễ- cơ cấu tư tưởng của chúng ta, những mẫu cơ bản, chủ yếu xác định tính cách của chúng ta và tạo nên thấu kính qua đó chúng ta nhìn cuộc đời.

Change- real change- comes from the inside out. It doesn’t come from hacking at the leaves of attitude and behavior with quick fix personality ethic techniques. It comes from striking at the root- the fabric of our thought, the fundamental, essential paradigms, which give definition to our character and create the lens through which we see the
world.

Ngày 27 tháng Giêng

Chúng ta không phải là xúc cảm của chúng ta. Chúng ta không phải là tâm trạng của chúng ta. Chúng ta cũng không phải là ý nghĩa của chúng ta. Chính việc chúng ta có thể suy nghĩ về những cái đó đã tách chúng ta khỏi chúng và khỏi giới động vật. sự nhận thức cho chúng ta khả năng đứng ra một bên và xem xét ngay cả cách chúng ta “nhìn thấy” chúng ta – mẫu tự nhiên của chúng ta, mẫu cơ bản nhất của tính hiệu quả. Nó ảnh hưởng không chỉ đến hành vi và thái độ của chúng mà cả cách chúng ta nhìn thấy người khác. Nó trở thành bản đồ của chúng ta về bản chất cơ bản của loài người.

We are not our feelings. We are not our moods. We are not even our thoughts. The very fact that we can think about these things separates us from them and from the animal world. Self- awareness enables us to stand apart and examine even the way we ” see” our selves – our self- paradigm, the most fundamental paradigm of effctiveness. It affects not only our attitudes and behaviors, but also how we see other people. It becomes our map of the basic nature of mankind.

Ngày 28 tháng Giêng

Bạn có thể quyết định trong thâm tâm cái cách mà các hoàn cảnh sẽ tác động lên bạn. Giữa cái xảy ra đối với bạn, hay tác nhân kích thích, và phản ứng của bạn trước cái đó, là sự tự do hay quyền lựa chọn phản ứng của bạn.

You can decide within yourself how circumstances will affect you. Between what happens to you, or the stitumlus, and your response to it, is your freedom or power or power to choose that response.

Ngày 29 tháng Giêng

Từ tích cực chủ động không chỉ đơn thuần có nghĩa là dẫn đầu. Nó có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân mình. Vì chúng ta là những con người. Hành vi của chúng ta phụ thuộc vào quyết định của chúng ta chúng ta chứ không phải hoàn cảnh. Chúng ta có sáng kiến và trách nhiệm làm cho sự việc xảy ra.

The word proactive means more than merely taking initiative. It means that as human beings, we are responsible for our own lives. Our behavior is a function of our decisions, not our conditions. We can subordinate feelings to values. We have the initiative and the responsibility to make things happen.

Ngày 30 tháng Giêng.

Qui luật của mùa gặt là: chúng ta luôn luôn gặt được cái chúng ta gieo, không hơn không kém. Qui luật của sự công bằng là bất biến, và chúng ta càng đặt mình gần với những nguyên tắc đúng đán thì chúng ta càng đánh giá đúng hơn cuộc sống hoạt động ra sao và mẫu của chúng ta – những bản đồ lãnh thổ của chúng ta – càng chính xác hơn.

The law of the harvest governs: we will always reap what we sow – no more, no less. The law of justice is immutable, and the closer we aligh ourselves with correct principles, the better our judgment will be about how the world operates and more accurate our paradigms- our maps of the territory – will be.

Ngày 31 tháng Giêng

Đừng lý sự cho sự yếu kém của người ta. Cũng đừng lý sự cho bản thân bạn. Khi bạn sai lầm, hãy sửa và rút kinh nghiệm về nó, ngay lập tức.

Don’t argue for other people weaknesses,. Don’t argue for your own. When you make a mistake, admit it, and learn from it- immediately

Advertisements