Ngày 1 tháng Ba

Phần lớn người ta đều bị ảnh hưởng sâu sắc của kịch bản mà tôi gọi là Trí Tuệ Nghèo nàn. Họ thấy đời bất quá chỉ có một cái bánh ngọt. Và nếu ai đó được một mẩu bánh to thì có nghĩa là những người khác sẽ được ít đi. Trí tuệ Nghèo nàn là mẫu cuộc đời có tổng đại số bằng không. Đó là lý do tại sao một đặc điểm tính cách căn bản của Tư tưởng Thắng/Thắng lại là Trí tuệ Phong phú – mẫu này nói rằng cuộc đời có dư thừa cho mỗi người.

Most people are deeply scripted in what I call the Scarcity Mentality. They see life as having only so much, as though there were only one pie out there. And if someone were to get a big piece of the pie, it would mean less for everybody else. The Scarcity Mentality is the zero-sum paradigm of life. That’s why a character trait that is essential to Win/Win is the Abundance Mentality, the paradigm that there is plenty out there for everybody.

Ngày 2 tháng Ba

Rất thường gặp là vấn đề ở trong hệ thống chứ không phải ở trong con người. Nếu bạn đặt tốt vào một hệ thống xấu bạn sẽ thu được kết quả tồi. Bạn phải tưới cho những cây hoa bạn muốn trồng.

So often the problem is in the system, not in the people. If you put good people in bad systems, you get bad results. You have to water the flowers you want to grow.

Ngày 3 tháng Ba

Nếu muốn tóm tắt trong một câu cái nguyên lý quan trọng có một không hai mà tôi đã học được trong phạm vi các mối quan hệ giữa các cá nhân thì câu đó là: Trước hết hãy tìm hiểu người, sau đó mới đến người ta hiểu mình. Nguyên lý này là chìa khóa của sự giao tiếp có hiệu quả giữa cá nhân với cá nhân.

If I were to summarize in one sentence the single most important principle I have learned in the field of interpersonal relations, it would be this: Seek first to understand, then to be understood. This principle is the key to effective interpersonal communication.

Ngày 4 tháng Ba

Khi nghe thấu cảm, bạn nghe cả bằng mắt và bằng con tim. Bạn nghe để hiểu tình cảm, ý nghĩa. Bạn nghe để hiểu hành vi. Bạn sử dụng cả não phải cũng như não trái. Bạn ý thức, bạn trực giác, bạn cảm thấy. Nghe thấu cảm có uy lực vì nó cho bạn tư liệu chính xác để làm việc.

In emphatic listening, you listen with your eyes and with your heart. You listen for feelings, for meaning. You listen for behavior. You use your right brain as well as your left. You sense, you intuit, you feel. Empathic listening is powerful because it gives you accurate data to work with.

Ngày 5 tháng Ba

Những thỏa thuận Thắng/Thắng tập trung vào kết quả giải phóng tiềm năng to lớn của cá nhân, tạo nên sự hiệp đồng lớn hơn, xây dựng khả năng Sản xuất trong suốt quá trình thay vì chỉ tập trung vào sản xuất.

Win/Win agreements focus on results, releasing tremendous individual human potential and creating greater synergy, building Production Capability in the process instead of focusing exclusively on Production.

Ngày 6 tháng Ba

Hãy dành thời gian cho các con bạn, ngay bây giờ, từng đứa một. Hãy lắng nghe chúng, hiểu chúng. Hãy đế mắt dến ngôi nhà của bạn, đến cuộc sống ở nhà trường, đến những thách thức và những vấn đề mà chúng ta đang phải đương đầu, bằng con mắt của chúng. Hãy xây dựng Tài khoản Ngân hàng tình cảm. Hãy cho chúng không khí tâm lý.

Spend time with your children now, one on one. Listen to them, understand them. Look at your home, at school life, at the challenges and the problems they’re facing, through their eyes. Build the Emotional Bank Account. Give them psychological air.

Ngày 7 tháng Ba

Hiệp đồng có nghĩa là toàn bộ lớn hơn tổng các phần tạo thành. Nó có nghĩa là mối quan hệ giữa các bên với nhau vừa là phần đóng góp vào vừa là phần của bản thân mỗi bên với nhau vừa là phần đóng góp vào vừa là phần của bản thân mỗi bên. Nó không còn là một bên, mà là một bộ phận có tính thúc đầy nhất, có quyền năng nhất, có sức tập hợp nhất và phấn khích nhất.

Quá trình sáng tạo cũng là một bộ phận làm cho người ta sợ hãi nhất, bởi vì bạn không biết được chính xác cái gì sẽ xảy ra hoặc nó sẽ dẫn đến đâu. Bạn không biết sẽ gặp những nguy hiểm, những thách thức gì mới. Nó đòi hỏi nhiều bảo đảm bên trong để bắt đầu với tinh thần mạo hiểm, phát minh sáng tạo. Không nghi ngờ gì nữa, bạn phải từ bỏ “vùng tiện nghi” của căn cứ và đối diện với một hoang dã hoàn toàn mới và xa lạ.

Synergy means that the whole is greater than the sum of its parts. It means that the relationship the parts have to each other is a part in and of itself. It is not only a part, but the most catalytic, the most empowering, the most unifying, and the most exciting part.

The creative process is also the most terrifying part because you don’t know exactly what’s going to happen or where it is going to lead. You don’t know what new dangers and challenges you’ll find. It takes an enormous amount of internal security to begin with the spirit of adventure, discovery, and creativity. Without doubt, you have to leave the comfort zone of base camp and confront an entirely new and unknown wilderness.

Ngày 8 tháng Ba

Những người không thành đạt sống ngày này qua ngày khác với tiềm năng không được sử dụng. Họ chỉ thực hiện sự hiệp đồng một cách ít ỏi, hời hợt trong cuộc sống của họ. Nhưng những công việc sáng tạo lại có thể phát sinh đều đặn, thường xuyên, hầu như hàng ngày trong cuộc sống của con người. Nó đòi hỏi rất nhiều sự bảo đảm cá nhân, sự cởi mở và tinh thần mạo hiểm.

Ineffective people live day after day with unused potential. They experience synergy only in small, peripheral ways in their lives. But creative experiences can be produced regularly, consistently, almost daily in people’s lives. It requires enormous personal security and openness and a spirit of adventure.

Ngày 9 tháng Ba

Bạn càng chính xác càng chân thực trong diễn đạt, đặc biệt về những kinh nghiệm cá nhân và cả những điều tự nghi ngờ vể bản thân, thì người ta càng gắn bó với những lời lẽ của bạn và càng cảm thấy yên tâm khi bộc lộ mình. Sự bộc lộ này tác động lên tinh thần người khác và làm nảy nở mối đồng cảm sáng tạo thực sự, đem đến những hiểu biết thấu đáo mới, những kiến thức mới và một tinh thần phấn khích, đám làm, đẩy quá trình tiến tới.

The more authentic you become, the more genuine in your expression, particularly regarding personal experiences and even selfdoubts, the more people can relate to your expression and the safer it makes them feel to express themselves. That expression in turn feeds back on the other person’s spirit, and genuine creative empathy takes place, producing new insights and learning and a sense of excitement and adventure that keeps the process going.

Ngày 10 tháng Ba

Khi một người tác động vào cả hai – não phải của trực giác sáng tạo và tưởng tượng, và vào não trái của phân tích, logich và ngôn từ – thì toàn bộ não sẽ hoạt động. Một sự hiệp đồng tâm linh sẽ xảy ra trong đầu chúng ta. Và công cụ này rất phù hợp với thực tế của chính cuộc sống, bởi vì cuộc sống không chỉ là logich mà còn là cảm xúc.

When a person has access to both the intuitive, creative, and visual right brain and the analytical. Logical, verbal left brain, then the whole brain is working. There is psychic synergy taking place in our own head. And this tool is best suited to the reality of what life is, because life is not just logical – it is also emotional.

Ngày 11 tháng Ba

Ghi nhật ký về những điều mình nghĩ, về những thể nghiệm, những suy tư sâu sắc và những kiến thức học được, sẽ nâng cao tính trong sáng, tính chính xác và mạch lạc của trí tuệ. Viết những bức thư hay – trao đổi sâu về những suy nghĩ, tình cảm và ý tưởng chứ không dừng lại ở vẻ ngoài nông cạn của các sự kiện – cũng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ rõ rang, lập luận chính xác và làm cho người khác hiểu dúng mình.

Keeping a journal of our thoughts, experiences, insights, and learning promotes mental clarity, exactness, and context. Writing, good letters – communicating on the deeper level of thoughts, feelings, and ideas rather than on the shallow, superficial level of events – also affects our ability to think clearly, to reason accurately, and to be understood effectively.

Ngày 12 tháng Ba

Luyện tập trí tuệ để có thể đứng ra một bên và xem xét chương trình của chính nó là một việc làm hết sức có giá trị. Đối với tôi, đó là định nghĩa của một nền giáo dục tự do – khả năng xem xét các chương trình của cuộc sống dựa vào những vấn đề và những mục đích lớn, những mẫu khác. Luyện tập mà không có sự giáo dục như vậy sẽ thu hẹp và đóng kín trí tuệ, do đó những giả thiết quyết định việc luyện tập không bao giờ được xem xét. Đó là lý do tại sao đọc rộng và soi bản than bạn vào các trí tuệ vĩ đại lại có giá trị đến thế.

It is extremely valuable to train the mind to stand apart and examine its own program. That, to me, is the definition of a liberal education – the ability to examine the programs of life against larger questions and purposes and other paradigm. Training, without such education, narrows and closes the mind so that the assumptions underlying the training are never examined. That’s why it is so valuable to read broadly and to expose yourself to great minds.

Ngày 13 tháng Ba

Sinh thái học là một từ chủ yếu mô tả sự hiệp đồng trong thiên nhiên – mọi các đều có liên quan đến mọi cái khác. Chính trong mối quan hệ mà những sức mạnh sáng tạo được nhân lên tối đa, cũng như sức mạnh thực sự của Bảy thói quen này là ở trong mối quan hệ giữa chúng với nhau, chứ không phải trong từng thói quen riêng lẻ.

Ecology is a word that basically describes the synergism in nature – everything is related to everything else. It’s in the relationship that creative powers are maximized, just as the real power in these Seven Habits is in their relationship to each other, not just in the individual habits themselves.

Ngày 14 tháng Ba

“Bản đồ không phải là lãnh thổ”. Bản đồ chỉ là sự giải thích một số mặt nào đó của lãnh thổ. Khi những cá nhân có thể xem xét cuộc sống của mình va các mối tương tác căn cứ vào các mẫu và các bản đồ phát sinh từ kinh nghiệm và điều kiện của mình thì những bản đồ này phải là lãnh thổ. Chúng chỉ là một “thực tại chủ quan”, một cố gắng mô tả lãnh thổ mà thôi.

“The map is not the territory”. A map is simply an explanation of certain aspects of the territory. While individuals may look at their own lives and interactions in terms of paradigms or maps emerging out of their experience and conditioning, these maps are not the territory. They are a “subjective really”, only an attempt to describe the territory.

Ngày 15 tháng Ba

Cách chúng ta nhìn vấn đề chính là vấn đề.

The way we see the problem is the problem.

Ngày 16 tháng Ba

Rõ ràng là nếu chúng ta muốn những thay đổi nhỏ trong cuộc sống, chúng ta có thể tập trung một cách thích đáng vào thái độ và hành vi của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn một sự thay đổi lớn có ý nghĩa, thì chúng ta cần thay đổi các mẫu cơ bản của chúng ta.

It becomes obvious that if we want to make relatively minor changes in our lives, we can perhaps appropriately focus on our attitudes and behaviors. But if we want to make significant, quantum change, we need to work on our basic paradigms.

Ngày 17 tháng Ba

Đạo đức tính cách dựa trên tư tưởng cơ bản là có những nguyên lý chi phối tính hiệu quả con người – những định luật tự nhiên trong lĩnh vực con người có thật, bất biến và không thể bàn cãi, giống như định luật vạn vật hấp dẫn trong lĩnh vực vật lý vậy.

The Character Ethic is based on the fundamental idea that these are principles that govern human effectiveness – natural laws in the human dimension that are just as real, just as unchanging and unarguably “there” as laws such as gravity are in the physical dimension.

Ngày 18 tháng Ba

Vẻ hào nhoáng hấp dẫn của đạo đức tính cách là ở chỗ có một cách nào đó dễ dàng và nhanh chóng đạt được chất lượng của cuộc sống – tính hiệu quả của cá nhân và mối quan hệ phong phú, sâu sắc với những người khác – mà không cần trải qua quá trình tự nhiên của lao động và phát triển như nó phải có.

Đó là biểu tượng không có thực chất, đó là mưu đồ “làm giàu nhanh” hứa hẹn “giàu có không phải lao động”. Và nó thậm chí có thể tỏ ra thành công – nhưng kẻ mưu gian vẫn còn đó.

Cố gắng đạt kết quả chất lượng cao với những kỹ xảo và những biện pháp vội vã thì hiệu quả cũng giống như cố gắng tìm một địa chỉ nào đó ở Chicago nhưng lại dung bản đồ Detroit vậy.

The glitter of the Personality Ethic is that there is more quick and easy way to achieve quality of life – personal effectiveness and rich, deep relationships with other people – without going through the natural process of work and growth that makes it possible.
It’s symbol without substance. It’s the “get rich quick” scheme promising “wealth without work”. And it might even appear to succeed – but the schemer remains.

And trying to get high quality results with its techniques and quick fixes is just about as effective as trying to get to someplace in Chicago using a map of Detroit.

Ngày 19 tháng Ba

Trên một cái thang mười bậc, nếu tôi ở bậc thứ hai mà muốn leo lên bậc thứ năm, thì trước hết tôi phải bước lên bậc thang thứ ba đã. ” Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng bước thứ nhất” và cũng chỉ có thể mỗi lần bước một bước.

On a ten-point scale, if I can at level two in any field, and desire to move to level five, I must first take step toward level three. “A thousand-mile journey begins with the first step” and can only be taken one step at a time.

Ngày 20 tháng Ba

Các nguyên lý cũng giống như những ngọn hải đăng. Chúng là những định luật tự nhiên không thể bác bỏ được. Như Cecil B. De Mille đã nhận xét về các nguyên lý trong bộ phim bất hủ của ông Mười điều răn của Chúa. “Chúng ta không thể nào thay đổi được quy luật. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bản than theo quy luật”.

Principles are like lighthouses. They are natural laws that cannot be broken. As Cecil B. De Mille observed of the principle contained in his monumental movie The Ten Commandments, “It is impossible for us to break the law. We can only break ourselves against the law”.

Ngày 21 tháng Ba

Sự tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả chỉ có thể xây dựng trên cơ sở của sự độc lập thực sự.

Effective interdependence can only be built on a foundation of true independence.

Ngày 22 tháng Ba

Thực sự giúp đỡ con cái chúng ta trưởng thành đòi hỏi chúng ta phải đủ kiên nhẫn để truyền cho chúng ý thức về sở hữu, cũng như phải đủ khôn ngoan để dạy cho chúng giá trị của sự cống hiến, và tự chúng ta phải nêu gương.

Really helping our children grow may involve being patient enough to allow them the sense of possession as well as being wise enough to teach tem the value of giving, and providing the example ourselves.

Ngày 23 tháng Ba

Yêu là cái gì đó bạn làm; sự dâng tặng bản thân, sự hy sinh, ngay cả đối với những người xúc phạm hoặc không yêu lại bạn. Tình yêu là một giá trị được biến thành hiện thực thông qua hành động yêu thương.

Love is something you do: the giving of self, the sacrifices you make, even for people who offend or do not love in return. Love is a value that is actualized through loving actions.

Ngày 24 tháng Ba

Albert Einstein nhận xét: “Những vấn đề quan trọng mà chúng ta đang phải đối phó không thể giải quyết ở trình độ suy nghĩ trước đây khi chúng ta tạo ra chúng”.

Albert Einstein observed, “The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them”.

Ngày 25 tháng Ba

Tiếp cận từ trong ra ngoài bảo rằng nếu bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn hãy là người tạo ra năng lượng tích cực, tránh năng lượng tiêu cực, nhất là đừng tạo ta nó. Nếu bạn muốn có những đứa con hòa hợp dễ thương hơn thì hãy là những ông bố bà mẹ giàu tình yêu thương, kiên định, cảm thông và hiểu biết hơn. Nếu bạn muốn được tự do hơn, nhiều quyền hạn hơn trong công việc, thì hãy là người làm công có trách nhiệm hơn, hữu ích hơn, cống hiến nhiều hơn. Nếu bạn muốn cái cao cả thứ yếu là tài năng được thừa nhận, thì trước hết phải tập trung vào cái cao chủ yếu là tính cách.

The inside-out approach says if you want to have a happy marriage, be the kind of person who generates positive energy and sidesteps negative energy rather than empowering it. If you want to have a more pleasant, cooperative teenager, be a more understanding, empathic, consistent, loving parent. If you want to have more freedom, more latitude in your job, be a more responsible, a more helpful, a more contributing employee. If you want to be trusted, be trustworthy. If you want the secondary greatness of recognized talent, focus on the primary greatness of character.

Ngày 26 tháng Ba

Sức hút trọng lực của một số thói quen của chúng ta có thể đang ngăn chặn của chúng ta, không cho chúng ta đến nơi muốn đến. Nhưng cũng chính sức hút trọng lực liên kết thế giới của chúng ta với nhau, giữ cho các hành tình đi đúng quỹ đạo và giữ cho vũ trụ ở trong trật tự. Nó là một lực mạnh, và nếu chúng ta sử dụng nó có hiệu quả, chúng ta có thể dùng sức hút của thói quen để tạo ra sự liên kết và trật tự cần thiết làm cho cuộc sống của chúng ta có hiệu quả.

The gravity pull of some of our habits may currently be keeping us from going where we want to go. But it is also gravity pull that keeps our world together, that keeps the planets in their orbits and our universe in order. It is a powerful force, and if we use it effectively, we can use the gravity pull of habit to create the cohesiveness and order necessary to establish effectiveness in our lives.

Ngày 27 tháng Ba

Bằng trau dồi kiến thức, kỹ năng, và mong ước, chúng ta có thể đột phá vào những trình độ mới cảu tính hiệu quả cá nhân và giữa cá nhân với nhau, như khi chúng ta đoạn tuyệt các mẫu cũ có thể đã từng là một nguồn an toàn giả tạo trong nhiều năm.

By working on knowledge, skill, and desire, we can break through to new levels of personal and interpersonal effectiveness as we break with old paradigms that may have been a source of pseudo-security for years.

Ngày 28 tháng Ba

Hạnh phúc tối thiểu có thể được xác định như là thành quả của mong ước và khả năng hy sinh cái chúng ta muốn hiện giờ cho cái chúng ta muốn cuối cùng.

Happiness van be defined, in part at least, as the fruit of the desire and ability to sacrifice what we want now for what we want eventually.

Ngày 29 tháng Ba

Phần nhiều việc nhấn mạnh đến độc lập hiện nay của chúng ta là một phản ứng đối với sự phụ thuộc – phản ứng lại việc để người khác điều khiển chúng ta quyết định thay cho chúng ta, sử dụng chúng ta, lôi kéo chúng ta.

Khái niệm tùy thuộc lẫn nhau còn ít được hiểu đúng; đối với nhiều người nó hình như là sự phụ thuộc; vì vậy tôi đã thấy người ta thường vì lý do ích kỷ mà ly hôn, bỏ rơi con cái và từ chối mọi loại trách nhiệm xã hội – tất cả đều nhân danh độc lập.

Much of our current emphasis on independence is a reaction to dependence – to having others control us, define us, use us, and manipulate us.

The little understood concept of interdependence appears to many to smack of dependence, and therefore, we find people, often for selfish reasons, leaving their marriages, abandoning their children, and forsaking all kinds of social responsibility – all in the name of independence.

Ngày 30 tháng Ba

Bảy thói quen là những thói quen của tính hiệu quả. Bởi vì chúng ta dựa trên các nguyên lý, nên chúng đem lại những kết quả có ích lâu dài nhất. Chúng trở thành nền tảng của tính cách con người, tạo nên một trung tâm đưa ra những bản đồ chính xác giúp cho mỗi cá nhân có thể giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề, tăng tối đa các cơ hội, không ngừng học tập và hòa đồng các nguyên lý khác trong vòng xoáy đi lên của sự phát triển.

The seven habits are habits of effectiveness. Because they are based on principles, they bring the maximum long – term beneficial results possible. They become the basis of a person’s character, creating an empowering center of correct maps from which an individual can effectively solve problems, maximize opportunities, and continually learn and integrate other principles in an upward spiral of growth.

Ngày 31 tháng Ba

Công tác PC (khả năng sản xuất) là đối xử với những người làm công như những người tình nguyện cũng giống như bạn đối xử với khách hàng là những người tình nguyện, bởi vì họ đúng là như vậy. Họ tự nguyện cống hiến phần tốt nhất – trái tim và khối óc của họ.

PC (production capability) work is treating employees as volunteers just as you treat customers as volunteers, because that’s what they are. They volunteer the best part – their hearts and minds.

Advertisements